velikost textu

Elektronický obchod z pohledu mezinárodního práva soukromého

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Elektronický obchod z pohledu mezinárodního práva soukromého
Název v angličtině:
Electronic commerce from a private international law perspective
Typ:
Disertační práce
Autor:
Elena Kurilova, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Oponenti:
JUDr. Ing. Bohumil Poláček
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
Id práce:
68977
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu (MPS-PMO)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
elektronický obchod, elektronická smlouva, elektronické uzavírání smluv, Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva), Úmluva o uzavírání smluv prostředky elektronické komunikace, UNCITRAL, mezinárodní právo soukromé.
Klíčová slova v angličtině:
electronic commerce, e-commerce, electronic contract, electronic contract formation, Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts, UNCITRAL, private international law.
Abstrakt:
Anotace Elektronický obchod z pohledu mezinárodního práva soukromého Cílem předkládané disertační práce je prozkoumat, jak se aplikuje Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží na oblast elektronického obchodu a porovnat ji s Úmluvou o uzavírání smluv prostředky elektronické komunikace vzhledem k převládající tendenci k odstraňování právních překážek elektronickému obchodu. Porovnání je provedeno v rámci teritoriální a věcné působnosti, formy a uzavření smlouvy. Jádro práce tvoří rozbor předpokladů a překážek aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží na oblast elektronického obchodu. Předpoklad, ze kterého práce vychází, spočívá v tom, že Úmluva o uzavírání smluv prostředky elektronické komunikace představuje nástroj, který identifikované překážky pomůže překonat. V práci byl formulován závěr o překonání jen jedné z překážek, a sice na základě zásady technologické neutrality. Dále bylo prokázáno, že požadavek písemné formy může i nadále zůstat překážkou. Disertační práce tudíž zodpovídá otázku o důvodu podepsání a ratifikace dané Úmluvy poměrně malým počtem států.
Abstract v angličtině:
Abstract Electronic commerce from a private international law perspective The objective of this thesis is to study how the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) is applied in the field of electronic commerce and compare it to the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts in regard to the prevailing tendency to remove legal barriers to electronic commerce. The comparison is made in terms of geographic and material scope, forms of contract and how contracts are formed. An analysis of conditions and obstacles to the application of the CISG within the field of electronic commerce represents the core of the work. The thesis is based on the assumption that the Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts is an instrument which helps to overcome identified obstacles. The thesis formulates a conclusion on overcoming just one of the obstacles on the basis of the principle of technological neutrality, and it further demonstrates that the requirement of being in written form may remain an obstacle. As such, the thesis is a response to the question of why the Convention is signed and ratified by a relatively small number of states.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Elena Kurilova, Ph.D. 1.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Elena Kurilova, Ph.D. 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Elena Kurilova, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ing. Bohumil Poláček 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. 133 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 206 kB