velikost textu

"Vše je dobré, vše je Jedno". Rabi Nachman ben Simcha mi-Braslav. Osobnost a dílo.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
"Vše je dobré, vše je Jedno". Rabi Nachman ben Simcha mi-Braslav. Osobnost a dílo.
Název v angličtině:
"All is Good, All is One". Rabi Nachman ben Simcha o-Bratslav. His Personality and his Work.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tereza Krekulová, Th.D.
Školitel:
doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.
Karol Efraim Sidon
Id práce:
68377
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Ústav židovských studií (28-10)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Judaistika (JU)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
24. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
„Vše je dobré, vše je Jedno“ Rabi Nachman ben Simcha mi-Braslav Mgr. Tereza Krekulová Rabi Nachman ben Simcha z Braslavi (1772 Mezibož – 1810 Uman) patří k nejoriginálnějším a zároveň i nejrozporuplnějším osobnostem chasidského hnutí. Jeho jedinečnost v rámci chasidské spirituality netkví pouze v myšlenkovém obsahu jeho subjektivně, niterně psychologicky zabarveného díla s hlubokým existenciálním přesahem; svébytný byl i jeho způsob komunikace s žáky a především vnímání sebe sama jako skrytě působícího cadika generace (cadik ha-dor) se silnou mesiášskou aspirací. Obě jeho díla se zásadně liší od tradičních žánrů chasidské literatury: homilie se vyznačují nesmírně složitou kompozicí a mnohovrstevnou hermeneutickou strukturou, příběhy na rozdíl od tradiční chasidské legendy vyprávějíci o životě a zázračných skutcích cadikim, nejsou primárně spjaty s židovským prostředím a tradicí a cadik je v nich přítomen jako sám autor promlouvající ke svým posluchačům a čtenářům ústy fiktivních hrdinů. Jak homilie, tak příběhy, sloužily jako materiální roucha nejhlubšího mystického poznání, jehož skryté zjevování rabi Nachman - v návaznosti na Šim'ona ben Jochaj – pokládal za jeden z hlavních způsobů, jimž cadik ha-dor naplňuje svoji ústřední roli v díle individuální i univerzální spásy. Svým učením i příběhy rabi Nachman napravoval a rozvíjel animalitou poškozenou imaginaci Izraele, aby si mohl osvojit schopnost "rozumět jednomu z druhého", nezbytnou k inspirovanému studiu a poznávání Tóry.
Abstract v angličtině:
„Vše je dobré, vše je Jedno“ Rabi Nachman ben Simcha mi-Braslav Osobnost a dílo „Al lis Good, All is One“ Rabi Nachman Ben Simcha of-Bratslav His Personality and his Work Mgr. Tereza Krekulová My thesis deals whith one of the most fascinating and at the same time controversial figures of Hasidic movement rabbi Nahman of Bratslav whose place in the framework of Hasidic spirituality was quite unique. It purpots to depict the features of his mentality and spiritual life which had the strongest influence on his teachings and his self-reflection as the hidden tzaddik of the whole generation with strong messianic aspiration. Both of his works differ very much from the traditional genres of Hasidic literature: his homilies are marked by their enigmatic, associative style and highly complex hermeneutical structure. His stories, unlike traditional Hasidic legend which depicts the life and miraculous deeds of tzaddikim, don't take place in the Jewish surroundings and tzaddik is present in them as their author who puts his words into the mouth of fictitions heroes. My aim was to prove the essential unity of both these works which played the crucial role na Nahman's messianic strivings. The most important conclusion is that the main purpose of both his teachings and stories which he used as material garments (levushim) of the most sublime levels of mystical knowledge, was to rectify the imaginative faculty of Israel, so that they could attain new insights into the Torah, and thus deepen thein messianic consciousness.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Krekulová, Th.D. 990 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Krekulová, Th.D. 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Krekulová, Th.D. 57 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Tereza Krekulová, Th.D. 3.32 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc. 1.36 MB
Stáhnout Posudek oponenta Karol Efraim Sidon 1.53 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.23 MB