velikost textu

Specifika e-mailové komunikace českých neslyšících v oficiálních komunikačních situacích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifika e-mailové komunikace českých neslyšících v oficiálních komunikačních situacích
Název v angličtině:
Specific Features of Czech Deaf People´s E-mail Communication in Official Communication Situations
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Blanka Lavičková
Vedoucí:
Mgr. Marie Komorná
Oponent:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Id práce:
68884
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Klíčová slova: český znakový jazyk, e-mailová komunikace, neslyšící, oficiální komunikační situace, psanost, stylotvorné prostředky
Klíčová slova v angličtině:
Keywords: Czech sign language, e-mail communication, deaf participant in communication, official communication situation, written Czech, stylistic means
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá stylistikou psané češtiny českých neslyšících užité v e-mailové korespondenci. Hlavní pozornost je zaměřena na oficiální komunikační situace, které probíhají na interkulturní rovině – tedy mezi slyšícím a neslyšícím komunikantem. Cílem práce je vysledovat, jaké stylotvorné prostředky se objevují v situacích s odlišným stupněm oficiálnosti a formálnosti a do jaké míry mají neslyšící pisatelé zažité stylové normy v jazyce pro ně cizím – českém. Výchozím materiálem je 185 e-mailů od 67 neslyšících autorů, jejichž mateřským či preferovaným komunikačním jazykem je český znakový jazyk. Klíčová slova: český znakový jazyk, e-mailová komunikace, neslyšící, oficiální komunikační situace, psanost, stylotvorné prostředky
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with the stylistics of the written Czech used in e-mail correspondence by the Czech deaf. The main attention is focused on formal communication situations that take place on the intercultural level, i.e. between the non-deaf and deaf participants in communication. The aim of the thesis is to find out what stylistic means occur in situations with varying degrees of formality, and to what extent the deaf writers are familiarised with the stylistic standards of Czech – language that is foreign to them. The starting material comprises 185 e-mails from 67 deaf authors whose native or preferred communication language is Czech sign language. Keywords: Czech sign language, e-mail communication, deaf participant in communication, official communication situation, written Czech, stylistic means
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Blanka Lavičková 628 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Blanka Lavičková 248 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Blanka Lavičková 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Blanka Lavičková 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marie Komorná 196 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 53 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 325 kB