velikost textu

Základní principy a zásady římského procesu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Základní principy a zásady římského procesu
Název v angličtině:
Main Principles and Elements of Roman Procedural Law
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Jana Škeříková, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Oponenti:
Peter Blaho
Michaela Židlická
Id práce:
69002
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Právní dějiny, teorie práva, filozofie a sociologie práva (PDTP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
31. 10. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
římské právo, procesní právo, principy procesního práva, ekvita, dobrá víra, odvolání
Klíčová slova v angličtině:
Roman law, procedural law, principles of roman procedural law, equity, good faith, appeal
Abstrakt:
Abstrakt Moje doktorská disertační práce se zaměřuje na základní principy a zásady římského procesního práva. Během psaní práce jsem zjistila, že oba výrazy jsou si velmi podobné. Jeden z hlavních bodů mé práce se věnuje římskému republikánskému ústavnímu systému a jeho normám, včetně normy nejdůležitější, kterou je Zákoník dvanácti desek. Dále se zaměřuji na justiniánskou kodifikaci římského práva. Velmi důležitými prameny jsou antická literatura, spisy významných právníků a různé typy administrativním dokumentů. Velkou inspiraci je také možné najít v mnoha evropských muzeích. Konkrétně se zaměřuji na zásadu ekvity, dobré víry, nutné obrany, věci rozhodnuté, odvolání, finanční částku v rozsudku a zásadu volného hodnocení důkazů. Poslední kapitola se přehledně věnuje dalším principům. Důležité je však také zmínit, že různé typy procesního řízení mají své odlišnosti. A proto jsem se také věnovala popisu jejich odlišností ve vztahu k jednotlivým principům. Moje práce pojednává o sedmi základních principech s tím, že nejdůležitějším z nich je princip ekvity. Práce zřetelně dokazuje, že tento princip je společný všem oblastem římského práva. Snažila jsem se vysvětlit základní principy římského procesního práva vysvětlit je na konkrétních příkladech. Jak se přímo vztahují k právu současnému tak, jak jej známe dnes. Mnoho principů a zásad práva, jež dnes považujeme za zcela přirozené či běžné, je totožných s právem římským. Doufám, že závěry mé práce toto zřetelně prokazují. Klíčová slova: římské právo, procesní právo, principy procesního práva, ekvita, dobrá víra, odvolání.
Abstract v angličtině:
Abstract My doctoral thesis is focused on the main principles and elements of Roman procedural law. However, during my research I realised the terms are very similar. One of the main points of my thesis is dedicated to the constitutional system of Roman republic and its norms, including the very important law codex, the Twelve Tables Law. Moreover, I take the Justinian Codification of Roman law into focus. A very important source is also antique literature, texts of prominent lawyers and various types of administrative acts. A vast inspiration can be found in many European museums. The main principles and elements are applicable to actions, defendants and plaintiffs, to judicial hearing and to the days when judicial hearings could be held. I focus on principle of equity, good faith, and necessity of defense, res judicata, principle of appellation, pecuniary condemnation, and principle of assessment of evidence. The last chapter reviews other principles. It is also important to mention that different types of procedural cases are specific in their own way. I focused on describing the differences as well. My thesis analyzes seven most important principles. The first and the most important one is equity. My research shows that this principle is common to all areas of roman procedural law. I tried to explain the main principles of Roman procedural law on the examples of concrete cases, and how it strictly relates to modern law as we know it today. Many of the principles and elements of the law as we know it today, the things we know to be natural and common, are actually very similar to Roman law. And I hope that the conclusion of my thesis clearly shows it. Key words: Roman law, procedural law, principles of roman procedural law, equity, good faith, appeal.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jana Škeříková, Ph.D. 1.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jana Škeříková, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jana Škeříková, Ph.D. 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 51 kB
Stáhnout Posudek oponenta Peter Blaho 426 kB
Stáhnout Posudek oponenta Michaela Židlická 75 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 386 kB