velikost textu

Trestněprávní a kriminologické aspekty internetové kriminality

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestněprávní a kriminologické aspekty internetové kriminality
Název v angličtině:
Criminal Law and Criminological Aspects of the Internet Criminality
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponenti:
Doc. JUDr. Jozef Záhora, Ph.D.
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Id práce:
68976
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo III - Ústavní právo, trestní právo, kriminalistika, kriminologie (VIII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Internet, Trestní právo, Kriminologie
Klíčová slova v angličtině:
Internet, Criminal law, Criminology
Abstrakt:
Trestněprávní a kriminologické aspekty internetové kriminality Klíčová slova: Internet, Trestní právo, Kriminologie Abstrakt (CZ): Internetová kriminalita je velice mladý fenomén, když internet v současné podobě byl představen teprve před cca 20 lety. To však neznamená, že by internetové trestné činy byly méně závažné nebo méně rozšířené než ostatní kriminální jednání. Masovost, relativní anonymita a narůstající globalizace internetu spolu s překotným rozvojem moderních technologií poskytují jak organizovanému zločinu, tak i jednotlivcům skvělý nástroj k páchání nejrůznějších forem trestné činnosti. Tato práce nemá sloužit vzhledem ke svému rozsahu k podrobné a všeobjímající analýze internetové kriminality. Cílem této práce je kriminologický rozbor společensky škodlivých jevů souvisejících s internetem, konkrétně původ těchto jevů ve společnosti, nejčastější způsob spáchání internetové kriminality, možnosti prevence a trestněprávní kvalifikace těchto jednání. Práce samotná je rozdělena do čtyř samostatných částí. První část obsahuje obecný úvod do problematiky internetové kriminality. Můžeme zde najít definici pojmů „internet“, „internetová kriminalita“ a její odlišení od pojmů „počítačová kriminalita“ a „kybernetická kriminalita“, stejně jako její další třídění. Dále tato část nabízí základní charakteristiku pachatelů internetové kriminality, důvody jejího rozmachu a analýzu obecných trestněprávních otázek spojených s touto kriminalitou. Druhá část popisuje vybrané typy kriminálních jednání spáchaných přímo nebo pomocí internetu. Tato část je rozdělena do pěti hlav; každá z nich obsahuje kriminologický a následně trestněprávní rozbor jednoho typu. Třetí část práce se skládá z kritické analýzy stávající právní úpravy (de lege lata), kterou přinesl nový trestní zákoník účinný od 1. ledna 2010, a zároveň předkládá návrh možností případných budoucích změn právní úpravy (de lege ferenda), které by mohly pomoci překonat současné potíže, se kterými se adresáti norem při interpretaci a aplikaci nového trestního zákoníku potýkají. Poslední část této práce srovnává různé trestněprávní regulace kyberzločinu vybraných evropských zemí (Slovensko, Švýcarsko a Německo) s úpravou českou, a to za využití dvou kritérií. První kriterion spočívá v souladu předmětných právních úprav s Úmluvou o počítačové kriminalitě Rady Evropy, jakožto minimálního standardu trestní úpravy kyberzločinu. Druhé hledisko srovnává srozumitelnost a určitost zkoumaných právních úprav pro adresáty norem.
Abstract v angličtině:
Criminal Law and Criminological Aspects of the Internet Criminality Key words: Internet, Criminal law, Criminology Abstract (EN): Internet criminality is a very young phenomenon; the internet itself was presented in the recent form only about 20 years ago. Nevertheless, the relative youth of the internet does not mean that the internet crimes are less serious or less prevalent than other criminal activities. The mass, relative anonymity and progressive globalization of the internet together with bustling development of computer technology provide both the organized crime and individuals with perfect means to commit all sorts of offences. With regard to its extant, this study is not supposed to serve as an overall and full detailed analysis of the internet criminality. The objective of this paper is a criminological description of socially dangerous phenomenons related to the internet, concretely the origin of these phenomenons in the society, the most frequent modus operandi of the internet crime, means of prevention and the criminal law qualification of the relevant criminal activities. The paper itself is divided into four separate parts. The first part contains a general introduction into the problems of internet criminality. We can find there a definition of the term “internet” and “internet criminality”, its differentiation from the terms “computer criminality” and “cybernetic criminality” and its further classification. Futhermore, it provides basic characteristics of the offenders of internet criminality, reasons for the spread of this type of criminality and general criminal law issues related to the internet criminality. The second part describes selected types of criminal activities committed directly or at the hand of internet. This part is divided into five titles; each of them contains criminological and consequently criminal law analysis of each type. The emphasis was placed on the most actual problems, i.e. criminal protection of the copyright, “hacking” and internet viruses, so called Nigerian scam letters and “phishing”, illegal internet distribution of pornography (especially the child pornography), and “abuse of the computer time” in context of the internet. The third part consists of the critical analysis of the actual legislation (de lege lata) brought by the new Penal Code, effective from 1st January 2010, and suggests possibilities of future changes of the legislation (de lege ferenda) that may help to overcome current difficulties set by the new criminal code. The last part of this thesis compares different criminal regulations of cybercrime of selected European countries (Slovakia, Switzerland and Germany) with Czech regulation using two points of view. The first one explores the conformity of the concerned regulation with the CoE Convention on Cybercrime as the minimal standard of criminal regulation of cybercrime. The second one analyzes the comprehensibility and certainty of the regulation for the recipients.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jiří Krupička, Ph.D. 3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jiří Krupička, Ph.D. 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jiří Krupička, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 171 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. JUDr. Jozef Záhora, Ph.D. 96 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 1.85 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 242 kB