velikost textu

Specifika překladu biblických textů do českého znakového jazyka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifika překladu biblických textů do českého znakového jazyka
Název v angličtině:
Specifics of Translating Biblical Texts into Czech Sign Language
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marcela Koubová, DiS.
Vedoucí:
PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Id práce:
68889
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
velmi dobře
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bible, český znakový jazyk, neslyšící, překlad bible, znakový jazyk.
Klíčová slova v angličtině:
Bible, Czech sign language, deaf people, translation of the Bible, sign language.
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce je vstupní prací k problematice překladu biblických textů do českého znakového jazyka. Teoretická část se zabývá překladem bible obecně i ve vztahu ke znakovým jazyků. Shrnuje poznatky ze zahraničních překladů biblických textů do znakových jazyků (australského znakového jazyka, japonského znakového jazyka, znakového jazyka Lesco atd.). Praktická část se věnuje Slovníku znaků křesťanských pojmů pro neslyšící, a vzhledem k realizovanému výzkumu, navrhuje jeho aktualizaci. Současně analyzuje dvě videoukázky překladu biblických pasáží z Nového zákona do českého znakového jazyka. Na základě rozboru videoukázek, porovnání použitých znaků se Slovníkem znaků křesťanských pojmů pro neslyšící, a usouvztažnění s teoretickými poznatky (i o českém znakovém jazyce), prezentuje podmínky a zásady pro překlad biblických textů do českého znakového jazyka, které je třeba dodržet. Klíčová slova: bible, český znakový jazyk, neslyšící, překlad bible, znakový jazyk.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis is concerned with the principles of translation of biblical texts into Czech Sign Language. The theoretical part of the thesis discusses Bible translation in general, and more specifically, in relation to sign language translation. It summarises existing findings from studies on foreign translations of biblical texts into sign languages, such as American Sign Language, Japanese Sign Language, Sign Language Lesco. The practical part provides an analysis of the Dictionary of Signs for Christian Concepts for Deaf People and two video translations of passages from New Testament into Czech Sign Language, making recommendations for updates to the Dictionary based on these findings. The thesis then brings together the theoretical knowledge and the present findings and proposes a set of principles and mandatory guidelines for translation of biblical texts into Czech Sign Language. Key words: Bible, Czech sign language, deaf people, translation of the Bible, sign language.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marcela Koubová, DiS. 759 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Marcela Koubová, DiS. 119.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marcela Koubová, DiS. 209 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marcela Koubová, DiS. 115 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Romana Petráňová, Ph.D. 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 39 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 336 kB