velikost textu

Trestněprávní postih podvodných jednání proti majetku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestněprávní postih podvodných jednání proti majetku
Název v angličtině:
Criminal Legal Regulation of Fraudulent Conducts against Property
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Simona Heranová, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponenti:
doc.JUDr. Peter Polák, Ph.D.
Jan Sváček
Id práce:
68967
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo III - Ústavní právo, trestní právo, kriminalistika, kriminologie (VIII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce: Trestněprávní postih podvodných jednání proti majetku Autor: Simona Heranová Katedra: Katedra trestního práva Školitel: Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. Klíčová slova: Trestný čin, zásada subsidiarity trestní represe, podvod, pojistný podvod, úvěrový podvod, dotační podvod, poškození finančních zájmů EU. Ochrana majetku je již ustáleně zájmem chráněným trestním právem, nicméně formulace skutkových podstat trestných činů postihující podvodná jednání vždy narážela na některé specifické aspekty tohoto druhu kriminality spočívající zejména v různorodosti způsobu provádění podvodů. Autorka v disertační práci skrze komplexní pohled na problematiku trestněprávní úpravy postihu podvodných jednání proti majetku v českém trestním právu z hlediska nejzákladnějších skutkových podstat zobrazuje, nakolik je tato právní úprava neustálená a nejednoznačná, při řešení dílčích, v principu však na stejných základech stojících problémů, rozporuplně řešená. Vytvořením společných východisek a rozvedením dosud akceptovaných závěrů a předpokladů z odborné literatury i soudní praxe do souvislostí jsou vyvozeny dosud neřešené problémy, které s sebou zejména nově zformulované či zásadněji změněné skutkové podstaty v analyzované oblasti přinášejí, popřípadě se přijaté závěry projeví jako neaktuální či dokonce nepřesvědčivé. Některé tyto problémy jsou v práci zformulovány, a případně jsou k nim nastíněny návrhy jejich možného řešení, ať již v rovině legislativní, interpretační či ve formě doporučení pro orgány činné v trestním řízení. Práce je systematicky koncipována tak, že po stručné, ryze výkladové, historické pasáži přechází na polemický výklad současné právní úpravy s reflexí do právní úpravy účinné do 31. 12. 2009. Řeší aktuálně problematický již samotný obecný pojmem trestného činu s akcentem na problematiku podvodných jednání, pro něž je typický soukromoprávní základ. Zde autorka zdůrazňuje zejména zásadu subsidiaritu trestní represe, jejíž pojetí v legislativním procesu, teorii i aplikační praxi doposud nebylo vyjasněno, ačkoliv především ve vztahu k jednáním „podvodným“ byl význam této zásady opakovaně zdůrazněn Ústavním soudem. Následně jsou vymezeny základní znaky jednotlivých vybraných relevantních skutkových podstat (trestného činu podvodu podle § 209 tr. zák., pojistného podvodu podle § 210 tr. zák., úvěrového podvodu podle § 211 tr. zák., dotačního podvodu podle § 212 tr. zák.). U nich jsou v návaznosti na vymezení teoretické uváděny praktické příklady, jakož i odpovídající judikatura, přičemž je upozorněno na některé problémy, které se v praxi vyskytly, případně které se podle názoru autorky vyskytnou. Ty často vyplývají ze systematického výkladu aplikovaného na konkrétní praktické situace. K nim poté autorka zaujímá subjektivní názory, a to, podle povahy problému, teoretické, návrhy de lege ferenda či konkrétní doporučení orgánům činným v trestním řízení. Tyto části vychází především z učebních pomůcek, odborných článků, relevantní judikatury a v neposlední řadě i z příslušných důvodových zpráv. Některé problémy jsou vzhledem k rozsahu svého řešení zařazeny do samostatných podkapitol, a to v těch případech, které jsou podle autorky vysoce aktuální a buď dosud v teorii či praxi nevyřešené, nebo kde dosavadní řešení považuje za nedostatečné či neuspokojivé a vyžadující podrobnější polemiku (např. otázka dostatečnosti uplatnění odpovědnosti podle jiných právních předpisů v případech jednání se soukromoprávním základem ve vztahu k zásadě subsidiarity trestní represe, otázka podvodných jednání v případech majetkových dispozic zajištěných zástavou, otázka vztahu skutkových podstat zahrnujících zvláštní případy podvodů ve vztahu ke skutkové podstatě podvodu „obecného“, další problematické vztahy skutkových podstat postihujících podvodná jednání k vybraným, zpravidla značně kazuistickým, skutkovým podstatám nově zařazeným do katalogu trestných činů a mnohé jiné). V těchto případech se vychází především z aktuálních rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky či případně jsou ilustrativně pro zobrazení konkrétní roviny teoretického problému využívány jako inspirace či příklad i zprávy v médiích (zejména v otázkách dosud v praxi ani teorii neřešených). Pro náležité zaujetí subjektivního názoru čerpá autorka jak z příslušných učebnic trestního práva, komentářů k trestnímu zákonu či zákoníku, odborných článků, důvodových zpráv, několika stovek publikovaných i nepublikovaných soudních rozhodnutí, tak i případně ze zahraniční právní úpravy. Samostatná kapitola je také věnována otázce podvodu v právu EU, a to především vzhledem k zakotvení skutkové podstaty trestného činu poškození finančních zájmů Evropské unie do § 260 tr. zák., která sice není systematicky zařazena mezi trestné činy proti majetku, nicméně nejen, že v mezinárodní terminologii se v případě odpovídajících jednání standardně hovoří o podvodných jednáních proti finančním zájmům EU, ale ze znění skutkové podstaty tohoto trestného činu vyplývá nepochybně i blízkost k řešeným podvodným trestným činům proti majetku (zejména tedy trestných činů dotačního a úvěrového podvodu). Analýza této skutkové podstaty vede autorku k závěrům, že tuto skutkovou podstatu považuje za ukázku poněkud nevhodného přejímání předpisů EU bez přiměřeného zohlednění tradic a zásad české trestněprávní nauky i praxe, a to i z hlediska správné právní kvalifikace v případech potenciálního jednočinného souběhu s dalšími skutkovými podstatami ze stávajícího českého katalogu trestných činů, které jsou vzhledem k objektu tohoto trestného činu nasnadě (vedle vícezdrojového dotačního hospodaření nelze přehlédnout, že hlavními zdroji příjmů EU jsou například i odvody z daně přidané hodnoty či cla). V literatuře tomuto trestnému činu dostatečná pozornost věnována není, důvodová zpráva je značně skoupá a aplikační praxi v podstatě řešení těchto otázek teprve čeká. Komplexnější pohled na problematiku trestněprávní úpravy postihu podvodných jednání proti majetku v českém trestním právu s podrobnou analýzou nejzákladnějších skutkových podstat ukazuje, nakolik je obtížné adekvátně reagovat na vyvíjející se způsoby kriminality spočívající v podvodném jednání. Z textu práce však vyplývá, že český zákonodárce se v některých případech spíše, nežli k do důsledků promyšlené formulaci uchyluje k obsáhlému výčtu jednání zahrnutých objektivní stránkou, bez hlubší analýzy jejich potřeby, resp. i důsledků jejich aplikace, v rámci systematiky trestního zákoníku jako celku, tedy vzájemných souvislostí s ostatními ustanoveními jak z části obecné, tak z části zvláštní.
Abstract v angličtině:
Abstract Dissertation: Criminal Legal Regulation of Fraudulent Conducts against Property Author: Simona Heranová Department: Department of Criminal Law Supervisor: Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. Keywords: Criminal offence, principle of subsidiarity of criminal repression, fraud, insurance fraud, credit fraud, grant fraud, damaging the EU's financial interests, Protection of property has been settled as one of the interests protected by criminal law, but the formulation of facts of criminal acts sanctioning fraudulent conduct has always interfered with some specific aspects of this type of crime, chiefly consisting in the diversity of methods of how to conduct the fraud. Taking a comprehensive view of criminal legislation sanctioning the fraud against property in the Czech criminal law in terms of the most basic facts of the crime the author of this dissertation depicts to what extent this legislation is unsettled and ambiguous even - while dealing with partial problems, which however have the same principles - inconsistent. By creating a common ground, putting accepted conclusions and assumptions from the literature and judicial practice in context, so far unsolved problems are drawn. These come especially with newly formulated and fundamentally altered facts of crime within the analyzed area, where the conclusions often appear as outdated or even unconvincing. Some of these problems are formulated in this thesis, sometimes followed by outlines of proposals for possible solutions, either in terms of legislation, interpretation or recommendations for law enforcement authorities. The work is systematically designed so that after a brief, purely interpretative historical passage it passes to the polemical interpretation of current legislation with the reflection of the legislation in force until December 31th 2009. It addresses the very general concept of the criminal offense, emphasizing the issues of fraud, which is typical for its private-law basis. It is here where the author emphasizes the principle of subsidiarity of criminal repression in particular - the concept of which in the legislative process, theory and practical application has not yet been clarified - although the importance of this principle has repeatedly been emphasized by the Constitutional Court in relation to "fraudulent" conducts in particular. Then the basic features of the selected relevant facts of crime (the offense of fraud under § 209 Criminal Code. Act., Insurance fraud under § 210 Criminal Code. Act., Credit fraud under § 211 Criminal Code. Act., Grant fraud under § 212 Criminal Code. Act). In relation to the theoretical definition the practical examples and appropriate judicial decisions are given. The author points at some problems occuring in practice or problems that - in the opinion of the author - will arise. They often result from a systematic interpretation applied to specific practical situations. The author then takes subjective opinions according to the nature of the problem, theoretical proposals de lege ferenda or specific recommendations to law enforcement authorities. These sections are based primarily on teaching aids, technical articles, relevant judicial decisions and relevant explanatory memoranda. Certain problems are - due to the scope of the solution - placed in separate subchapters. These cases are by the author highly current and either in theory and/or practice unresolved, or where are existing solutions considered to be inadequate or unsatisfactory and therefore requiring more polemics (eg issue of sufficiency of applying the liability under noncriminal laws in cases of private-law based proceedings in relation to the principle of subsidiarity of criminal repression, the issue of fraud in cases property dispositions secured by a pledge, issue of relationships among facts of crimes involving specific cases of fraud in relation to the merits of the "general fraud" and many others). These cases are based primarily on the actual decision of the Supreme Court of the Czech Republic or sometimes - used as an inspiration and example - reports in the media (especially in matters not yet resolved in theory nor practice). In order to make a proper subjective opinion the author draws from relevant criminal law textbooks, comments to the criminal law or code, technical articles, explanatory memoranda, several hundred published and unpublished judicial decisions, but also from foreign legislation. A separate chapter is also dedicated to the issue of fraud in the EU law, primarily due to the embedding of the facts of crime of damaging the financial interests of the European Union to § 260 of the Criminal. Act . This is not systematically included among the crimes against property, however, within international terminology, this kind of proceeding is regularly regarded as fraudulent proceedind against the financial interests of the EU. Moreover, the wording of the facts of this crime clearly indicates proximity to fraudulent crimes against property (namely for crimes of grant and loan fraud). The analysis of the facts leads the author to the conclusion that it is rather an example of improper transposition of EU legislation without taking appropriate into account the traditions and principles of the Czech criminal law theory and practice. Also in terms of the proper legal classification is case of potential ideal concurrence with other facts of crime from the current Czech catalog of crimes which are - due to object to this crime - obvious, might be problematic (it cannot be overlooked that in addition to multi-resource grant management the EU's main source of income are for istance VAT or customs duty payments). Comprehensive view of criminal legislation sanctioning the fraud against property in the Czech criminal law including thorough analysis basic facts of crimes depicts, how difficult is to find an adequate criminal law conseqences of evolving crimes consisting in fraudulent conduct. However the dissertation concludes that the Czech legislator often prefers extensive enumeration of all possible conducts in various facts of crimes to in depth considered formulation based on deeper analysis of their real necessity and consequences of their apliccation, especially with respect to the systematics of Criminal Code, i. e. relations to other provisons from its general as well as from its special part.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Simona Heranová, Ph.D. 1.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Simona Heranová, Ph.D. 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Simona Heranová, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 170 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc.JUDr. Peter Polák, Ph.D. 1.37 MB
Stáhnout Posudek oponenta Jan Sváček 467 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 128 kB