velikost textu

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku
Název v angličtině:
Liability for Damage Caused by a Defective Product
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Mgr. Petr Šťovíček, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Oponenti:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
JUDr. Martin Vychopeň
Id práce:
69024
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo I - Občanské právo, obchodní právo, civilní proces (SI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 10. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
občanské právo; výrobek; vada; náhrada škody; subjektivní odpovědnost; objektivní odpovědnost; škoda; příčinná souvislost; občanský zákoník; americká právní úprava; azbestové spory; promlčení; prekluze; bezpečnost výrobku; nový občanský zákoník;
Klíčová slova v angličtině:
civil law; product; compensation of damages; product liability; strict liability; tort; punitive dagames; privity; common law; azbest claims; safety of products; expiration of rights; civil codex; new civil codex; prescription
Abstrakt:
Abstrakt disertační práce - Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem JUDr. Petr Šťovíček Předmětem disertační práce je vztah právní odpovědnosti za škodu, která je způsobena spotřebiteli vadným výrobkem. Práce popisuje zákonné vymezení tohoto vztahu, zejména předpoklady vzniku odpovědnosti jednotlivých subjektů na straně podnikatelů podílejících se na všech stádiích distribuce výrobku od okamžiku jeho vyrobení, případné dovezení na území České republiky až po jeho prodej konečnému spotřebiteli, meze této odpovědnosti a možnosti spotřebitele domáhat se náhrady způsobené škody. První část práce se věnuje právě výše uvedeným otázkám obecné úpravy právní odpovědnosti, jejímu historickému vývoji a typům, a má spíše obecně popisný charakter. Zvláštní občanskoprávní úprava odpovědnosti je obsažena i v řadě zvláštních zákonů, zejména zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Druhá část práce představuje nástin právní úpravy ochrany spotřebitele s ohledem na odpovědnostní vztahy vznikající při cestě výrobku od výrobce ke konečnému spotřebiteli. Lze shrnout, že základním určujícím znakem je právní povaha subjektu právního vztahu vycházejícího ze soukromoprávní odpovědnosti za výrobek. Třetí část mé práce je již věnována specifické právní úpravě odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. V úvodu této části jsem považoval za nezbytné blíže popsat vymezení výrobku jednak jak je chápán v obecné, neprávní rovině, ale i z hlediska řady právních předpisů obsahujících tento, pro téma mé práce zcela stěžejní pojem. Přestože škoda je definována též jako majetková újma, její charakter je vůči vadám odlišný. Čtvrtá část mé práce představuje exkurz věnovaný zahraniční právní úpravě, a to zejména v USA, jejíž „product liability law“ je považováno za předchůdce evropské úpravy odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a na jejímž historickém vývoji a bohaté judikatuře lze velmi názorně popisovat jednotlivé typy relevantní občanskoprávní odpovědnosti a jejich uplatnění v praxi. Pátá část mé práce je věnována právní úpravě České republiky, konkrétně podrobnému popisu zákona číslo 59/1998 Sb., přičemž jsem se snažil při výkladu jeho jednotlivých pojmů poukázat na úpravu obsaženou v komunitárním právu, zejména směrnici EHS 85/374 ve znění směrnice EU/1999/34. Šestá, závěrečná část práce představuje popis nové právní úpravy odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem v novém občanském zákoníku, tj. zákonu č. 89/2012 Sb., včetně zamyšlení de lege ferenda nad další možnou právní úpravou. 2
Abstract v angličtině:
Dissertation Thesis Abstract - Liability for Damage Caused by A Defective Product JUDr. Petr Šťovíček The subject-matter of the dissertation thesis is the relationship of legal liability for damage inflicted upon a consumer by a defective product. The paper describes the statutory definition of the relationship, in particular, without limitation, the preconditions to the establishment of liability of the individual entities on the part of entrepreneurs participating in all phases of the product distribution from the moment of its manufacturing, or, as the case may be, it import to the Czech Republic, to the moment of its sale to the end consumer; limits of the liability and possibilities through which the consumer may claim compensation of the caused damage. The first part of the paper focuses on the above mentioned issued of general legal regulation applicable to liability, its historical development and types; it has a rather generally descriptive nature. Special civil law regulation of liability is provided for also in a number of special Acts, in particular in Act No. 59/1998 Coll., on Liability for Damage Caused by A Product Defect. The second part of the thesis provides an outline of the legal regulation covering the sphere of consumer protection with respect to liability relationships incurring in the course of a product’s path from the manufacturer to the final consumer. It can be concluded that the principal distinguishing and classification feature is the legal nature of the entity having a legal relationship under a private law liability for the product. In the third part of my thesis I have analyzed the specific legal regulation of liability for damage caused by a product defect. I have considered necessary to open the third part with a more detailed analysis of the product definition as it is understood on the general (non-legal) level, and also from the viewpoint of many legal regulations containing the concept – concept which is crucial for the topic of my thesis. Although damage is defined, inter alia, as harm to property, its nature is different in relation to the individual defects. The fourth part of my paper represents an excursion to legal regulations applied abroad, primarily in the USA where the “product liability law” is considered as the predecessor of the European regulation applicable to liability for damage caused by a product defect; I have included a description of the historical development as well as numerous judicial decisions relating thereto which can clearly illustrate the individual types of relevant civil law liability and their application in practice. In the fifth part of my paper I have focused primarily on the legal regulation valid in the Czech Republic, specifically I provide a detailed description of Act No. 59/1998 Coll. While explaining the individual concepts of the regulation valid in the Czech Republic, at the same time I have taken into consideration the regulation included in acquis communitaire, in particular EEC Directive 85/374, as amended by EC Directive EC/1999/34. The sixth and final part of the paper provides a description of the new legal regulation applicable to liability for damage caused by a defective product set forth in the new Civil Code, i.e. Act No. 89/2012 Coll., and a de lege ferenda reflection on further possible legal regulations. 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Mgr. Petr Šťovíček, Ph.D. 1.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Mgr. Petr Šťovíček, Ph.D. 174 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Mgr. Petr Šťovíček, Ph.D. 194 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 414 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 24 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Martin Vychopeň 141 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 302 kB