velikost textu

Omezení vlastnického práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Omezení vlastnického práva
Název v angličtině:
Limitations of the Right of Ownership
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Zuzana Baloghová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
70470
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
12. 3. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá omezením vlastnického práva z pohledu současné právní úpravy občanského práva, přičemž uvedená problematika je posuzována i z hlediska jeho případné rekodifikace a jejího následného dopadu na občanskoprávní vztahy, včetně práva vlastnického. V práci rozebírám různá soukromoprávní omezení vlastnického práva, která vznikají zejména v důsledku kolize s vlastnickými právy jiných subjektů, tak i omezení veřejnoprávní, uložena státem za účelem ochrany veřejného zájmu. Důraz je kladen rovněž na soukromoprávní a veřejnoprávní prostředky ochrany vlastnického práva. Práce obsahuje komparaci příslušných právních předpisů různých států, jakož i vybranou českou judikaturu a stanoviska odborné veřejnosti a právní praxe. Hlavním zjištěním této práce je, že z jistého pohledu se přijetí nového Občanského zákoníku jeví jako žádoucí, a to i navzdory tomu, že nyní nelze ještě s určitostí říct, jaký vliv bude mít nová úprava na vlastnické právo.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the limitations of the Right of Ownership from the standpoint of current civil law regulations taking into account their prospective recodification and their subsequent impact on civil law relations, including the Right of Ownership. In this thesis I discuss various private law limitations of the Right of Ownership arising from its collision with the Right of Ownership of other subjects as well as the public law limitations of the Right of Ownership imposed by the state in order to protect the public interest. Emphasis is also placed on the protection of the Right of Ownership by means of private legal action and state action. This thesis draws comparisons between the relevant legal regulations of various countries and contains a selection of Czech case law together with the opinions of legal scholars and practicing professionals. The principal finding of this thesis is that from a certain point of view the passage of a new Civil Code seems to be desirable despite the current impossibility to precisely assess its impact on the Right of Ownership.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Zuzana Baloghová 672 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Zuzana Baloghová 14 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Zuzana Baloghová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 391 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 28 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 148 kB