velikost textu

Syntéza po syntéze: české kinetické umění 60. let a pozdější tvůrčí postupy jeho protagoniostů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Syntéza po syntéze: české kinetické umění 60. let a pozdější tvůrčí postupy jeho protagoniostů
Název v angličtině:
Post-synthesis synthesis: Czech kinetic art of the 60's and the following creative techniques of its protagonists
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Andrea Sloupová
Vedoucí:
doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Vít Havránek, Ph.D.
Id práce:
68814
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (M8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce analyzuje situaci na ceské (resp. ceskoslovenské) výtvarné scéne sedmdesátých a osmdesátých let 20. století v souvislosti s vývojem kinetismu. Pokouší se odpovedet na otázku, zda a jak se zde kinetismus - jako syntéza výtvarného umení, architektury, divadla, filmu a hudby, ale i vedy a techniky - prosazoval po zániku stejnojmenné skupiny. Práce je strukturována do trí základních celku. Po uvedení do problému pokusem o pojmové a casové vymezení kinetismu sleduje první celek pocátecní, spíše ojedinelé pokusy o zachycení pohybu ve výtvarném umení první poloviny 20. století. Více prostoru je v jeho rámci venováno dílu Zdenka Pešánka. Druhý celek je strucným náhledem do svetového kinetismu v dobe jeho rozmachu, tedy v padesátých až sedmdesátých letech formou komparace a odkazu. Paralelne s hnutím na Západe sleduje dve konkrétní uskupení kinetistu ve Východním bloku – moskevskou skupinu [Dviženije / Pohyb] a pražskou Syntézu. Tretí, klícový celek se soustredí na nekolik osobností v Cechách sedmdesátých a osmdesátých let, které svým prístupem k uchopení tématu zároven reprezentují ruzné typy kinetismu - luminodynamismus a luminodynamický environment, kinetická díla ciste mechanická a dadaistická, variabilní struktury vznikající (a zanikající) participací diváka. Soucástí tretího celku je také kapitola o presazích kinetismu do dalších výtvarných disciplín.
Abstract v angličtině:
The study analyses situation on Czech, formerly Czechoslovak, art scene during 70's and 80's of the twentieth century in context of the progress of kinetism. It addresses the question whether and how the kinetism as a synthesis of visual arts, architecture, theater, film and music but also science and technology has been promoted after the demise of the group of the same name. The study is divided into the three basic parts. After introducing the problem by attempt to delimit the kinetism on conceptual and temporal basis the first part follows the initial, rather sporadic, attempts of capturing the motion in the visual arts in a period of the first half of twentieth century. The substantial focus of this part is on the work of Zdenek Pesanek. The second part provides a brief insight by comparison and references into the aggradizement period of international kinetism that occurred in the 50s and through to 70s. In parallel with movement in the West it follows two particular groupments of kinetists in the Eastern block - the Muscovite group called Dvizhenie and the Prague's group Synthesis. The last, essential part of the study concentrates on several Czech personalities from 70s and 80s whose approaches of handling the topic represent various types of kinetism - luminodynamism and luminodynamic environment, kinetic works purely mechanical and dadaistic, variable structures emergent (end expirable) in participation of a spectator. The third part also contains a chapter concerning overlaps of the kinetism into other branches of visual arts.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Andrea Sloupová 649 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Andrea Sloupová 3.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Andrea Sloupová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Andrea Sloupová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D. 97 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vít Havránek, Ph.D. 56 kB