velikost textu

Orální komponenty v českém znakovém jazyce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Orální komponenty v českém znakovém jazyce
Název v angličtině:
Oral components in the Czech sign language
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jindřich Mareš
Vedoucí:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Oponent:
PhDr. Mgr. Klára Richterová
Konzultant:
Mgr. Radka Nováková
Id práce:
68901
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
orální komponenty, mluvní komponenty, pohyby/pozice úst, nemanuální nosiče významu, český znakový jazyk
Klíčová slova v angličtině:
oral components/mouth gestures, mouthings, mouth movements/mouth patterns, nonmanual features, Czech sign language
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá orálními komponenty v českém znakovém jazyce, které jsou definovány jako všechny pohyby/pozice úst užívané v českém znakovém jazyce nemotivované mluvenou češtinou. V úvodních kapitolách práce se autor věnuje vymezení orálních komponentů vůči jiným prostředkům českého znakového jazyka, které s nimi sdílí stejné místo artikulace – zvláště pak vůči tzv. mluvním komponentům. V dalších kapitolách se autor zaměřuje na formální a významovou charakteristiku sledovaných prostředků, jejich diferenciaci a procesy, které se mohou podílet na jejich formování. Následuje diskuze o roli a jazykovém statusu orálních komponentů českého znakového jazyka, návrh na zápis těchto prostředků a jejich výběrový přehled. Cílem práce je učinit první hlubší vhled do problematiky orálních komponentů českého znakového jazyka a v opoře o zahraniční i domácí odbornou literaturu poskytnout východiska pro jejich budoucí výzkum.
Abstract v angličtině:
The present bachelor's thesis analyzes oral components (also referred to as mouth gestures) in the Czech sign language. These are defined as all movements of mouth used in Czech sign language that do not have source in Czech spoken language. At the beginning of this thesis, the author puts his attention on definitions of oral components in comparison with other means of Czech sign language, which with they share the same place of articulation – especially in regards to so-called mouthings. In next chapters, the author concentrates on formal and semantic characteristics of observed means, their differentiation and processes, which can have effect on their forming. That is followed by discussion about the role and status of language oral components in Czech sign language, proposal for record of these means and their selective overview. The purpose of this thesis is to make first insight into the issues of oral components in Czech sign language, supported by foreign and Czech professional literature and provide basis for future research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jindřich Mareš 4.7 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jindřich Mareš 14.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jindřich Mareš 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jindřich Mareš 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Klára Richterová 584 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 313 kB
Stáhnout Errata Bc. Jindřich Mareš 4.07 MB