velikost textu

Institut společného jmění manželů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Institut společného jmění manželů
Název v angličtině:
The concept of community property
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Jan Boltnar, Ph.D.
Školitel:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponenti:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.
Id práce:
68951
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Občanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům) (OBCANSKE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná doktorandská práce je zaměřena na právní úpravu institutu společného jmění manželů s ohledem na současnou judikaturu. Tato práce je rozdělena mimo úvod a závěr do sedmi na sebe navazujících kapitol, s tím že páteřní kapitoly tvoří problematika vzniku, předmětu, rozsahu a možnostem modifikace společného jmění manželů, správy a užívání společného jmění manželů, zániku a vypořádání společného jmění manželů. Dále je v této práci především kladen důraz na otázky majetkoprávních vztahů mezi manžely, se kterými se lze setkat v advokátní praxi. Konečně v závěru je pojednáno o úpravě společného jmění manželů de lege ferenda podle nového občanského zákoníku. V této disertační práci je vycházeno z právní úpravy podle stavu k 1. září 2012, z odborných publikací, z článků publikovaných v odborných časopisech a z judikatury.
Abstract v angličtině:
Abstract This submitted PhD thesis deals with a legal regulation of the community property in the light of current case-law. The thesis is composed except of the introduction and the conclusion of seven coherent chapters, the chapters dwell on the creation, subject and management of marital assets, and the modification, termination and settlement thereof are the core parts of the thesis. Furthermore, the emphasis is placed on those issues of proprietary relationships between spouses that may be encountered in the practice of law. In conclusion, the treatment of marital assets de lege ferenda is discussed in view of the new Civil Code. The PhD thesis was developed using legislation as at 1 September 2012, publications,articles published in professional journals and court decisions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jan Boltnar, Ph.D. 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jan Boltnar, Ph.D. 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jan Boltnar, Ph.D. 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 31 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D. 725 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 203 kB