velikost textu

Antipredační chování ťuhýka obecného: role klíčových znaků v rozpoznávání predátora

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Antipredační chování ťuhýka obecného: role klíčových znaků v rozpoznávání predátora
Název v angličtině:
Antipredatory behaviour of Red-backed Shrike: the role of sign stimuli in a predator recognition
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Součková
Vedoucí:
RNDr. Roman Fuchs, CSc.
Oponent:
RNDr. David Hořák, Ph.D.
Id práce:
69703
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ťuhýk obecný (Lanius collurio), antipredační chování, rozpoznávání predátora, klíčové znaky, obrana hnízda, mobbing
Klíčová slova v angličtině:
Red-backed Shrike (Lanius collurio), antipredatory behaviour, predator recognition, sign stimuli, nest defence, mobbing
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce shrnuje poznatky o rozpoznávání a kategorizaci různých druhů podnětů u ptáků a ve své praktické části se věnuje rozpoznávání predátorů u ťuhýka obecného (Lanius collurio). Mým cílem bylo prozkoumat, zda se ťuhýci obecní řídí při rozpoznávání predátorů klíčovými znaky nebo barvou podnětu. Svůj průzkum jsem provedla pomocí atrapových experimentů, kdy jsem sledovala antipredační reakce ťuhýků na různé typy atrap lišících se přítomností či nepřítomností znaků dravce či různým zbarvením. Z reakcí ťuhýků jsem usoudila, že při rozpoznávání predátora hraje zásadní roli informace o klíčových znacích, ale pouze tato informace není sama o sobě plně dostačující. Kromě typu atrapy ovlivňovalo antipredační chování ťuhýka obecného i pohlaví, samci byli při obraně hnízda aktivnější než samice.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis summarizes findings on a recognition and categorization of different sorts of stimuli at birds, it deals with predator recognition in the Red-backed Shrike (Lanius collurio) in its practical part. The aim of my study was to examine if Red-backed Shrikes follow by sign stimuli or colour of stimulus during the predator recognition. I performed my research by means of experiments with dummies, I have observed antipredatory reactions of Red-backed Shrikes on various types of dummies which differ in the presence or absence of features of raptor or in the different coloration. I concluded according to Shrikes´ reactions that during the predator recognition the information on sign stimuli playes the principal role, but only this information alone is not fully sufficient. Antipredatory behaviour of the Red-backed Shrike was also influenced by sex of bird apart from type of dummy, males were more active during the nest defence than females.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Součková 364 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Součková 14 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Součková 4 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Roman Fuchs, CSc. 674 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. David Hořák, Ph.D. 852 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 609 kB