velikost textu

Evropské patentové soudnictví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evropské patentové soudnictví
Název v angličtině:
European Patent Judiciary
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jitka Holá, Ph.D.
Školitel:
doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA, Ph.D.
Oponenti:
doc. JUDr. Vladimír Pítra
JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M.
Id práce:
69034
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Evropské právo (EVROPSKE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 4. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Evropské patentové soudnictví, Jednotný patentový soud, řešení sporů z patentů, evropský patent a patent s jednotným účinkem
Klíčová slova v angličtině:
European patent judiciary, Unified Patent Court, Patent litigation, European Patent and Patent with unitary effect
Abstrakt:
Anotace Tématem disertační práce je současný systém evropského patentového soudnictví a možnosti jeho zlepšení. Disertační práce identifikuje hlavní problémy stávajícího roztříštěného systému řešení patentových sporů a v návaznosti na tato zjištění zkoumá možná řešení této situace. Jednak se zabývá možností přijetí určitých opatření na zlepšení současného stavu při zachování stávajícího systému, kdy jsou v patentových sporech věcně příslušné vnitrostátní soudy. Dále se pak zabývá možností vytvoření zcela nového specializovaného evropského patentového soudního systému na nadnárodní (unijní) a mezinárodní úrovni a analyzuje jednotlivé legislativní návrhy a dokumenty, které byly v dané oblasti zveřejněny. Jde zejména o Úmluvu o komunitárním patentu (1975), Protokol o řešení sporů z patentů (1989), návrh dohody EPLA (2003), návrhy rozhodnutí na vytvoření Komunitárního patentového soudu (2003) nebo návrh dohody na vytvoření integrovaného Soudu pro evropské a komunitární patenty (2009). Samostatná část je pak věnována nejnovější Dohodě o jednotném patentovém soudu, jež byla většinou členských států EU podepsána v roce 2013. Ústředním předmětem zkoumání je pak hledání odpovědi na otázku, zda je pro jednotné uplatňování práv z patentů v EU nezbytné a zároveň vhodné vytvoření samostatného specializovaného patentového soudu. Zejména do jaké míry je takové řešení efektivní, z hlediska zajištění jednotnosti a kvality rozhodování, rychlosti řízení, dostupnosti soudu pro účastníky řízení, a dalších kritérií. Výsledkem je závěr poukazující na jisté výhody specializovaného soudnictví, a to zejména vzhledem ke specifikům patentových sporů, ale i na určité kritické prvky. Zásadní otázkou je pak také systematičnost daného opatření vzhledem k podobě stávajícího soudního systému, a to např. i ve vztahu k ostatním druhům průmyslového vlastnictví a dále soulad takového opatření s právem EU, zejména pokud jde o zajištění autonomie práva EU a základní funkce SDEU jakožto konečné instance ve věci výkladu práva EU.
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation examines current European patent court system and the possibilities of its improvement. First of all it identifies main problems of the existing fragmented patent litigation and in response to those findings, examines possible solutions to the situation. First, it deals with the possibility of adopting certain measures to improve the current situation, while maintaining the current system, in which national courts remain competent in patent disputes. The second option is linked to the issue of creating new specialized European patent jurisdiction. Thus the dissertation chronologically analyses individual legislative proposals and documents on the creation of a specialized European patent court system at supranational (EU) and international level. Namely Community Patent Convention (1975), Protocol on Litigation to the Agreement relating to Community Patents (1989), draft EPLA (European Patent Litigation Agreement 2003), proposals on decisions establishing Community Patent Court (2003) and draft Agreement on the European and Community Patents Court (2009). Separate section is devoted to the most recent Agreement on Unified Patent Court opened only to EU Member States, which was signed early in 2013 by most of them. The main objective of the research is to answer the question whether it is necessary and appropriate to create a separate specialized patent court to secure a uniform application of patent law in the EU. In particular, from the point of view of the efficiency of the proposed solution, in terms of ensuring the quality and consistency of decision making, speedy trial, proximity of the court to the parties, and other criteria. Conclusions made in the dissertation refer to certain advantages of a specialized judiciary, particularly with respect to the specificities of patent litigation, but it also unveils certain critical points. Thus the measure appears to be unsystematic in a view of the existing judicial framework in the EU, especially in relation to other types of industrial property. Another big question is consistency of such measures with the EU law, in particular regarding assurance of the autonomy of the EU law and the fundamental function of the CJEU as the final arbiter on the interpretation of the EU law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jitka Holá, Ph.D. 1.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jitka Holá, Ph.D. 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jitka Holá, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA, Ph.D. 245 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vladimír Pítra 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M. 326 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 127 kB