velikost textu

Finančněprávní úprava zaknihovaných cenných papírů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Finančněprávní úprava zaknihovaných cenných papírů
Název v angličtině:
Uncertificated securities in financial law
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Eva Matyášová, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
Oponenti:
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Zdeněk Karfík
Id práce:
68986
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo II - Ústavní právo, správní právo, finanční právo, právo životního prostředí, právo sociálního zabezpečení (VII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zaknihované cenné papíry, evidence investičních nástrojů, centrální depozitář cenných papírů
Klíčová slova v angličtině:
uncertificated securities, register of investment instruments, central securities depository
Abstrakt:
RESUMÉ Efektivní fungování kapitálových trhů přispívá k dlouhodobému růstu ekonomiky, je proto zcela nepochybné, že kvalitní právní úprava problematiky cenných papírů a nakládání s nimi je esenciálním předpokladem pro řádné a efektivní fungování každé tržní ekonomiky. Specifická je pak situace u zaknihovaných cenných papírů. Definiční znaky zaknihovaného cenného papíru jsou takové, že se jedná o zastupitelné listiny, ve kterých je inkorporováno soukromé právo tím způsobem, že nemůže být bez této listiny uplatněno ani převedeno, přičemž tato listina je nahrazena zápisem v zákonem stanovené evidenci. Mohou být tedy vymezeny jako záznamy v (nejčastěji) elektronické evidenci, z nichž vyplývá takové subjektivní majetkové právo, které bez tohoto záznamu nemůže být uplatněno ani převedeno a s jeho zánikem zaniká. Odlišná podoba zaknihovaných cenných papírů a způsob nakládání s nimi determinuje jejich specifickou povahu a nutnost zvláštní právní úpravy na rozdíl od listinných cenných papírů. Do hry též zásadním způsobem vstupují prvky veřejnoprávní regulace institutu zaknihovaných cenných papírů, a to zejména v úpravě způsobu vedení evidence a jejího institucionálního zajištění. Práce si klade za cíl zmapování současné úpravy de lege lata a aplikační praxe, tedy postihnout hlavní aspekty a teoretické i praktické problémy platné právní úpravy zaknihovaných cenných papírů a jich institucionálního zajištění, jež zejména s ohledem na obrovský rozmach kapitálových trhů, kterého jsme svědky zvláště v posledních dvou dekádách, nabývá enormní důležitosti. Postupný příklon k zaknihování cenných papírů a odlišnosti spojené s jejich vydávání, existencí, a nakládáním s nimi, s sebou přináší nové postupy a rizika a potřebu přizpůsobení právní úpravy cenných papírů této situaci. První kapitola práce Finančněprávní úprava zaknihovaných cenných papírů zejména popisuje ekonomickou podstatu fungování systému finančního trhu a místo, které v tomto systému cenné papíry jako celek zaujímají. Po krátkém historickém úvodu v zájmu stanovení koncepce celé práce vymezuji limity finančně právního pojetí úpravy zaknihovaných cenných papírů a prameny právní úpravy. Druhá kapitola je již věnována zaknihovaným cenným papírům, a to i ve srovnání s jejich listinnou podobou, kterou nelze v kontextu daného pojednání opomenout. Zabývám se zde zejména problémy vymezení cenných papírů v právní úpravě a genezí právní povahy zaknihovaných cenných papírů, a poukazuji na některé praktické potíže s tím související. Vše samozřejmě v kontextu relevantní judikatury a výsledků rekodifikace soukromého práva. Za sporné považuji například vymezení zastupitelnosti cenných papírů, která je předpokladem pro možnost jejich zaknihování, určení právního statusu cenných papírů, který mj. determinuje způsob vedení příslušné evidence, nebo možnost opuštění zaknihovaných cenných papírů. Z pojmových znaků zaknihovaných cenných papírů vyplývá, že podstatným aspektem jejich existence je vedení evidence těchto cenných papírů, která je předmětem třetí kapitoly. Ta byla v České republice na velmi dlouhou dobu předurčena politicko-ekonomickým kontextem doby počátku 90. let 20. století. Evidence zaknihovaných cenných papírů byla dle tehdy platné zákonné úpravy pouze jednostupňová a na rozdíl od většiny evropských zemí zde neexistovala instituce, která by plnila jak funkci registru cenných papírů, tak i funkci vypořádání, přičemž právě jednoduchost vypořádání obchodů s cennými papíry byla v minulosti leitmotivem pro vznik zaknihovaných cenných papírů, když jejich samotná evidence byla pouze nutným důsledkem, nikoli příčinou dematerializace. Platná právní úprava obsažená v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu je evidencí investičních nástrojů. Kromě evidence zaknihovaných cenných papírů je tak upravena i evidence o jiných investičních nástrojích. Ne vždy však toto zákonodárce důsledně odděluje. Evidence zaknihovaných cenných papírů je vedena centrálním depozitářem, což je subjekt, který hraje klíčovou roli v procesu vypořádání obchodů s cennými papíry a umožňuje plnou dematerializaci cenných papírů, tedy jejich vydání pouhým záznamem v evidenci cenných papírů, kde se pochopitelně též zaznamenávají veškeré změny, převody a přechody cenného papíru. Zaknihování znamená, že cenný papír vůbec ve fyzické formě neexistuje a osoba vedoucí evidenci pouze vede evidenci práv z cenného papíru vyplývajících. Právě některými aspekty souvisejícími s činností centrálního depozitáře a rozborem její právní úpravy se zabývám ve čtvrté kapitole. Právní úprava vícestupňové evidence a činnosti centrálního depozitáře cenných papírů obsažená v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu podstatným způsobem přispěla ke zvýšení konkurenceschopnosti českého kapitálového trhu. Navazuje však koncepčně na evidenci vedenou Střediskem cenných papírů a tvoří tak zvláštní přechod mezi jednostupňovou evidencí vedenou Střediskem cenných papírů a nepřímou držbou cenných papírů. Nesleduje však beneficienty, ekonomické vlastníky investičních nástrojů, ale právní vlastnictví investičních nástrojů. Za principiální nedostatek tak považuji absenci institutu podstatného významu, jakým je nepřímá držba cenných papírů, která zůstává českým právem opomenuta, což může komplikovat přeshraniční obchodování s investičními nástroji a brzdit rozvoj českého kapitálového trhu. Část kapitoly je věnována připravované evropské legislativě zásadního významu: návrhu Nařízení o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnice 98/26/ES. To by mělo přinést revoluční změny v podobě jednotné licence centrálních depozitářů, povinného zaknihování pro některé cenné papíry, a související možnosti emitentů zvolit si pro zaknihování emise zahraniční centrální depozitář a kolizní normy. Poslední, pátá kapitola, se zabývá koncepčními otázkami regulace evidence cenných papírů a jejího institucionálního zajištění, a posuzuje pravomoci České národní banky při výkonu dohledu nad subjekty vedoucími evidenci investičních nástrojů, zejména centrálním depozitářem. Klíčová slova: zaknihované cenné papíry, evidence investičních nástrojů, centrální depozitář cenných papírů
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis deals with the phenomenon of the uncertificated securities in the context of financial law. Proper and prudential legal regulation of the securities is considered to be key element of efficient financial markets of which the importance for the economics is systematically growing in past few decades. From the beginning, financial markets were dominated by certificated securities represented by legal fiction incorporating rights arising from the security into a certificate and considering this certificate as a tangible movable asset. In the consequence of the development of financial markets and securities trading uncertificated securities were developed to make transfers of the securities and asset management feasible. Uncertificated securities can be defined as substitutable physical securities incorporating private rights which are prerequisite for the exercise and transfer of those rights and which are replaced by a record entered in the central register of securities, mainly central securities depositories. The form of the uncertificated securities determines the necessity of their special legal regulation taking into account their legal nature and connected legal aspects of record keeping. The purpose of my thesis is to analyse relevant Czech legislation and highlight both theoretical and practical problems resulting from it. The accent is therefore put on analysis of legislation included in the Act No. 256/2004 Coll., Capital Market Undertaking Act. The thesis is composed of five chapters. Chapter One describes the importance of the financial markets and role the securities play. Brief historical evolution is followed by the limits of regulation over securities by financial law and relevant sources of financial law regulation. Second Chapter defines first the terms of securities and uncertificated securities and then deals with different aspects of uncertificated securities, such as their fundament, legal nature, legal definition, as well as the rights connected with them and arising consequences. All this in context with historical evolution when necessary and decision-making by courts There are explained few problematic issues connected especially with substitutability of the securities and their legal status. Also the question of innominated securities is presented. Chapter Three analyzes record keeping of investment instruments which deals not only with uncertificated securities and how the register is maintained but also with other investment instruments such as certificated securities and derivatives. Unlike former Securities Centre the register of uncertificated securities under the Act on Undertaking on the Capital Market is composed as two-tier register in the Central Register of Securities or Separate Register of Investment Instruments. Crucial position in record keeping of investment instruments has the Central Securities Depository which I concentrate on in Chapter Four. It is particularly key to the settlement process and establishes book entries for issues of securities. A particular issue of securities is dematerialized or immobilized within Central Securities Depository and then trades are settled between its members via electronic account entries. The membership of Central Securities Depository include financial institutions who intermediate between final investors and the central depository and act as custodians through whose accounts with the Central Securities Depository the institution may indirectly hold investor's securities but it is also possible for investors to hold accounts directly in the Central Securities Depository. Central Securities Depository also provides service to the issuer, such as maintenance of shareholder registers. Significant part of Chapter Four is also dedicated to proposed european Regulation on improving securities settlement in the European Union and on Central Securities Depositories and amending Directive 98/26/EC. Because Central Securities Depositories are considered to be systemically important, there are number of measures laid on them. An european licence (and passport) has been retained as the best way to achieve level playing field and competition between Central Securities Depositories. Introduced right of issuers to issue securities in the Central Securities Depositories of their choice is reinforced by an obligation that set kinds of securities must entered in book-entry form or immobilised. Besides that many of national authorisation and supervision powers are about to be devolved to ESMA. Chapter Five is focused on necessity of proper regulation over the capital market followed by supervision of the Czech National Bank mainly over the Central Securities Depository but also over other entities providing record keeping of investment instruments. Final Chapter summarizes the conclusions of the thesis. Attention is given to major questions raised in the thesis. Besides that I suggest that the modern concept of systems of indirect securities holding should be introduced into the Czech law. Adoption of legal rules regarding the maintenance of both owner and clients securities accounts and the establishment of a central securitites depository is considered to be an important step towards the developed capital market. However the legal regulation proceed from regulation included in Securities Act and pursue legal owners not beneficial owners of the investment instruments. In the systems of indirect securities holding clients generally hold their securities through one or more intermediaries in the nominee accounts and the intermediary with whom the client has a direct relationship records the interest of the client by entries to accounts which he maintains in favour of the client. The client is not in the normal course in relationship with issuer or any other intermediary standing between the relevant intermediary and the issuer. Fundamental prerequisite is that proprietary rights to the securities are transfered to the central securities depository or other central register who act as the owner in relation to the issuer. Simultaneously the beneficial owner only has a securities enititlement – package of rights that a person who holds securities through a securities intermediary has against that securities intermediary and the property held by that securities intermediary. Keywords: uncertificated securities, register of investment instruments, central securities depository
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Eva Matyášová, Ph.D. 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Eva Matyášová, Ph.D. 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Eva Matyášová, Ph.D. 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 24 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 41 kB
Stáhnout Posudek oponenta Zdeněk Karfík 1.88 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 302 kB