velikost textu

Finančně právní aspekty poskytování veřejných podpor

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Finančně právní aspekty poskytování veřejných podpor
Název v angličtině:
Financial legal aspects of the provision of State Aids
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Zbyněk Petr
Vedoucí:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Id práce:
70296
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
2. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
5. Závěr Pojem „veřejná podpora“ je obsažen pod ekvivalentem v evropském právu jako „státní podpora“. To je založeno na jeho obecném vymezení definičními znaky v zakládacím aktu. Další pravidla vydané v rámci regulace těchto vztahů na ně hierarchicky navazuje. Naproti tomu české právo pouze obecně odkazuje na předpisy práva Společenství, aniž by je důsledně přebíralo. To je dáno jeho podřízeností. Avšak je důležité, aby byly správně aplikovány právě dodržením všech podmínek uvedených v nadřazených normách. To není dosaženo pouhým odkazem na tato pravidla současně s prohlášením o jejich respektování. Formy a druhy podpor nelze zcela dopředu zakázat ani povolit. Souvisejí totiž s rozvojem společnosti. Je však nutné zavést systém podpor tak, aby byl dlouhodobě zaměřen na zásadní oblasti. Nelze totiž podporovat každou činnost člověka. V současné době existuje nepřehledné množství předpisů obsahující oblast podpor. Je nutné systém zjednodušit zavedením nové struktury, která by odpovídala právě výjimečnosti poskytovaných podpor. Při zakládání nových podniků by možnost udílení podpor neměla hrát rozhodující roli. To poté vede k velkému nárůstu finančních prostředků a právních předpisů. Různé programy podpor by v budoucnu ve větší míře měly poskytovat územní samosprávné celky, neboť nejlépe znají potřeby vlastních obyvatel a podnikatelského prostředí. Stát by jim poskytl určité procento ze státních prostředků. To by také mohlo vést ke snížení počtů zaměstnanců státu a k prohloubení decentralizace. Maximální hranice podpory stanovená regionální mapou musí respektovat všechny stimuly obsažené v jiných právních předpisech, jako je podíl pokrytí 42% obyvatel ES, nejzaostalejší oblasti v rámci země, snižování výdajů a celkové přehodnocení ve stanovených termínech, aj. . 91 Regionální podpora je základním nástrojem pro regionální rozvoj a umožňuje dosažení rovnováhy mezi různými regiony v rámci členského státu i Unie. Je cílem, který stanoví Smlouva o založení Evropského společenství a nezbytnou podmínkou pro rozšíření a začlenění dalších států a jejich ekonomik. Taková podpora, pokud je správně a pečlivě uplatňována, může mít pozitivní účinky při vyrovnání nadbytečných kapacit ve výše rozvinutých regionech, snížit náklady nezaměstnanosti a lépe využívat společenských a přírodních zdrojů. Jedná se tedy o požadavek na snížení regionálních rozdílů, obecný růst společného unijního trhu, podporu integrace a používání dosud nevyužitých zdrojů. V praxi je ovšem velmi těžké sladit a uvést do rovnováhy požadavky regionálního rozvoje a hospodářské soutěže. Nejprve taková podpora měla být poskytována na infrastrukturu a vzdělávací akce. To proto, že se nedostaly do rozporu s čl. 87 SES a byly snadno slučitelné se společným trhem. Následně bylo stanoveno, že pro takové podpory budou členské státy sestavovat programy. Ty předem budou schvalovány komunitárním orgánem na předem stanovené časové období, které je shodné i s programy strukturálních fondů. Tím byla zajištěna stabilita mezi veřejnými orgány a soukromými subjekty, která je nezbytná pro to, aby byla dosažena soudržnost, jako další požadavek evropské integrace. Jednalo se o kompromis, který odstraňuje závažné nedostatky a propojuje regionální politiku se soutěžní. Základním kritériem pro poskytnutí podpory a výběru vhodného regionu je hrubý domácí produkt. Ten se poměřuje s průměrem jak unijním tak národním. Výhodou je, že se dá snadno stanovit jeho míra. Vždy je nutno vybírat ty údaje, které jsou dostupné a spolehlivé, jako zaměstnanost a nezaměstnanost. Nevýhodou však zůstává, že se špatně poměřují venkovské okrajové regiony, často ostrovního typu, s ústředními regiony. Poskytování podpor také souvisí s dostatkem či nedostatkem zdrojů, kterými se státy odlišují. V ohledu se musí také brát celková míra finančních prostředků, která je v rámci státní politiky vyčleněna na regionální rozvoj. Z toho je patrné, 92 jaké cíle stát preferuje. Avšak potřebné je to, aby celkové regionální rozdíly se snižovaly a byla tak dosažena soudržnost. Současná koncepce zákona o investičních pobídkách není dostačující a ani vyhovující. To je dáno jednak přistoupením do Evropské unie, kdy je nutno se řídit i jinými předpisy a respektovat vnitřní trh. Dále musí být nabídnuta pestřejší skladba pobídek. Ty musí být cílené a zaměřené na budoucí návratnost. Měl by být vytvořen jednotný zákon, který by se svou působností zahrnoval právní vztahy ve všech oblastech a oborech, jež by vyžadovaly potřebnou pomoc. Přitom by musel přesně respektovat evropské normy, aniž by je doslova přebíral. Je nutné podporovat domácí střední a malé podnikání, zaměřit se na získávání nového souboru informací a zkušeností, z nevyužívaných prostor vytvářet nové, tzv. brightfield. Měly by být vypracovány ekonomické analýzy dopadu investičních pobídek na jednotlivé regiony. Tím by se jednoznačně vidělo, zda jsou pro cílové oblasti výhodné či naopak, např. odlákávají kvalifikované zaměstnance. Mnozí liberální ekonomové považují potenciál v průmyslových projektech za vyčerpaný. Podle nich investiční pobídky měly smysl po roce 1998, kdy nezaměstnanost byla vysoká a české hospodářství vyžadovalo potřebné restrukturalizace a modernizace stávajícího průmyslu. Proto navrhují, aby v současné době se stát zaměřil na podporu hitech odvětví, např. biotechnologie, nanotechnologie a obecný výzkum. Je zapotřebí, aby se rozvíjela oblast menších firem, na které se v dřívější politice zapomínalo a byla odstraněna jejich diskriminace v podobě podpor velkých investičních projektů. Částečně se toto odehrává již dnes, kdy v lednu tohoto roku vláda projednala návrh změny zákona o investičních pobídkách. Napříště by neměl být zvýhodňován zpracovatelský průmysl, což se setkává s přijetím veřejnosti. Avšak také se mají změnit limity pro získání podpory, a to na projekt v hodnotě 20 mil. Kč. To zejména podrobuje kritice Hospodářská komora ČR. Podle ní by tato částka měla být snížena na 3 až 5 mil. Kč., jinak prý hrozí, že české malé a střední podniky budou hůře dostupné pro tyto pobídky. 93 Je vhodné proto systém změnit tak, aby neobsahoval velké množství podmínek a byl efektivní. Vynaložené finanční prostředky se musí opět po čase do hospodářství země vrátit, ať již v podobě nových průmyslových center, nových technologií, vzdělaných pracovníků, atd. To lze dosáhnout jen účinným kontrolním mechanismem, který bude hodnotit nejenom dodržování právních norem, ale také výsledky, kterých má být docilováno. To za pomoci fungující politiky, státní správy a soudnictví. 94
Abstract v angličtině:
6.Resumé Financial legal aspects of the provision of State Aids The definition of state aid consist primary the Treaty establishing the European Community (TEC). In article 87/1 TEC is explicit basic signs, which comprehensive: support in any form, attractive act, grant from state resources, possibility violation of contest and influence on members states. It´s also referred as primary Community law. It´s base on principle “common prohibition” their grant. But exists the three exceptions: compatibility on TEC, block reserve and compatibility by decision of Commission. The secondary legislation includes many regulations, directives and court rulings. Especially I illustrated: statute n. 659/1999/EC, which consists detailed form of article 93 TEC, statute for national regional aid (n. 2006/C 54/08), environment (n. 2001/C 37/03), science and research (n. 2006/C 323/01), employment (n. 2204/2002). The basic provision applying to regional aids is under Articles 87/3a,c) TEC. The Treaty makes a distinction between regional development of underdeveloped areas and designed to facilitate the development of other areas. Article a) provides that aid to promote the economic development of areas where the standard of living is abnormally low or where there is serious underemployment. Article c) provides that aid to facilitate the development of certain central regions may be authorized, where such aid does not adversely affect trading conditions to an extent contrary to the common interest. The Czech Republic is a member of European Community and that is why must respect above-mentioned legislation. The others statutes exists as supplement to community legal rules. As main base present the investment incentives act, n. 72/2000 Col. . But presently be in progress. Since next year will be a new system of grant support to necessary branch, namely Framework program for relief technological and strategic centers. Its task will be remedy 95 mistakes of contemporary act. It is a harmony with Operational plan for state aid by Commission, too. Now act offers this kinds of support: sale in price on taxation, transfer of technically provided territory by attractive price, material support on generation new work staff, material support on training staff, transfer lands filed in Land Registry as agriculture. This syntax of aid is not conforming, because do not consist all necessary branch and is not effective system. The grant aid must come back as new industry, train staff, know-how, etc.. Is very important establish a quality supervision to enforce act and mainly effect. It can challenge only politicians. Now policy is concentrate to reducing expense from budget and successful utilize. 96
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Zbyněk Petr 474 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Zbyněk Petr 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Zbyněk Petr 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 71 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 13 kB