velikost textu

Vliv estrogenů na kapacitaci a akrosomální reakci kančích spermií in vitro.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv estrogenů na kapacitaci a akrosomální reakci kančích spermií in vitro.
Název v angličtině:
The effect of estrogens on capacitation and acrosome reaction of boar spermatozoa in vitro.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Pavla Dostálová
Vedoucí:
RNDr. doc. Jana Pěknicová, CSc.
Oponent:
doc. RNDr. Josef Nedvídek, CSc.
Id práce:
70312
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Buněčná a vývojová biologie (NBUNVYB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kapacitace, akrosomální reakce, estrogeny, estrogenní receptory
Klíčová slova v angličtině:
capacitation, acrosomal reaction, estrogens, estrogen receptors
Abstrakt:
Abstrakt Oplození je jedinečný proces, při kterém dochází k fúzi samčí a samičí pohlavní buňky a vzniku nového organismu. Dříve než jsou pohlavní buňky schopné fúzovat, musí projít řadou regulovaných dějů. Mezi takové děje patří v případě samčí pohlavní buňky i kapacitace a akrosomální reakce (AR), které spermie podstupují v samičím reprodukčním traktu. Ačkoli je proces kapacitace studován již více než půl století, stále nejsou zcela známy jeho molekulární mechanismy a složky, které ho ovlivňují. V poslední době přibývá důkazů o vlivu estrogenů, původně považovaných za samičí pohlaví hormony, na mužskou reprodukci. Spermie při své cestě za vajíčkem přichází do kontaktu s estrogeny jak v samčím, tak samičím reprodukčním traktu a je tedy možné, že estrogeny hrají roli i v procesech zrání spermie. Tato studie se zabývá vlivem tří endogenních estrogenů (E1 – estron, E2 - 17β estradiol, E3 – estriol) a jednoho syntetického estrogenu (EE2 - 17α etynylestradiol), hojně používaného jako složka orální antikoncepce, na samčí reprodukci na úrovni dvou zracích dějů spermie – kapacitace a AR. Byl prokázán stimulační vliv všech testovaných estrogenů na kapacitaci i AR indukovanou zona pellucida. Prokapacitační vliv estrogenů závisel na estrogenu, jeho koncentraci a čase kapacitace. Rovněž byly zjištěny rozdíly ve vnímavosti k estrogenům mezi jednotlivými zvířaty. Dále se tato studie zabývá detekcí estrogenních receptorů (ERs) ve spermiích a případného vztahu ERs k estrogenním vlivům. Bylo prokázáno, že alespoň z části ERs zprostředkovávají estrogenní působení na spermie, i když estrogenní vlivy na spermie jsou pravděpodobně způsobeny také nereceptorovými mechanismy. Klíčová slova: kapacitace, akrosomální reakce, estrogeny, estrogenní receptory
Abstract v angličtině:
Abstract Fertilization is a unique biological event where male and female gametes fuse together to produce a new organism. Before the gametes are able to fuse, however, they must undergo a series of controlled changes. For the male gamete, capacitation and acrosome reaction (AR) must occur, which take place during the sperm migration through the female genital tract. Unfortunately, while the process of capacitation has been known for over half a century, the molecular basis and influential factors behind it are not fully understood. Although estrogens have been considered mainly female reproductive hormones, there is increasing evidence suggesting that these steroids have an important role also in regulation of male reproductive functions. Sperm come into the contact with estrogens during their formation in the male and female genital tract, indicating that the hormone may play an important role in sperm maturation. In this study, we examined the importance of three endogenous estrogens (E1 -estron, E2 - 17β estradiol, E3 – estriol) and one synthetic estrogen (EE2 - 17α ethinylestradiol) on sperm maturation during capacitation and AR. Stimulatory effect were observed with all tested estrogens on both capacitation and zona pellucida induced AR. Moreover, we have determinied that the stimulatory effect on capacitation depends on both estrogen concentration as well as capacitation time, and that these effects can vary amongst individual animals. This study also dealt with the detection of estrogen receptors (ERs) in sperm and their link to these estrogenic effects. We determined that while these ERs partially mediate estrogenic effects on sperm, these effects are likely caused by non-receptor mechanisms as well. Key words: capacitation, acrosomal reaction, estrogens, estrogen receptor
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavla Dostálová 1.49 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Pavla Dostálová 1.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavla Dostálová 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavla Dostálová 17 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. doc. Jana Pěknicová, CSc. 362 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Josef Nedvídek, CSc. 95 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 294 kB