text size

Šramot smrti: Humus Raula Brandãa a otázky jeho prekladu do slovenčiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Šramot smrti: Humus Raula Brandãa a otázky jeho prekladu do slovenčiny
Title (in czech):
Šramot smrti: Humus Raula Brandãa a otázky jeho překladu do slovenštiny
Titile (in english):
The noise of death: Raul Brandão's Humus and the problems of its translation into Slovak
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Juraj Štubner
Supervisor:
doc. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D.
Opponents:
Mgr. Šárka Grauová, Ph.D.
PhDr. Vlasta Dufková, Ph.D.
Thesis Id:
69525
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Romance Studies (21-URS)
Study programm:
Languages and Literatures (M7310)
Study branch:
Portuguese Studies (PORT)
Degree granted:
PhDr.
Defence date:
25/02/2009
Defence result:
Pass
Language:
Slovak
Abstract (in czech):
Humus Raula Branda je nepochybne jedným z najdôležitejších prozaických diel portugalskej literatúry začiatku dvadsiateho storočia a z ideového i formálneho hľadiska prináša niekoľko zásadných inovácií, ktoré z tejto knihy robia dielo kladúce pri preklade veľmi špecifické problémy. Práca tieto problémy na základe filologického rozboru diela identifikuje a hľadá ich konkrétne riešenia, pričom prináša preklad vybraných častí diela do slovenčiny. Je rozdelená na tri časti. Prvá v krátkosti charakterizuje autora a objasňuje jeho postavenie v kontexte portugalskej a európskej literatúry. V druhej časti analyzujem dielo so zvláštnym dôrazom na aspekty rozhodujúce pre dostatočné porozumenie dielu, ktoré je pre akýkoľvek pokus o predklad rozhodujúce. V tretej časti je stanovená všeobecná koncepcia prekladu a jej východiská vrátane odôvodnenia výberu konkrétnej časti textu, identifikujem tu predpokladané problémy a načrtávam návrhy ich riešení. Následne je prezentovaný preklad vybranej časti diela. Nakoniec vybrané špecifické problémy prekladu diela do slovenčiny analyzujem a zvolené riešenia týchto problémov zdôvodňujem. V závere na základe rozboru diela a analýzy špecifických problémov definujem hierarchiu aspektov dôležitých pre preklad diela do slovenčiny a zamýšľam sa nad možnosťou aplikácie svojich záverov na preklad diela do iných jazykov, špecificky do češtiny.
Abstract:
Raul Brando's Humus is incontestably one of the most important works of fiction in Portuguese literature of the beginning of the twentieth century and it brings a number of innovations on the formal as well as on the ideological level. The specificity due to these innovations makes it a book the translation of which represents very particular difficulties. The paper, based on a philological analysis of the novel, identifies these difficulties and searches for usable solutions, bringing a translation of selected parts of the book into Slovak. It is divided into three parts. The first is a brief presentation of the author’s work and places him in the context of portuguese and european literature. The second analyses Humus with regard to the aspects of the novel which are crucial for the understanding necessary as a base for a translation attempt. The third part exposes the general conception of the translation and its theorical bases not omitting the explanation of the choice of tha parts of the text to be translated. Expected specific problems of the translation are presented as well as suggestions of possible solutions to these. Follows the translation itself, several encountered problems are subsequently analyzed and the choices of solutions reasoned and exemplified. The conclusion establishes a hierarchy of the translation’s priorities based on the analysis of both the book and the problems solved. It also estimates the utility of the chosen principles for the translation of this work of fiction into other languages, especifically the Czech.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Juraj Štubner 709 kB
Download Abstract in czech Mgr. Juraj Štubner 81 kB
Download Abstract in english Mgr. Juraj Štubner 81 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D. 129 kB
Download Opponent's review Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. 106 kB
Download Opponent's review PhDr. Vlasta Dufková, Ph.D. 105 kB