velikost textu

Lichva - trestný čin a společenský jev

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lichva - trestný čin a společenský jev
Název v angličtině:
Usury - crime and social phenomenon
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Ladislav Koudelka, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.
Oponenti:
prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc.
Doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
Id práce:
68974
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Trestní právo, kriminologie a kriminalistika (TRESTNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 12. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt : Práce pojednává o lichvě, zabývá se jí jako společenským jevem, protiprávním jednáním a trestným činem. Má 240 stran, je rozdělena do pěti částí, doplňují ji dvě přílohy a seznam použité literatury. V práci jsou využívány metody historického srovnání současných právních úprav a postupů s právními úpravami a postupy historickými, je použita i komparace české právní úpravy lichvy se zahraničními právními úpravami, důraz je přitom kladen na praktickou stránku věci, proto jsou rozebírána rozhodnutí českých i zahraničních justičních orgánů ve vztahu ke konkrétním případům. První část práce vykládá přímo pojem lichva a zabývá se vývojem přístupu k lichvě z filosofického, historického a právního hlediska. Druhou část tvoří rozbor právních úprav lichvy 11 zemí Evropy a Ameriky, přičemž jsou zvýrazněny rozdíly mezi jednotlivými právními úpravami a soudním rozhodováním soudů těchto jednotlivých zemí v občanskoprávních i trestních věcech týkajících se lichvy. Ve třetí části je obsažena občanskoprávní úprava lichvy v České republice a hodnocen přístup české soudní moci k tomuto problému na příkladech z praxe, práce se dotýká i vlivu vykonávacího a rozhodčího řízení na tuto oblast. Čtvrtá část pak rozebírá českou zákonnou trestněprávní úpravu lichvy a je též založena na výkladu k rozhodování trestních soudů ve věcech trestného činu lichvy v moderním období (od roku 1918 do současnosti). Pátá část je shrnutím celého problému, je v ní podána základní charakteristika lichvy, základních právních přístupů k jejímu postihu, současný stav společenského a právního vnímání lichvy v České republice, je zde nabídnut kritický pohled na soudobý stav českého zákonodárství a soudnictví ve vztahu k lichvě a jsou zde nastíněna možná legislativní řešení de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
Abstract: This work deals with usury, is dealt with as a social phenomenon, illegal activities and crime. It has 240 pages, is divided into five parts, it is complemented by two appendices and a bibliography. The work uses methods of historical comparisons of current legislation and practices with the laws of the historical processes and is also used for comparison of Czech legislation with international usury laws as emphasis is placed on the practical side of things, so they are discussed decisions of the Czech and foreign judicial authorities in relation to particular cases. The first part of the paper interprets the concept of usury and directly engaged in the development of access to usury from the philosophical, historical and legal perspective. The second part consists of an analysis of usury legislation 11 countries of Europe and America, which are highlighted differences between the laws of the court and court decisions of the individual countries in both civil and criminal matters relating to usury. The third part of civil law, usury contained in the Czech Republic and studied approach of the Czech judiciary on this issue on examples from practice, work concerns and influence enforcement and arbitration in this area. The fourth part deals with the Czech legal treatment of criminal usury and is also based on an interpretation of the decisions of the criminal courts in matters of crime of usury in the modern period (from 1918 to the present). The fifth section is a summary of the problem, it is given the basic characteristics of usury, basic legal approaches to its sanctions, the current state of social and legal perceptions of usury in the Czech Republic, there is offered a critical view of the contemporary state of the Czech legislation and the judiciary in relation to usury and are outlined possible legislative solution de lege ferenda.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ladislav Koudelka, Ph.D. 1.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ladislav Koudelka, Ph.D. 18 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ladislav Koudelka, Ph.D. 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D. 238 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc. 148 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. 221 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 126 kB