velikost textu

Korpus psané češtiny českých neslyšících

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Korpus psané češtiny českých neslyšících
Název v angličtině:
Corpus of written Czech language of Czech deaf
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Diana Benediktová
Vedoucí:
Mgr. Marie Komorná
Oponent:
Mgr. Martina Waclawičová
Konzultant:
prof. PhDr. Karel Kučera, CSc.
Id práce:
68896
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se zabývá psanou ceštinou ceských neslyšících. Výchozím materiálem byly shromáždené texty neslyšících žáku a studentu ve veku 14–21 let. Tyto texty byly upraveny a použity pro vytvorení základu korpusu psané ceštiny ceských neslyšících v rámci Ceského národního korpusu. Práce také podává informace o dostupných korpusech a zduvodnuje založení korpusu psané ceštiny neslyšících. V druhé cásti práce jsou predstaveny a analyzovány dve chyby, které se v textech neslyšících casto objevují, autorka se rovnež pokouší definovat prícinu techto chyb. Práce se opírá o práce ceských i zahranicních lingvistu.
Abstract v angličtině:
The thesis deals with written Czech language of the Czech Deaf. It draws on texts of 14–21 years old deaf students of elementary and high schools. These texts have been edit specifically and used for creation the base of Corpus of written Czech language of Czech Deaf by the Czech National Corpus. Thesis informs about existing corpuses and states the reasons of establishing the corpus of written Czech of Deaf. In the second part of the thesis, two typical mistakes are presented and analyzed, the author also focuses on defining the cause of those mistakes which are usually found in texts of Czech Deaf. The thesis draws on findings of Czech and foreign linguists.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Diana Benediktová 438 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Diana Benediktová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Diana Benediktová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marie Komorná 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martina Waclawičová 98 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 33 kB