velikost textu

Postavení pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů na finančním trhu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů na finančním trhu
Název v angličtině:
Position of insurance mediators and loss adjusters on the financial market
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ing. Miroslava Čápová
Vedoucí:
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Id práce:
69726
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
30. 11. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
6. Závr eské pojišovnictví prodlalo v první polovin devadesátých let minulého století úspšnou transformaci od monopolu k podnikání v tržních podmínkách, což umožnil zejména zákon č. 185/1991 Sb., o pojišovnictví. Po tchto zásadních zmnách se stalo nedílnou součástí finančního trhu a začalo plnit svoje funkce. Pojištní sehrává nezastupitelnou úlohu při ochran života a zdraví občan, umožňuje uchování majetkových statk, eliminuje výkyvy v procesu výroby, distribuce a spotřeby, čímž významn přispívá ke stabilit a rozvoji národního hospodářství. Jako příklad bych uvedla výrazný podíl soukromých pojišoven na likvidaci následk povodní135, které v roce 2002 postihly eskou republiku. Stejn tak právní úprava zprostředkovatelské činnosti v pojišovnictví, jako významné a nedílné součásti procesu pojištní, prošla od počátku 90. let 20. století značnými zmnami. Zprostředkovatelská činnost je v dnešním moderním globálním svt naprosto nezbytnou a nedílnou součástí každého pojistného trhu. S neustálým vývojem společnosti se zvtšují a rozšiřují rizika, se kterými se mohou a nkdy i musejí bu všichni jedinci a nebo jen určité konkrétní subjekty ekonomik potýkat. S nárstem rizik jde ruku v ruce rozvoj pojistných odvtví a jednotlivých pojistných produkt. Pro klienty se nabídky pojišoven již dávno staly neprostupnou džunglí, kterou se sami jen velmi obtížn prodírají. Celosvtovým trendem je snaha uvolňovat a rozšiřovat distribuční kanály pojišovacích služeb a pojistných produkt, vedle toho je ale kladen velký draz na účinnou ochranu spotřebitele. Jsou postupn upřesňovány a zpřísňovány požadavky kladené na osoby zabývající se zprostředkováváním pojištní. Je upřesňována a nkdy i zpřísňována činnost dohledových orgán v jednotlivých zemích. Tyto smry vývoje se do jisté míry odrážejí i v právním postavení pojišovacích zprostředkovatel v podmínkách českého pojistného trhu. Současná právní úprava zprostředkování pojištní v eské republice účinná od počátku roku 2005 se dnes již mže prokázat životaschopností a funkčností. Zákon o pojišovacích zprostředkovatelích byl sice již nkolikráte novelizován 135 Pojistný obzor č. 2, ročník 80, 2003, s. 3 85 a velmi pravdpodobn bude i v budoucnu k dalším úpravám docházet, je ale potřeba na to pohlížet jako na zdravé a potřebné korekce, které s sebou přináší uvedení zákona do praxe. Až praxe je schopna potvrdit, zda teoretické předpoklady byly reálné a správné. Pro náš právní řád je ale velmi zásadní skutečnost, že tímto zákonem byly splnny požadavky kladené na členské státy Evropskou unií. Zákon naplňuje základní zásady obsažené ve smrnici o zprostředkování pojištní. V souladu s touto smrnicí nastavil základní podmínky výkonu této činnosti a její kontroly, zřídil registr a zavedl princip jednotného evropského pasu. Vedle toho má tato právní norma značný význam především z pohledu spotřebitele (klienta).136 Dává mu do ruky určité nástroje kontroly pojišovacích zprostředkovatel. Přesto se ale domnívám, že existuje řada oblastí, které by mly být upraveny jinak, dslednji či podrobnji. Jako jeden příklad bych uvedla již výše zmínné otázky odborné zpsobilosti. Jsem toho názoru, že systém, tak jak je nastaven nereflektuje potřeby trhu a ml by být upraven. Nejčastjší kategorií po- -jišovacích zprostředkovatel na našem pojistné trhu jsou kategorie podřízených pojišovacích zprostředkovatel spolu s kategorií vázaných pojišovacích zprostředkovatel. Pro n je zákonem stanovena povinnost základního stupn kvalifikace. Podle mého názoru je tato úroveň znalostí nedostačující ke kvalifikovanému pojistnému poradenství. Vedle toho bych doporučovala zpřísnit dohledové aktivity eské národní banky, a to v tom smyslu, že by mlo být do budoucna zavedeno jakési pravidelné přezkoušení pojišovacích zprostředkovatel, jelikož se domnívám, že jednorázové složení odborné zkoušky není dlouhodobou zárukou kvalitního poradenství v oblasti pojistných produkt.. Dále by se podle mého názoru mla více využít volnost, kterou nám dává smrnice o zprostředkování především u osob, pro které je zprostředkování pojištní jen doplňkovou činností k činnosti hlavní. U nich by nemla platit povinnost vyššího stupn odborné kvalifikace. Jak jsem již v textu nastínila, pro tyto osoby, pokud nabízejí konkurenční produkty, platí výše zmínná úroveň kvalifikačního požadavku a klade tak na tyto osoby nemalé nároky. 136 echová, J., Přikryl, V.:Poznámky k implementaci smrnice o makléřích a zprostředkovatelích v Evrop. Pojistný obzor 11/2005, Praha: AP, 2005, s. 7 86 Další připomínku bych mla k nedokonalé úprav možnosti inkasa pojistného od klient či otázku odborných škol, které poskytují studium zamřené na problematiku pojišovnictví, finančních služeb a s tím souvisejících oblastí. Budoucí vývoj právní úpravy zprostředkovatelské činnosti v pojišovnictví není zcela jasný, ale již nyní je zřejmé, že bude esenciálním zpsobem určován legislativou Evropských společenství a na dalších případných zmnách se nebude podílet jen legislativní sbor eské republiky, ale že Ministerstvo financí v pozici regulátora bude i nadále využívat zptnou vazbu z praxe. To již dokázalo např. v materiálech určených k veřejné diskuzi - „Zprostředkování a poradenství na finančním trhu“ či dokumentu s názvem „Zákon o dohledu nad finančním trhem“. Tento zpsob se ukázal být velmi plodným, představoval účinnou metodu pro získání širokého spektra názor na daný problém a i nadále by mohl posloužit jako zdroj poznání, předcházející tvorb budoucí legislativy. Názory a nápady v tchto dvou výše zmínných dokumentech Ministerstva financí eské republiky (odboru Legislativy finančního trhu) s sebou ale mimo jiné přinesly řadu otázek typu - proč je nutné v eské republice předbíhat evropská řešení. V této souvislosti je ale nutno uvést, že se neobjevil názor, že by sjednocení pravidel nebylo v budoucnu potřeba. Spíše zaznly úvahy o předčasnosti řešení a nutnosti dalších diskuzí a případné tvorb jednoduchého modelu.137 Přes nastínné problémy a připomínky se ale domnívám, že česká právní úprava zprostředkovatelské činnosti v pojišovnictví představuje ucelený komplex právních norem, který odpovídá celosvtovým trendm a pohledm na danou problematiku. Splňuje požadavky evropské legislativy v dané oblasti a dostačujícím zpsobem upravuje podmínky činnosti pojišovacích zprostředkovatel. 137 Mesršmíd, J.:Zprostředkování a poradenství na finančním trhu. Pojistný obzor 11/2006, Praha : AP, 2006, s.8 87
Abstract v angličtině:
7. Summary This doctor’s work deals with legal standpoints of characters of insurance mediators and loss adjusters (independent trustees in bankruptcy of insured events) on the financial market. For deeper comprehension I employed myself not only with analysis of legal adjustment of this task, but also with economic and historical aspects relative to the insurance branch . Insurance mediation activity means a professional activity consisting in: - submitting proposals for the conclusion of insurance or reinsurance contracts - carrying out preparatory work to the conclusion of insurance or reinsurance contracts - concluding of insurance or reinsurance contracts on behalf of and on the account of an insurance or reinsurance undertaking for which such activity is carried on, or - assisting in administration of insurance and in settlement of claims from insurance or reinsurance contracts. Insurance mediation is one of the most important form, how the insurance or reinsurance contracts are closed. Nowadays it has its sure role on financial market. The Czech legal system adjust insurance mediation within the Act No. 38/2004 Coll. (Act on insurance mediators and loss adjusters). Although this act brought some fractional problems, on the other hand, it represents the modern legal regulation , which agree with the legal system of European Union. Another legal regulation relative to the insurance branch is the Act No. 363/1999 Coll., on insurance and on amendment to some related acts the Insurance Act), as amended. However new act on insurance is prepared nowadays, which approaches our legal system to the european legislation. 88 Key words: Pojišovací zprostedkovatel - Insurance mediator : legal or natural person who, for remuneration, pursues insurance mediation. Samostatný likvidátor pojistných událostí – Loss adjuster : legal or natural person who, on behalf of and on the account of an insurance undertaking perform the examination essentials for finding the range of its liability to satisfy the insured requirement. 89
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ing. Miroslava Čápová 2.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ing. Miroslava Čápová 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ing. Miroslava Čápová 71 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 15 kB