velikost textu

Smluvní volnost a její omezení v obchodních závazkových vztazích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Smluvní volnost a její omezení v obchodních závazkových vztazích
Název v angličtině:
Freedom of contract and its limitation in the business relationships
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michal Majchrák
Školitel:
prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc.
Oponenti:
prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
Id práce:
68983
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Obchodní právo (OBCHODNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Smluvní volnost, omezení smluvní volnosti, závazek, obchodní právo, dispozitivní normy, kogentní normy, test smluvní volnosti, závazková teorie.
Klíčová slova v angličtině:
Freedom of contract, limitation of freedom of contract, obligation, business law, non-mandatory rules, mandatory rules, test of freedom of contract, obligation theory.
Abstrakt:
Anotace Smluvní volnost představuje jednu ze základních zásad soukromého práva. Nejvýrazněji se zásada smluvní volnosti projevuje právě v obchodních závazkových vztazích, v nichž je připuštěna vůbec nejvyšší míra smluvní volnosti. Smluvní volnost je často obecně spojována s pravidlem, že co není zakázáno, je dovoleno, tj. že pokud právní předpisy nějaké smluvní ujednání nezakazují, mohou se na něm smluvní strany dohodnout. Toto chápání smluvní volnosti je však velmi zjednodušující a zavádějící a tudíž i v mnoha případech nesprávné. Vzhledem k tomu, že smluvní volnost je chápána jako zásada či princip, je k ní přistupováno poměrně živelně a při hledání odpovědí na otázku dovolenosti či nedovolenosti určitého smluvního ujednání je postupováno často intuitivně a na základě ad hoc argumentací je smluvní volnost v konkrétních případech buď připuštěna, nebo odmítnuta. Jedním z důvodů tohoto přístupu je i skutečnost, že dosud neexistují žádná exaktnější pravidla pro rozlišení dispozitivních a kogentních právních norem. Jejich rozlišení je přitom pro adresáty právních norem zásadní, neboť dává odpověď na otázku, kam až sahá jejich svobodná sféra, konkrétně tedy, je-li ohledně určité právní otázky smluvní volnost umožněna nebo nikoliv. Absence příslušné systematiky a živelnost a subjektivnost tohoto přístupu pak vedou v praxi k tomu, že smluvní strany si nemohou být předem jisty, nebude-li jejich smluvní ujednání shledáno neplatným. Tento stav není samozřejmě příliš žádoucí, neboť narušuje právní jistotu. Zásada smluvní volnosti si tak zřejmě žádá systematičtější přístup. To stejné platí i pro její omezení. Cílem této práce je tak představit jeden z možných systematických přístupů k otázce smluvní volnosti a jejímu omezení a na základě tohoto systematického přístupu vysledovat určitá obecnější pravidla se smluvní volností a jejím omezením spojená. Toto zkoumání bude přitom prováděno právě v obchodních závazkových vztazích, v nichž je připuštěna vůbec nejvyšší míra smluvní volnosti.
Abstract v angličtině:
Abstract Freedom of contract is one of the fundamental principles of private law. Most pronounced is the principle of contractual freedom in business contractual relationships, in which is admitted the highest degree of contractual freedom. Contractual freedom is often generally associated with the rule that what is not forbidden is allowed, ie. if the legal regulation does not prohibit any contractual arrangement, is such an arrangement allowed. This understanding of freedom of contract is very simplistic and misleading and thus in many cases incorrect. Given that freedom of contract is seen as a rule or principle, approach to it is fairly spontaneously and in search of answers to the question of legality or illegality of certain contractual arrangements, the progress is often intuitively and based on ad hoc reasoning the contractual freedom is in individual cases either accepted or rejected. One reason for this approach is the fact that there have been no more precise rules for a differentiation of non- mandatory and mandatory legal rules. Their differentiation is for the recipients of legal rules crucial because it gives an answer to the question, how far reaches their liberal sphere, in particular, if the contractual freedom is in the particular legal issue enabled or not. A lack of structure and spontaneity and subjectivity of this approach then lead to the fact that the parties cannot be certain in advance, if their contractual arrangements will found to be invalid. This situation is of course not desirable because it undermines legal certainty. The principle of contractual freedom calls probably for a more systematic approach. The same goes for its limitations. The aim of this study is to present one of the possible systematic approaches to the issue of freedom of contract and its limitations, and based on this systematic approach to trace some general rules associated with the contractual freedom and its limitations. This examination will be carried out in business contractual relationships in which is the contractual freedom most admitted.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Majchrák 1.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Majchrák 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Majchrák 40 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc. 344 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Karel Marek, CSc. 195 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Vít Horáček, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 129 kB