text size

Antipredační chování ťuhýka obecného: role klíčových znaků v rozpoznávání predátora

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Antipredační chování ťuhýka obecného: role klíčových znaků v rozpoznávání predátora
Titile (in english):
Antipredatory behaviour of Red-backed Shrike: the role of sign stimuli in a predator recognition
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Tereza Součková
Supervisor:
RNDr. Roman Fuchs, CSc.
Opponent:
RNDr. David Hořák, Ph.D.
Thesis Id:
69703
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Zoology (31-170)
Study programm:
Biology (N1501)
Study branch:
Zoology (NZOO)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
13/09/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Ťuhýk obecný (Lanius collurio), antipredační chování, rozpoznávání predátora, klíčové znaky, obrana hnízda, mobbing
Keywords:
Red-backed Shrike (Lanius collurio), antipredatory behaviour, predator recognition, sign stimuli, nest defence, mobbing
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato práce shrnuje poznatky o rozpoznávání a kategorizaci různých druhů podnětů u ptáků a ve své praktické části se věnuje rozpoznávání predátorů u ťuhýka obecného (Lanius collurio). Mým cílem bylo prozkoumat, zda se ťuhýci obecní řídí při rozpoznávání predátorů klíčovými znaky nebo barvou podnětu. Svůj průzkum jsem provedla pomocí atrapových experimentů, kdy jsem sledovala antipredační reakce ťuhýků na různé typy atrap lišících se přítomností či nepřítomností znaků dravce či různým zbarvením. Z reakcí ťuhýků jsem usoudila, že při rozpoznávání predátora hraje zásadní roli informace o klíčových znacích, ale pouze tato informace není sama o sobě plně dostačující. Kromě typu atrapy ovlivňovalo antipredační chování ťuhýka obecného i pohlaví, samci byli při obraně hnízda aktivnější než samice.
Abstract:
Abstract This thesis summarizes findings on a recognition and categorization of different sorts of stimuli at birds, it deals with predator recognition in the Red-backed Shrike (Lanius collurio) in its practical part. The aim of my study was to examine if Red-backed Shrikes follow by sign stimuli or colour of stimulus during the predator recognition. I performed my research by means of experiments with dummies, I have observed antipredatory reactions of Red-backed Shrikes on various types of dummies which differ in the presence or absence of features of raptor or in the different coloration. I concluded according to Shrikes´ reactions that during the predator recognition the information on sign stimuli playes the principal role, but only this information alone is not fully sufficient. Antipredatory behaviour of the Red-backed Shrike was also influenced by sex of bird apart from type of dummy, males were more active during the nest defence than females.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Tereza Součková 364 kB
Download Abstract in czech Mgr. Tereza Součková 14 kB
Download Abstract in english Mgr. Tereza Součková 4 kB
Download Supervisor's review RNDr. Roman Fuchs, CSc. 674 kB
Download Opponent's review RNDr. David Hořák, Ph.D. 852 kB
Download Defence's report 609 kB