velikost textu

Evropský zatýkací rozkaz

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evropský zatýkací rozkaz
Název v angličtině:
European Arrest Warrant
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Jitka Bicanová, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponenti:
Jan Sváček
Doc. JUDr. Jozef Záhora, Ph.D.
Id práce:
68995
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo III - Ústavní právo, trestní právo, kriminalistika, kriminologie (VIII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
2. 11. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Evropský zatýkací rozkaz, extradice, prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, rámcové rozhodnutí, princip nevydávání vlastních občanů, vzájemné uznávání soudních rozhodnutí, důvěra v právní systémy členských států.
Klíčová slova v angličtině:
European Arrest Warrant, extradition, the area of freedom, safety and justice, Framework Decision, principle of surrender of own citizens, mutual recognition of the judicial decisions, confidence in the legal systems of Member States.
Abstrakt:
Abstract Evropský zatýkací rozkaz je institutem policejní a justiční spolupráce v trestních věcech. Založen je na vzájemné důvěře členských států ve své právní systémy. Jeho vznik zapříčinila nejen neúspěšná situace při ratifikaci mezinárodních smluv upravujících extradici, ale také teroristické útoky, k nimž došlo 11. září 2001 v New Yorku. Evropský zatýkací rozkaz znamenal průlom do národních tradičních suverenit členských států, a to za účelem zajištění prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti v rámci Evropské unie. Vznik evropského zatýkacího rozkazu vedl k omezení některých zásad, které ovládaly extradiční řízení, kdy mezi ty nejdůležitější řadíme zásadu zákazu nevydávání vlastních občanů. Evropský zatýkací rozkaz je nezbytným prostředkem a nástrojem policejních i justičních orgánů v boji proti národní a nadnárodní trestné činnosti, jehož využívání každým rokem stoupá.
Abstract v angličtině:
Abstract European Arrest Warrant is an institute of the police and judicial cooperation in the criminal matters. Based is on the mutual confidence of Member States in its legal systems. His formation was caused not only by the failed ratification of the international agreements governing extradition, but also by the terrorist attacks occurred on 11 September 2001 in New York. European Arrest Warrant meant the breakthrough into the national traditional sovereignty of Member States and that all to ensure the area of freedom, safety and justice inside Europe. Formation of the European Arrest Warrant led to the restriction of some principles, which dominated to the extradition, when between the most important ones belongs the principle of surrender of own citizens. European Arrest Warrant is the necessary means and tool of police and judicial bodies in the fight against the national and multinational crime, whose use rises year from year.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jitka Bicanová, Ph.D. 1.44 MB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Jitka Bicanová, Ph.D. 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jitka Bicanová, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jitka Bicanová, Ph.D. 94 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 363 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jan Sváček 543 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. JUDr. Jozef Záhora, Ph.D. 829 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 258 kB