velikost textu

Obozretné podnikanie úverových inštitúcií podľa právnych aktov Európského spoločenstva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obozretné podnikanie úverových inštitúcií podľa právnych aktov Európského spoločenstva
Název v češtině:
Prozíravé podnikání úvěrových institucí podle právních aktů Evropského společenství
Název v angličtině:
Prudential Supervision of credit institutions according to legal acts of European Communities
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Štefan Nebeský, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Oponenti:
JUDr. Mgr. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D.
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Id práce:
68989
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo I - Ústavní právo, mezinárodní právo, evropské právo (VI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 10. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Európsky systém finančného dohľadu, Európske orgány dohľadu, Európska rada pre systémové riziká, regulačné technické predpisy, vykonávacie technické predpisy, delegované akty, vykonávacie akty, vnútorný trh
Klíčová slova v angličtině:
European System of Financial Supervision, European Supervisory Authorities, European Systemic Risk Board, regulatory technical standards, implementing technical standards, delegated acts, implementing acts,internal market
Abstrakt:
Abstrakt Cieľom predkladanej dizertačnej práce je poskytnutie analýzy vývoja regulačného rámca zahájenia a vykonávania podnikateľskej činnosti prostredníctvom úverovej inštitúcie v rámci Európskej únie (EÚ). Jedným z hlavných dôvodov pre bádanie autora je vývoj regulačného rámca, ktorý nastal v dôsledku finančnej krízy. Táto preukázala svoje deštrukčné následky najmä po finančnom kolapse Lehman Brothers v septembri 2008. Normotvorná reakcia EÚ na krízu viedla k vzniku nového Európskeho systému finančného dohľadu (ESFS). Nový regulačný rámec sa dotýka nielen postavenia národných orgánov normotvorby a činnosti národných orgánov dohľadu, ale aj rozsahu práv a povinností všetkých regulovaných a dohliadaných subjektov finančného trhu. Dizertačná práca pozostáva z piatich kapitol. Každá sa venuje vývoju regulačného rámca technických nástrojov obozretného podnikania úverových inštitúcií. Úvodná prvá kapitola definuje nástroje obozretného podnikania, ktoré sú aplikované tak úverovými inštitúciami ako aj ich orgánmi dohľadu v zmysle súčasných smerníc o kapitálových požiadavkách (CRD smernice). Druhá kapitola popisuje vývoj procesu harmonizácie v oblasti úverových inštitúcií, pričom pozostáva z troch základných častí. V prvej je pozornosť zameraná na prvé pokusy harmonizácie spájané s prijatím I. bankovej smernice. Druhá časť preukazuje, aké boli dôsledky schválenia Jednotného európskeho aktu a prijatia konceptu vnútorného trhu na proces harmonizácie v oblasti úverových inštitúcií. Tretia časť je venované Lamfallusyho regulačnému rámcu, ktorý bol navrhnutý za účelom dosiahnutia cieľov, ktoré vytýčil Finančný plán pre finančné služby. Tretia kapitola sa plne zameriava na nový Európsky systém finančného dohľadu. Jej prvá časť poukazuje na medzinárodné aspekty novej architektúry dohľadu. Ostatné jej časti popisujú a vyhodnocujú organizačný rámec, oprávnenia a povinnosti Európskej rady pre systémové riziká a nových Európskych orgánov dohľadu. (ESAs). V štvrtej kapitole je pozornosť venovaná rozsahu právomocí nových Európskych orgánov dohľadu v oblasti normotvorby. Jej prvá časť v krátkosti predstavuje niektoré vybrané pramene práva EÚ v zmysle Lisabonskej zmluvy, ktoré sú relevantné pre oblasť úverových inštitúcií. Druhá časť predstavuje špecifické znaky, legislatívny proces prijímania a odlišnosti právne záväzných technických štandardov, ktoré majú byť vydávané ako delegované akty, vykonávacie akty, regulačné technické predpisy a vykonávacie technické predpisy. Tretia časť analyzuje a vysvetľuje právomoci ESAs vydávať právne nezáväzné odporúčania a usmernenia, ktoré majú dopĺňať existujúci rámec právne záväzných noriem. Závery sú obsiahnuté v piatej kapitole. Hlavným úmyslom tejto dizertačnej práce je poskytnutie prvotnej relatívne ucelenej analýzy Európskeho systému finančného dohľadu so zameraním na záväzné technické normy ako nástroje úplnej harmonizácie. V dôsledku skutočnosti, že predmetný rámec sa nachádza v rannom štádiu svojej existencie, bude potrebné zozbierať viac skúseností ohľadne jeho fungovania, aby bolo možné poskytnúť nezávislú analýzu. Aj z tohto dôvodu by mala byť predkladaná dizertačná práca považovaná za pilotné dielo v tejto oblasti.
Abstract v angličtině:
Abstract The purpose of the presented thesis is to analyse the developments of the regulatory framework relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions within the European Union (EU). One of the main reasons for this research is the development of the regulatory framework in the aftermath of the financial crises which showed its destructive effects after the financial collapse of Lehman Brothers in September 2008. The EU regulatory respond to the crisis led to the establishment of the new European System of Financial Supervision (ESFS). The new regulatory framework affects not only the role of the national standard setters and the work of national supervisory authorities but also rights and duties of all regulated and supervised entities of the financial market. The thesis is composed of five chapters. Each of them is dealing with the development of the regulatory framework concerning technical instruments of prudential supervision in the area of credit institutions. The introductory Chapter One defines instruments of prudential supervision which are applied by credit institutions and their supervisors under the present so- called Capital requirement directives (CRD). Chapter Two describes the evolution of the process of harmonisation in the area of credit institutions. The chapter consists of three parts. Part One focuses on the early efforts of harmonisation connected with the adoption of the first banking directive. Part Two demonstrates how the adoption of the Single European Act and the concept of the internal market have influenced the process of harmonisation in the area of credit institutions. Part Three is devoted to the so-called Lamfallusy regulatory framework which was developed for the purpose of transformation of the Financial Services Action Plan goals into the real life. Chapter Three focuses fully on the new European System of Financial Supervision. Part One outlines the international aspects of the new supervisory architecture. The others parts describe and evaluate the operational framework, roles and duties of the European Systemic Risk Board and of the new European Supervisory Authorities (ESAs). Chapter Four concentrates on the powers of the European Supervisory Authorities in the area of standard setting. Part One describes briefly some sources of EU law under the Lisbon Treaty relevant for the area of credit institutions. Part Two presents the features, legislative process of adoption and differences between legally binding technical standards which may be adopted as delegated acts, implementing acts, regulatory technical standards or implementing technical standards. Part Three analyses and explains the powers of the ESAs to issue legally non-binding recommendations and guidelines which shall complement the existing set of binding rules. Conclusions are drawn in Chapter Five. The main aim of the thesis is to focus on strengths and weaknesses of the ESFS and to provide initial throughout analysis of the ESFS with focus on binding technical standards as mean of maximal harmonisation. Due to the early stage of the existence of this framework, more evidence on its functioning will be needed to be in the position to provide an independent analysis. Therefore this thesis should be seen as pioneer work on this topic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Štefan Nebeský, Ph.D. 1.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Štefan Nebeský, Ph.D. 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Štefan Nebeský, Ph.D. 13 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. 456 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Mgr. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. 314 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 1.75 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 375 kB