velikost textu

Vliv chirurgického laseru na funkci řasinkového epitelu nosní sliznice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv chirurgického laseru na funkci řasinkového epitelu nosní sliznice
Název v angličtině:
The effect of the laser surgery on the function of the ciliary epithelium of nasal mucosa
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Miroslav Lánský, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Ivan Hybášek, DrSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
doc. MUDr. Aleš Hahn, CSc.
Konzultant:
prof. MUDr. Jiří Hubáček, DrSc.
Id práce:
70468
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Katedra chirurgie (15-440)
Program studia:
Chirurgie (P5116)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn Úvod: S problematikou léčby ztížené nosní průchodnosti se setkává ve své praxi každý otorinolaryngolog. Jednou z nejčastějších příčin oboustranné nosní obstrukce různého rozsahu je chronická hypertrofická rýma. Využití diodového laseru k ošetření sliznice dolních skořep je jednou z možností chirurgické léčby. Cíl práce: Ověření vlivu operační techniky subepiteliální laserové koagulace na nosní sliznici. Sledovat rozsah poškození nosní sliznice na histologických preparátech laboratorních zvířat. Zjistit, zda preparáty s obsahem benzalkonium chloridu, ovlivňují kvalitu mukociliárního transportu. Materiál a metodika: Pro část experimentální bylo zvoleno laboratorní zvíře prase domácí. Sliznice nosních skořep byla ošetřena diodovým laserem – vláknem – v kontaktním režimu aplikovaným subepiteliálně. Bylo ošetřeno celkem 16 zvířat. Odběry k histologickému vyšetření byly provedeny 3. a 8. den. po výkonu. V části klinické byl ke konečnému zpracování použit soubor 89 pacientů s diagnózou chronické hypertrofické rýmy. Soubor jsme rozdělili na 3 skupiny. První skupina zahrnovala všechny pacienty užívající topický kortikoid. Druhou skupinu tvořili pacienti užívající preparát s obsahem benzalkonia chloridu (BCH). Třetí skupinu vytvořili pacienti s neúspěšnou konzervativní terapií a následně ošetřeni chirurgicky diodovým laserem. Kvalita funkce epitelu nosní sliznice byla vyjádena výsledky sacharinového testu (MT). Výsledky: Nejvýraznější histologické změny byly pozorovány u preparátů odebraných u laboratorních zvířat 8.den po ošetření. Zahrnovaly nekrózu, vředy, fibrinová depa, dlaždicovobuněčnou metaplázii povrchového epitelu, nekrotizující sialometaplázii. V menším procentu docházelo k reparativním a regenerativním procesům s proliferací granulační tkáně. Byl zjištěn statisticky významný rozdíl naměřených hodnot MT u skupin před a po konzervativní terapii topickými kortikoidy a též u skupiny s preparátem obsahujícím BCH. Nezjistili jsme, že by u skupiny pacientů po chirurgické léčbě s odstupem jednoho měsíce, vznikly či přetrvávaly významné změny testu MT. Závěr: Výsledky vypovídají o pozitivním efektu námi použitého chirurgického výkonu ve smyslu zachování fyziologických funkcí řasinkového epitelu nosní sliznice. Na základě histologických nálezů nedoporučujeme při laserové chirurgii nosních skořep použití intenzity vyšší než 10W u diodového laseru. . Naše pozorování neprokázalo klinicky významnou poruchu mukociliárního transportu u pacientů používajících nazální kortikosteroidy s touto konzervační látkou. Statisticky se však některé výsledky měření MT jeví jako významné. Dovolujeme si navrhnout změnu běžně používaného termínu submukózní (podslizniční) koagulace za název subepiteliální laserová koagulace, který se nám jeví výstižnější.
Abstract v angličtině:
Summary Introduction: any ENT specialist meets in his praxis a treatment dilemma of impaired nasal flow. Chronic hypertrophic rhinitis belongs among the most frequent cause of bilateral nasal obstruction. The evaluation of diode laser for treatment of nasal mucosa is a possibility of surgical approach. Aim of the work: examination of subepithelial laser coagulation damage on nasal mucosa. Follow-up of the damage of the nasal mucosa on histological specimen at laboratory animals. Determination of effect of benzalconium chloride remedies on the quality of mucocilliary transport. Material and methods: domestic pig as a laboratory animal was chosen for the experimental part of the work. The mucosa of the turbinates was treated with a diode laser (wire) in a contact mode, which was applied under the epithelium. 16 animals in total were treated. Histological take-off was performed the 3rd and the 8th posttreatment day. For the clinical part a group of 89 patients was collected with a diagnosis of chronic hypertrophic rhinitis. The group was dividend to 3 subgroups. The first subgroup comprised of all patients taking a nasal steroid. The second group was formed with patients taking some of benzalconium chloride preparate (BCH). The third group was collected of patients after unsuccessful conservative treatment of chronic rhinitis for which they were treated consequently surgically with a diode laser. The quality of function of the nasal epithelium was then evaluated with a saccharine test (MT). Results: the most apparent histological changes of the laboratory animals were observed at the specimen 8th day after the treatment. It involved necrosis, ulcers, fibrin deposits, spinocellular metaplasia of the surface epithelium, necrotizing sialometaplasia. The reparative and regenerative processes with prolipheration of granulation tissue were observed at minor findings. The difference of values (MT) was statistically significant at the groups of patients before and after the conservative treatment with topical steroids, and at the group of patients with BCH. We did not discover any significant changes in the test MT at patients one month after the surgical treatment. Conclusion: the results evidence the positive effect of our surgical technique – preservation of physiological functions of the ciliary epithelium of the nasal mucosa. Based on the histological findings we do not recommend extending the intensity above 10W of diode laser at the laser turbines surgery. Our observation did not confirm a clinically significant impairment of mucocilliary transport at patients using nasal steroids with BCH. However some results of our measuring appear to be meaningful. We recommend to suggest a change of the term submucosal coagulation to subepithelial laser coagulation, that is probably more pregnant.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Miroslav Lánský, Ph.D. 6.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Miroslav Lánský, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Miroslav Lánský, Ph.D. 9 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Miroslav Lánský, Ph.D. 281 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. 206 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Aleš Hahn, CSc. 81 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 90 kB