velikost textu

Správní trestání právnických osob

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Správní trestání právnických osob
Název v angličtině:
Administrative Punishment of Corporates
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Ladislav Hejtmánek
Školitel:
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Oponenti:
prof. JUDr. Petr Průcha
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Id práce:
68966
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Správní právo a správní věda (SPRAVNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
správní trestání, právnická osoba, veřejnoprávní odpovědnost
Klíčová slova v angličtině:
administrative punishment, corporates, public liability
Abstrakt:
Abstrakt disertační práce – česky Předložená disertační práce se zaměřuje na poměrně mladý právní institut, který se v našem právním a kulturním prostředí začal vyvíjet poměrně pozdě, a to až v období socialistického režimu. Přes poměrnou mladost tohoto institutu se rozvinul do značně velkého rozsahu, což je zcela zjevně dáno jeho praktickou použitelností a vývojem společnosti a ekonomiky. Stejný vývoj je možné sledovat i v jiných právních řádech, kde se správní trestání právnických osob uplatňuje se zvyšující se intenzitou, v oblasti anglo-amerického práva se rozšiřuje tradiční odpovědnost právnických osob, a to jak v oblasti právních norem, tak i právní praxe. Naše právní prostředí tradičně zařazuje tuto oblast pod právo správní, nikoliv trestní. Z této systematiky plynou mnohé výhody a nevýhody – výhodou je snadná aplikovatelnost právní normy, poměrně volné procesní právo, efektivita a rychlost správního trestání. Nevýhodou je zejména absence garance základních práv obviněného (pachatele), nedostatečné zkoumání jednotlivých aspektů deliktní odpovědnosti, resortní roztříštěnost právních norem i právní praxe, a rovněž velmi slabý katalog správních trestů. Právě s ohledem na dosud značně omezené pojímání této části správního trestání jsem pojal celou problematiku tradičním trestněprávním způsobem, kdy vymezuji jednotlivé aspekty příslušného právního vztahu. Nově jsem se zaměřil na objektivní a zejména subjektivní stránku správního deliktu, které v praxi je věnována malá pozornost, která však je pro správné vymezení správního deliktu a zejména uložení trestu podstatná. Značnou část práce věnuji problémům, které jsou naznačeny judikaturou správních soudů, legislativa jim však zatím nevěnuje příliš pozornosti – zejména při ukládání trestu při souběhu správních deliktů, definice tohoto souběhu, otázky přičítatelnosti deliktního jednání, které na rozdíl od práva trestního, je značně opomíjenou skutečností. Při hodnocení objektivní stránky správního deliktu pak vycházím z toho, že je nutné znovu definovat příslušné jednání právnické osoby, a to v inspiraci právem trestním přičítatelností jednání jednotlivých fyzických osob. U subjektivní stránky správního deliktu pak je nutné postupovat obdobně. Podle mého názoru i subjektivní stránka správního deliktu právnické osoby je v našich právních normách obsažena, jen se poněkud skrývá pod okolnost vylučující protiprávnost jednání. -2- Dále jsem se zaměřil na problematiku správních trestů, jejichž katalog je v našem právním prostředí velmi chudý a omezuje se vlastně pouze na pokutu. Poukazuji na možnost jiných správních trestů, které mohou být účinnější a správní trestání mohou zefektivnit, jako podmíněné uložení pokuty, až po možnost zrušení právnické osoby či odpovědnost právního nástupce právnické osoby. Z pohledu samotné pokuty jsem se pokusil zaměřit nejen na vymezení v právních normách, které je značně široké, nekonkrétní a mnohdy jsou výměry pokut zbytečně drastické, aniž by taková výše pokuty byla skutečně kdy uložena. Při rozboru, jaký příjem z pokut připadne státu, lze dospět k závěru, že u běžných správních úřadů se jedná o naprosto marginální částky. Na druhou stranu některé subjekty jsou příjmem z pokut obecně známé (obecní policie), což autoritu správního trestání snižuje. Rozborem výše uložených pokut při obecně dostupných údajích hospodářského statusu právnických osob lze vyslovit spíše pochybnost o skutečně efektivním trestání. Příkladem uvádím Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, která ukládá pokuty stále ve stejné nízké výši kapitálově mimořádně silných subjektům s nadprůměrným ziskem za deliktní jednání, které tento zisk podstatně generuje. V další části práce se věnuji výrazným deliktním jednáním z poslední doby, které dobře ilustrují bezzubost správního trestání, formálnost správní regulace, snadné a běžné obcházení příslušných povinností, stejně jako mnohdy zkorumpovanost příslušných správních úřadů – regulátorů, které mají na plnění povinností dohlížet. Tato situace je podobná jak v evropském, tak i americkém právním prostředí, a značně se obnažila v průběhu tzv. ekonomické krize. Případy obřích právnických osob, jako Enron či WorldCom v USA, Parmalat v Itálii, SkyEurope na Slovensku, ilustrují poměrnou neúčinnost příslušné regulace. Navíc, pády bank jsou všude na světě vnímány veřejností velice citlivě a většinou v každém státě po takových bankrotech následuje určitá míra státní sanace, čímž dochází ke klasickému modelovému chování privatizace zisků a socializaci ztrát. Dalším okruhem problémů je procesní aspekt u správního trestání. Při neexistenci jednotného procesního předpisu upravující procesní deliktní právo a resortní roztříštěnosti právních norem je tak vlastně jediným garantem příslušných procesních práv moc soudní a její judikatura. Tato skutečnost je v demokratickém právním státě běžná. Bohužel se však v případě zjevných absencí procesních práv obviněného ve správním řádu (právo na obhajobu, neexistence práv poškozených, velká volnost pro správní úřady při ukládání pokuty) neprojevuje vliv této judikatury na legislativu, kdy mnohé notoricky známé -3- problémy jsou stále judikaturou veřejné správě vytýkány. Nutnost alespoň základního procesního předpisu, který by sjednotil současný postup, je podle mého názoru zjevná a přispěla by k efektivnějšímu správnímu trestání. Současný stav, kdy správní soudy mohou do správního trestání samy podstatně vstoupit a rozhodnout o správním trestu, je v právní normě dobře upravena, v praxi se však jedná téměř o mrtvý institut. Rovněž samotný přezkum správních aktů u správního trestání po linii veřejné správy (a tedy kontrola, zda ukládané sankce nejsou příliš mírné a zda je skutečně chráněn veřejný zájem) je v praxi spíše okrajovým jevem. Konečně v poslední části práce se věnuji právní problematice zcela nové, a tou je vzájemný poměr odpovědnosti trestní a správní. V tomto ohledu je praxe prozatím nulová, ačkoliv první vlaštovky trestní odpovědnosti právnických osob již přece jen na české právní nebe vylétly, zatím však bez meritorního soudního rozhodnutí. Z hlediska teoretického se snažím v práci upozornit na možné třecí plochy mezi dvěma státními mocemi – mocí soudní a mocí výkonnou – při tomto trestání, zejména při vymezení skutku. Za situace, kdy moc soudní má při trestání navrch, tak právě vymezení skutku bude muset být věnována náležitá pozornost. Tím se však pravděpodobně zvýší pozornost i v trestání správním na otázky objektivní a subjektivní stránky správního deliktu. Závěrem je možné uvést, že zpracovaná matérie je velice rozsáhlá, v právních normách roztříštěná, v praxi ovládaná resortním partikularismem, bez podstatné jednotící autority na straně veřejné správy. Jednotícím aspektem je pak moc soudní, která se však zaměřuje pouze na malou část této problematiky a zejména na ochranu tvrzených porušených práv delikventů; nic jiného ji ostatně nepřísluší. Proto i tato práce se zaměřuje logicky na to, kde lze jednotící prvky nalézt, a tím je právě soudní náhled na správní trestání, jak se takové jeví při výkonu soudní moci. Téma by bylo možné uchopit i z hlediska účinnosti správního trestání a příslušného dohledu, např. z pozice specializovaného státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství či právníka Veřejného ochránce práv. Takovou zkušenost však já osobně nemám, žádná práce na toto téma nebyla komplexně zpracována, proto se do tohoto rozboru nepouštím.
Abstract v angličtině:
Abstract – English This paper is focused on new legal institute, starting to grow and practised relatively very late, during the period of the socialist regime. Such institute is new, but nowadays has grown to substantial dimensions which is connected not only with the practical point of view, but also with the development of the society and economics. Very similar development can be observed also in other law cultures; the administrative penalty has everywhere the rising intensity, also in Anglo-American law, both in law in books, as well as in law in action. Our law order has the traditional classification of such institute to Administrative Law, not Criminal Law. Such classification has its advantages, but also disadvantages – as advantage it is very easy to apply the law in books, relatively free procedural law, effectiveness and speed of the punishment. As disadvantage it is the absence of guaranty of fundamental righst of defendant (offender), unsufficient observation of the facts of liability, a quantity of specific law rules organized by every ministry, and moreover very poor catalogue of administrative punishment. With the respect of such deficiency of this part of Administrative Punishment this paper is prepared with the traditional point of view of the Criminal Law concentrated on the particular aspects of the legal relation. The new focus is on the objective and especially subjective aspects which are important for the right and fair administrative punishment and which still is not very observed. The substantial part of this paper is connected with the problems which arise from the judicial decision, on the field of legislative power such problems has not been accepted. Such problems are connected with the punishment at the concurence of delicts, definition of such concurence, problems with the act of the corporates and subjects of such acting. As regards the objective aspects of the Administrative Delict the paper is focused on the new definition of act of the corporate, especially very similar to the Criminal Law and liability of individual people. The very similar method should be applied also for the subjective aspects of act; such subjective aspects are also included in our legal order, but are a little bit hidden as deliberation aspects. Another part of this paper is concentrated to the problems of the punishments and administrative penalties themselves. The catalogue of this pusnishment is very limited and in practise it is focused only on penalty (financial punishment). But there are possibilities of -2- many other punishments and limitations – such new punishment should be more effective including the conditional punishment, or the dissolution of the corporate (legal entity) or liability of legal successor of corporate (legal person). In the point of view of the penalty (financial punishment) itself the paper is focused on definition in law (acts) which is sometimes very broad, not concrete, sometimes the ammount of the penalty is very high, but in practise such penalty had never been imposed. When we focused on the aspect how effective is the income arising from the penalties for the state (public) budget, it is very marginal part of such budget. On the other hand there are some public subject which are known as the very lucrative income of the penalties (i.e. municipal police). Concentrating on the ammount of the penalties to the corporates (legal persons) it can be observed that such ammount is very low, although such corporates are very strong and had very good economic results. Such good economic income sometimes goes from the delicts. The another part of this paper is focused on very high delict actions nowadays which are very good to illustrated the problems of Administrative Punishment, the formal aspects of the administraive regulation, very easy and common circumvention of the public duties, as well as the corruptcy of many public offices – controllers oblidged to observe to fulfill such duties. This situation is similar as in Europe, as in American life, and was very manifesting during so called „economic crisis“. Some gigantic legal persons (corporates) – Enron or WorldCom in the U.S.A., Parmalat in Italy, SkyEurope in Slovakia, give us the picture of the weak regulation. Moreover, the bancruptcy of the bank houses are very sensitively perceived, often the bancruptcy of such banks are followed on the state finacial aid. This method of negotiation is known as the privatization of profits and socialization of loss. Very discussed lap of problems connected with the administrative liability it is the procedural aspect. Due to the fact that the united procedural code for punishment is not valid and such punishment is applied by many public administrative bodies, the only one guaranty of some uniform proceed is the judicial power and decisions of administrative justice. Such situation is common in democratic legal state. Unfortunately the influence of such judicial decision to legislative power is very small (i.e. for guarancy to the right of defense, still not existing rights for victims of delicts, very broad posibilities for the administrative bodies in administrative punishment, and many others). This problems are still reprehended to the public administration, but the practise is not good. The necessity of some basic, very fundamental, procedural code which unify the practise is very important -3- and such new procedural administrative code should contribute to more effective administrative punishment. The current situation – the administrative justice is entitled very broadly to enter into the proces of administrative punishment and decided on the punishment (penalty) – is very good regulated by law, but in practise is very rare. As well as the review of administrative acts itself in the rank of the public administration is very rare and unique (controle of the publib interest in administrative decisions which is connected with the amount of penalties). The final part of the paper is focused on the very new situation – the mutual relationship between the Criminal and Administrative liability. The practice is now very weak, although there are some first decisions in the field of Criminal Liability of Corporates. The paper is concentrated on the theoretic aspects of these two liabilities, especially to the possibility of punishment by two state powers – administrative and judicial (with the premacy of judicial state power). Very important observation should be focused on the aspects of acting, acts, with respect to the objective and subjective parts of such acts. Finally, the problemation of the administrative liability of corporates is very extensive, contained in many legal acts, in practice very influenced by the particular procedural customs, without some unification authority in the field od public administration. The only unify power is the judicial power – administrative justice – but it is concentrated mainly on the problems of rights of defendants. That is the reason that this paper is also concentrated on situation to find the unifying parts and judicial review of administrative decisions, as how they can be seen in administrative justice. It can be reviewed by other aspects, maybe the problems of controlle of the administrative decisions – but such point of view could be done by the state prosecutor or ombudsman. The author has no experience with such situation, therefore this paper has no considerations on such topic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ladislav Hejtmánek 1.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ladislav Hejtmánek 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ladislav Hejtmánek 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc. 471 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Petr Průcha 1.2 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 232 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 99 kB