velikost textu

Zánik závazků jednostranným právním jednáním

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zánik závazků jednostranným právním jednáním
Název v angličtině:
Discharge of Obligations by Unilateral Legal Act
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Jiří Bém
Školitel:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponenti:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
Id práce:
68949
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Občanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům) (OBCANSKE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
závazek; právní jednání; zánik závazků; plnění; splnění závazku; složení do soudní úschovy; odstoupení od smlouvy; odstupné; výpověď; jednostranné započtení;
Klíčová slova v angličtině:
obligation; legal act; discharge of obligations; performance; satisfaction (fulfillment) of an obligation; deposition in court custody; withdrawal from a contract (termination of a contract); contract cancellation fee; cancellation (termination) of a contract by a notice of cancellation (termination); unilateral set-off;
Abstrakt:
ANOTACE Je tomu již více než dva roky, co nabyl účinnosti nový občanský zákoník (OZ), který v rámci rekodifikace soukromého práva sjednotil do jednoho kodexu i do té doby převážně dvojkolejnou úpravu zániků závazků. V mé disertační práci jsem se v návaznosti na tuto právně významnou událost zaměřil na analýzu změn oproti předcházející právní úpravě občanského a obchodního zákoníku včetně úvahy o tom, zda se jedná o změny pozitivní, či naopak zda lze nové úpravě vytknout určité nedostatky. Přestože právní úprava OZ ve vztahu k zániku závazků na základě jednostranného právního jednání (tj. splnění, složení do soudní úschovy, odstoupení od smlouvy, odstupného, výpovědi a jednostranného započtení) v převážné většině navazuje na předcházející úpravu, zavádí i určité novinky. Jejich cílem mělo být zjevně jak odstranění některých dílčích problémů vyplývající z dosavadní aplikační praxe, tak doplnění dané právní úpravy o určité chybějící instituty, které jsou v zahraničních právních řádech (a v poslední době i v evropských unifikačních kodexech) standardem. Uvedený cíl přitom OZ podle mne v převážné většině naplnil, jakkoliv ne vždy zcela a rozhodně nikoliv za potřebného doprovodného vysvětlení cílů a pohnutek autorů tohoto kodexu v důvodové zprávě. Právě pro případ těchto nejasností je cílem disertační práce nastínit jejich možné řešení, a to ať již v rovině vhodné smluvní úpravy stran, tak v rovině možné rozhodovací praxe soudů.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT It is now more than two years since the new Civil Code (OZ), which unified the previous predominantly two-way regulation of the discharge of obligations in one single codex, became effective. As a follow-up to this legally significant event, the focus of my PhD thesis (dissertation) has been on analyzing the resulting changes in comparison with the foregoing legal regulation of the Civil Code and the Commercial Code, including a deliberation on whether such changes have been positive or, alternatively, whether the new regulation can be reproached for certain shortcomings. Although the regulation of OZ which deals with the termination of obligations due to unilateral legal act (such as satisfaction/fulfillment of an obligation (in Czech: “splnění”), deposition in court custody (in Czech: “složení do soudní úschovy”), withdrawal from a contract (in Czech: “odstoupení od smlouvy”), contract cancellation fee (in Czech: “odstupné”), cancellation/termination of a contract by a notice of cancellation/termination (in Czech: “výpověď smlouvy”), and unilateral set-off (in Czech: “jednostranné započtení”)) mostly follows up the preceding regulation, it also introduces certain new elements. These new elements evidently intended both to remove certain issues of smaller relevance resulting from the current application practice and to complement the existing legal regulation with some missing institutes that are standard in foreign law (and, recently, in European unification codes). In my view OZ has mostly met its expressed purpose, although not always completely, and decidedly not with the necessary accompanying explication of the objectives and motives of the authors of such code in the explanatory report. It is precisely for this lack of clarity that this PhD thesis (dissertation) intends to outline a potential way how to address certain outstanding issues, both as regards an appropriate contractual regulation between the parties and the potential development of the case law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jiří Bém 1.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jiří Bém 34 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jiří Bém 26 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 187 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. 135 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 204 kB