velikost textu

Vliv estrogenních hormonů na kapacitaci a akrozomální reakci myších spermií in vitro.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv estrogenních hormonů na kapacitaci a akrozomální reakci myších spermií in vitro.
Název v angličtině:
The influence of estrogens on mouse sperm capacitation and acrosome reaction in vitro.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Magda Tejnická
Vedoucí:
RNDr. Kateřina Hortová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Pavla Maňásková, PhD.
Konzultanti:
RNDr. doc. Jana Pěknicová, CSc.
RNDr. Nataša Šebková, Ph.D.
Id práce:
69578
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Buněčná a vývojová biologie (NBUNVYB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt V životním prostředí se vyskytuje stále více látek, které mohou působit na repro- dukční parametry, jak v samčím, tak v samičím organismu. Současným světovým problé- mem je snížení kvality spermií, což vede k nárůstu početí dítěte nepřirozenou cestou za použití technik asistované reprodukce na specializovaných klinikách. Mezi tyto látky patří i přírodní estrogeny, které se po vyloučení z těla močí dostá- vají do odpadních vod. Do lidského těla se zpět dostávají v pitné vodě nebo z potravy a interferují s činností endogenních hormonů již při velmi nízkých koncentracích, proto je vysoce aktuální se v současné době zabývat vlivem těchto látek na savčí spermie. Estrogeny jsou brány jako typicky samičí pohlavní hormony, ale mají významnou roli i v regulaci samčí reprodukce. Endogenní estrogeny jsou u savčích samců důležitou částí endokrinního systému. Účastní se vývoje zárodečných buněk, pochodů spermatoge- neze a procesů vedoucích k úspěšnému oplození vajíčka jako je kapacitace a akrozomální reakce. Tyrozinová fosforylace proteinů je jedním ze zásadních kroků pro úspěšný průběh kapacitace u spermií, na kterou navazuje fúze plazmatické a vnější akrozomální membrány s následným vylitím akrozomálního váčku a splynutí spermie s vajíčkem. Na laboratorních myších kmene BALB/c byl detailně studován vliv estrogenních hormonů 17-β-estradiolu, estronu, estriolu a syntetického 17-α-ethinylestradiolu na kapaci- taci a akrozomální reakci in vitro. Efekt daných látek byl hodnocen mírou tyrozinové fos- forylace v hlavičce spermií při kapacitaci in vitro a to jak pod fluorescenčním mikrosko- pem, tak pomocí elektroforézy. Paralelně byl rovněž hodnocen stav akrozómu po kalcium ionoforem indukované akrozomální reakci. Z našich výsledků lze usuzovat, že rostoucí koncentrace estrogenů v životním prostředí může představovat možné riziko v pozměňování několika mechanismů přispíva- jících ke schopnosti spermie oplodnit vajíčko. Klíčová slova: estrogeny, spermie, kapacitace, tyrozinová fosforylace, akrozomální reakce -6-
Abstract v angličtině:
Abstract There are an increasing amount of compounds in the environment that can have a negative effect on reproductive parameters in both male and female organism. There has been a worldwide decline of sperm quality during past decades and this fact lead to an increase of unnatural ways of conception through assisted reproduction techniques in the specialised centres. Natural estrogens are one of these compounds and they get into waste water after being excluded from the body by the urine. They get back into the human body from drinking water or from the food, and they can interfere with function of endogenous hormones in very low concentrations. For these reasons it is up to date to deal with the influence of these compounds on mammalian sperm. For many years, estrogens have been considered typically female sex hormones. It is now certain that they are also very important in the regulation of male reproduction. Endogenous estrogens in mammalian males are an important part of the endocrine system. Estrogens play an important role in the development of germ cells, spermatogenesis and processes leading to successful egg fertilization such as a capacitation or acrosomal reaction. Tyrosine phosphorylation is one of the essential steps for the properly ongoing process of capacitation in sperm followed by a fusion of plasma and outer acrosomal membrane of sperm and sequential exocytosis of the acrosomal vesicle followed by sperm-egg fusion. We used laboratory strain of BALB/c mice for a detailed study of the effect of three natural estrogenic hormones 17-β-estradiol, estron, estriol and synthetic 17-α-ethinylestradiol on capacitation and acrosomal reaction in vitro. The effect of these estrogens was evaluated by the ratio of tyrosine phosphorylation in a sperm head during capacitation in vitro with the using of the fluorescent microscope and also SDS PAGE electrophoresis. Simultaneously, we evaluated the state of the acrosome after calcium ionophore induced acrosomal reaction. Our results indicate that the increasing concentration of estrogens in the environ- ment can be a potential risk in altering specific mechanisms of sperm ability to fertilize the egg. Keywords: estrogens, sperm, capacitation, tyrosine phosphorylation, acrosomal reaction -7-
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Magda Tejnická 2.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Magda Tejnická 184 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Magda Tejnická 124 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Kateřina Hortová, Ph.D. 129 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Pavla Maňásková, PhD. 204 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Petr Folk, CSc. 150 kB