velikost textu

Specifické znaky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifické znaky
Název v angličtině:
Deaf signs
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Petr Vysuček
Vedoucí:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Id práce:
68881
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (N7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 2. 2009
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá zvláštní skupinou znak v českém znakovém jazyce: specifickými znaky. V práci je jich představeno a rozebráno celkem 90. Větší část z nich je rozdělena do 17 skupin. Do každé skupiny jsou zařazeny takové specifické znaky, které jsou si obsahově blízké a u kterých z tohoto dvodu dochází častokrát k záměnám v kontextu při použití nerodilými mluvčími. Poslední 18. skupinu tvoří znaky, které mají stejnou manuální část, avšak liší se orálními komponenty. Dalších 39 specifických znak je rozebíráno jednotlivě, nejsou již zařazovány do skupin. Každý specifický znak je opatřen pořadovým číslem, ke znaku je připravena fotodokumentace, která má předat informaci o podobě znaku (pohyb, prběh znaku a podobu orálního komponentu). Dále je u každého specifického znaku uveden slovní popis manuální složky znaku, nemanuální složky znaku, přiblížen obecný význam, uvedena nejčastější formulace překladu a použití znaku doloženo na příkladech z přirozených promluv. Tyto příklady jsou uvedeny v překladu do psané češtiny s psaným přepisem znak použitých v textu v českém znakovém jazyce.
Abstract v angličtině:
This dissertation addresses a special group of signs in Czech Sign Language – we call them Specific Signs. There are total of 90 of them being introduced and analyzed in this paper. The larger part of the Specific Signs is divided into 17 categories. In each category there are signs similar in meaning and therefore often misused in the context by non-native signers. An 18th category contains signs which have the same manual components but have different oral components. Another 39 signs are analyzed individually, they are not part of any category. Each Specific Sign has a sequence number and there is a photo documentation showing what the sign looks like (the movement, the process of sign and the type of oral component). Furthermore, for each sign there is a written explanation of its manual and non-manual component, an approximation of its general meaning and the most frequent translation. The use of the sign is shown in examples from commonly signed conversations. These examples are translated into written Czech and the sign order, used in the signed sentence, is listed as well.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Petr Vysuček 7.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Petr Vysuček 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Petr Vysuček 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. 200 kB