velikost textu

Úpravy beletristických textů pro neslyšící dětské čtenáře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úpravy beletristických textů pro neslyšící dětské čtenáře
Název v angličtině:
The adaptations of belletristic texts for deaf children
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Veronika Fuková
Vedoucí:
Mgr. Marie Komorná
Oponent:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Id práce:
68883
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se zabývá adaptací beletristických literárnich textů určených sluchově postiženým čtenářům. V teoretické části shrnuje dosavadní poznatky o čtení neslyšících a z nich vyvozuje závěry pro přístup k práci s psanými texty ve výuce neslyšících. Práce se podrobně zaobírá současným přístupem a užívanými postupy při tvorbě upravovaných textů v našem prostředí. Tyto poznatky jsou doplněny novými přístupy a metodami běžně užívanými v cizině, především ve výuce jazyků pro nerodilé mluvčí. V praktické části práce je pozornost věnována vyhraným upraveným textům pro sluchově postižené čtenáře. Tyto texty jsou podrobeny analýze, zda splňují základní kritéria adaptace. V závěru shrnuje obtíže v současném přístupu k úpravě textů a navrhuje jejich možné odstranění.
Abstract v angličtině:
Thesis deals with tbe theme of adaptation of belletristic literary texts for hear impaired readers. In theoretic part it sums up actua1 knowledge about reading of deaf and infers from them the conclusion for working with printed texts in deaf classes. Thesis concems with actual approaches and used processes in creating adapted texts in our background. This knowledge is completed by new approaches and methods common used in abroad, first at all in language classes of non-native speakers. Practical part is focused on selected adapted texts for hearing impaired readers. These texts are analyzed if they meet adaptation's criteria requirements. At the close thesis sums up difficulties in actual approach to text adaptation and suggest their elimination. Headwords:
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Fuková 2.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Fuková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Fuková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marie Komorná 121 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 151 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 32 kB