velikost textu

Skončení pracovního poměru v České republice a v Rakousku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Skončení pracovního poměru v České republice a v Rakousku
Název v angličtině:
Termination of employment in the Czech Republic and in Austria
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Markéta Neklová
Školitel:
prof. JUDr. Petr Tröster, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
JUDr. Věra Bognárová
Id práce:
68990
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (PRACOVNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zaměstnanec, zaměstnavatel, pracovní poměr, skončení pracovního poměru, dohoda o rozvázání pracovního poměru, výpověď z pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, okamžité zrušení pracovního poměru, odstoupení od pracovní smlouvy, výpovědní doba, odstupné
Klíčová slova v angličtině:
employee, employer, employment, termination of employment, agreement on termination of employment, notice of termination of employment, termination of employment during the probation period, immediate termination of employment, withdrawal from employment contract, notice period, severance payment
Abstrakt:
ANOTACE Tato disertační práce se zabývá jednotlivými způsoby skončení pracovního poměru dle práva České republiky a srovnává je s právní úpravou stejných nebo obdobných způsobů skončení pracovního poměru v právu Rakouské republiky. Práce je rozdělena do čtyř hlavních oddílů. První z nich se zabývá systémem rakouských pracovněprávních předpisů. Druhý oddíl této práce se věnuje obecně pojmu skončení pracovního poměru a rozděluje způsoby skončení pracovního poměru na dvě základní skupiny, konkrétně na (i) skončení pracovního poměru na základě právního jednání a na (ii) skončení pracovního poměru na základě právní události. Dále jsou ve druhém oddíle této práce rozebrány i pojmy zaměstnanec a zaměstnavatel. Třetí oddíl této práce se věnuje jednotlivým právním jednáním, na základě kterých může pracovní poměr skončit jak v právu rakouském, tak v právu českém, a tedy dohodě, výpovědi, okamžitému zrušení pracovního poměru, resp. výstupu (německy: Austritt) a propuštění (německy: Entlassung), zrušení pracovního poměru ve zkušební době, odstoupení od pracovní smlouvy a úřednímu rozhodnutí. Třetí oddíl této práce se je věnuje i právním institutům spojeným s rozvázáním pracovního poměru právním jednáním, konkrétně účasti odborových organizací na rozvázání pracovního poměru, odstupnému, hromadnému propouštění a nárokům z neplatného rozvázání pracovního poměru. Poslední, čtvrtý oddíl této práce, rozebírá právní události, které mohou vést v českém a rakouském právu ke skončení pracovního poměru, konkrétně uplynutí doby a smrt.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis deals with the various manners of termination of an employment relationship according to the laws of the Czech Republic and compares them with the legal regulation of the same or similar manners of termination of an employment relationship in the laws of the Austrian Republic. The thesis is divided into four main parts. The first part deals with the system of Austrian employment regulations. The second part of the thesis is dedicated to the concept of termination of an employment relationship in general and it divides the ways of termination of employment relationship into two basic groups; in particular, the first group is termination of employment relationship based on legal acts and the second group is termination of employment relationship based on legal event. Further, the second part of this thesis discusses the terms employer and employee. The third part of this thesis is devoted to individual legal acts based on which in the Austrian and Czech laws an employment relationship can be terminated which is a termination agreement, termination by notice, immediate cancellation of an employment relationship, respectively exit from employment relationship (in German: Austritt) and dismissal from employment (in German: Entlassung), cancellation of employment relationship during a probation period, withdrawal from an employment contract and an administrative decision. The third part of this thesis is dedicated to legal concepts related to termination of employment relationship by legal acts, in particular participation of trade unions in termination of legal relationship, severance payment, mass layoffs and claims based on invalid termination of legal relationship. The last part of this thesis deals with legal events which could lead in the Czech and Austrian laws to termination of employment relationship, in particular passage of time and death.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Markéta Neklová 1.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Markéta Neklová 155 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Markéta Neklová 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Petr Tröster, CSc. 131 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 196 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Věra Bognárová 195 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 131 kB