velikost textu

Náboženské a existenciální otázky u Viktora E. Frankla. Jejich recepce v teologickém myšlení se zvláštním zřetelem k Církvi československé husitské.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Náboženské a existenciální otázky u Viktora E. Frankla. Jejich recepce v teologickém myšlení se zvláštním zřetelem k Církvi československé husitské.
Název v angličtině:
Religious and existential issues by Viktor E. Frankl. Its reception in theological thinking with special regard to Czechoslovak Hussite Church
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Marie Trtíková
Školitel:
doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.
Oponenti:
prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.
prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc.
Id práce:
68388
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie (28-01)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Husitská teologie (HTD)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
5. 5. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Viktor E. Frankl - logoterapie - existenciální analýza - smysl života - spiritualita - pastorální teologie - Ježíšův kříž - Církev československá husitská - svoboda svědomí - výchova ke smyslu
Klíčová slova v angličtině:
Viktor E. Frankl - logotherapy - existential analysis - meaning of life - spirituality - pastoral theology - Jesus Christ's cross - Czechoslovak Hussite Church - freedom of conscience - education to meaning
Abstrakt:
Abstrakt Náboženské a existenciální otázky u Viktora E. Frankla. Jejich recepce v teologickém myšlení se zvláštním zřetelem k Církvi československé husitské. Marie Jandová (roz. Trtíková) Viktor E. Frankl byl jednou z nejvýznamnějších osobností v oblasti psychiatrie, filozofie a lékařství 20. století. Byl profesorem neurologie a psychiatrie na Vídeňské lékařské univerzitě. Frankl byl rovněž zakladatelem Třetí vídeňské školy psychoterapie (po Freudově psychoanalýze a Adlerově individuální psychologii) – logoterapie. Franklovo dílo a životní přístup ovlivnili miliony lidí na celém světě. Za svůj život publikoval třicet dva knih, které byly přeloženy do více než třiceti tří světových jazyků, včetně japonštiny a čínštiny. Během mého studijného pobytu ve Vídni jsem navštívila mnohá místa, jež jsou spojena s Franklovým životem. Fotografický záznam je k vidění v obrazové příloze na konci disertační práce. Úvodní část práce popisuje Franklův životní příběh od jeho narození v roce 1905 až do smrti roku 1997. Zdůrazněny jsou události, které vedly ke vzniku Franklovy logoterapie. Téměř celá Franklova rodina, kromě jeho sestry, byla během 2. světové války zabita v koncentračních táborech (nebo poslána do plynových komor). V nacistických táborech ztratil Frankl veškerý svůj majetek, jeho životní hodnoty byly zničeny. Trpěl hladem, zimou a brutálním zacházením. Přes všechny tyto strašlivé události byl i nadále schopen žít, pracovat a milovat. Jak již bylo řečeno – Frankl vytvořil svou vlastní psychoterapeutickou teorii – logoterapii. Jejími hlavními metodami jsou paradoxní intence a dereflexe. Franklův život i jeho veškerá práce byla oddána hledání a nalézání životního smyslu. Podle logoterapie mohou lidé nalézt smysl života třemi způsoby – vytvořením nějakého díla nebo vykonáním nějakého skutku a také tím, jaký postoj zaujmou lidé v případě velikého životního utrpení. Kromě smyslu životu se disertace věnuje také příbuzným tématům, jako jsou smysl utrpení, lásky a smrti. Práce se dále zabývá výkladem smyslu života podle biblické tradice a souvislostí mezi utrpením Ježíše Krista na kříži a jeho vzkříšením z pohledu logoterapie a existenciální analýzy. Franklovo dílo je prostoupeno hlubokou spiritualitou, která je zřejmá zejména v jeho popisu události v koncentračním táboře, během níž se duševně setkal se svou ženou Tilly. Slyšel její hlas a viděl její úsměv. Zcela zapomněl na hrůzné podmínky, ve kterých se v ten okamžik nacházel a byl obklopen pouze láskou své ženy. V tomto momentě byl Frankl šťastný a spokojený. Jednalo se o mimořádnou náboženskou zkušenost, kterou si Frankl pamatoval po celý život. Ve své práci jsem dala do paralely Franklovu zkušenost s podobným zážitkem apoštola Pavla u Damašku. Tyto dvě náboženské zkušenosti mají mnoho společných rysů, které jsem se pokusila odhalit. Dále je uveden také zážitek indického muže Sadhu Sundara Singha, který po podobné zkušenosti konvertoval ke křesťanství. Hlavní důraz práce je kladen na význam logoterapie a její přínos pro Církev československou husitskou. Knihy Viktora Frankla byly v Čechách představeny významným teologem CČSH Zdeňkem Trtíkem. Trtík Franklovy knihy překládal a ve své práci je teologicky reflektoval. V poslední části disertace porovnávám hlavní ideje Zdeňka Trtíka s Franklovými myšlenkami. Zaměřila jsem se hlavně na jejich společné rysy, jako je svoboda svědomí a výchova ke smyslu s jejím možným dalším využitím v současné praxi Církve československé husitské. Církev československá husitská má ve svém učení mnoho společného s Franklovým hledáním smyslu, zejména s výchovou ke smyslu. To také může být hlavním přínosem práce, neboť naše církev může využít výchovu ke smyslu ve své pastorační praxi. Faráři, jáhni, kazatelé i pastorační asistenti by měli být vzděláváni v logoterapii a v hledání smyslu pomocí výchovy ke smyslu. Lze například pořádat mnohé semináře, přednášky a konference, při kterých se lidé mohou naučit, jak nalézat smysl svých životů a složitých životních situací. Doufám, že tato práce jim pomůže začít s jeho hledáním a nalezením.
Abstract v angličtině:
Abstract Religious and existential issues by Viktor E. Frankl. Its reception in theological thinking with special regard to Czechoslovak Hussite Church. Marie Jandová (roz. Trtíková) Viktor E. Frankl is considered as one of the most important person of 20th century in the area of medicine, namely in the branch of neurosurgery and psychiatry. He was Professor of Neurology and Psychiatry at the University of Vienna Medical School. He was also the founder of the Third Viennese school of Psychotherapy (after Freud's psychoanalysis and Adler's individual psychology) – the school of logotherapy. Frankl's life and work influenced millions of people all around the world. He published thirty-two books, which have been translated into more than twenty-three languages, including Japanese and Chinese. During my scientific stay in Vienna, I have visited many places, which are connected with Frankl's life. I have also made a lot of pictures. Some of them can be seen in the attachment at the end of this work. The initial part of this thesis describes Frankl's life story from his birth in 1905 to his death in 1997, with main emphasis to experiences which led to his discovery of logotherapy. Frankl's entire family, excepting for his sister, perished during World War II in camps (or were sent to the gas ovens). In the Nazi camps Frankl lost every possession, his values were destroyed; he suffered from hunger, cold and brutality. In spite of these horrible experiences, he was able to continue live, work and love. As it was told, Frankl created his own psychotherapeutical theory – logotherapy. The main therapeutical methods are paradoxical intention and dereflection. Frank's whole life and work were devoted to searching and finding meaning of life. According to logotherapy, people can discover the meaning in life in three different ways – by creating a work or doing a deed, by experiencing something or encountering someone and by the attitude people take toward unavoidable suffering. Besides meaning in life, this thesis describes also meaning of human suffering, meaning of love, work and death. The thesis puts Frankl's logotherapy in connection with theological views. I was trying to find also the meaning of suffering of Jesus Christ, meaning of his cross and resurrection. Frankl's work is passed through deep spirituality which can be seen especially in his description of the situation in the camp, during which he met his death wife Tilly. He heard her voice and saw her smile. He forgot the horrible conditions, which were around him and was surrounded only by love of his wife and for this moment, he was very happy and satisfied. It was an extraordinary religious ecstasy, which he then remembered for his whole life. In my work, I put his experience into parallel with another similar occasion – a converse of Paul by Damascus. These two religious experiences have many common features, which I tried to discover. It is also mentioned the experience of Indian man Sadhu Sundar Singh, which converted to Christianity while he had similar religious ecstasy. The main emphasis of the thesis is put on the importance of logotherapy for the Czechoslovak Hussite Church. The books of Viktor Frankl have been brought to the Czech theological area by Zdeněk Trtík, an important person in the theology of Czechoslovak Hussite Church. Trtík translated Frankl's books and reflected them in his own works. He was the first, who introduced Frankl's life story and logotherapy in our country. In the final part of my thesis, I compare main ideas of Trtík with thoughts of Frankl. Czechoslovak Hussite Church has in its teachings many common attributes with Frankl's search for meaning, especially with the education to meaning. This could be also the main benefit, because our church can profit from his theory using it in its pastoral praxis. The priests, preachers and pastoral assistants should be educated in logotherapy and in searching for meaning by education to meaning. It can be organized various of workshops, lectures and conferences, in which people can teach, how to find meaning in their lives and difficult situations. I hope that my thesis will help them to start with their searching and finding.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marie Trtíková 197.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marie Trtíková 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marie Trtíková 100 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Marie Trtíková 265 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D. 4.68 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc. 1.6 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. ThDr. Zdeněk Kučera, Dr.phil.h.c. 1.77 MB