velikost textu

Fonologie masoretské hebrejštiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fonologie masoretské hebrejštiny
Název v angličtině:
Phonology of Masoretic Hebrew
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jiří Hedánek, Th.D.
Školitel:
doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSc.
prof. Dr. Thomas Pola
Id práce:
68375
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Judaistika (JU)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
11. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Phonology of Masoretic Hebrew I Jiří Hedánek Tato práce odráží nespokojenost studenta hebrejské Bible (nadále TN"K) se stavem interpretace jejího textu po zvukové stránce, to jest zejména se zpracováním fonologie. Není obtížné se smířit s tím, že ve starověkém a raně středověkém textu není mnoho věcí známo anebo je známo jen nejednoznačně. O skutečné fonetice jazyka lze hovořit, pouze je-li možno zkoumat autentickou řeč rodilých mluvčích. Naproti tomu fonologie jakožto mentální systém projevující se v jazykovém chování je zpracovatelná podobně jako jiné subsystémy jazyka, které jsou sice mentální, ale projevují se v jazykovém chování. Příčinou zklamání je nedostatečné nebo úplně chybějící rozlišování mezi fonetikou a fonologií_ tohoto jazyka, a to ať se student spokojí s prvním oddílem učebnice nebo gramatiky biblické hebrejštiny, nebo sáhne po specializované práci. Pokud se učebnice nebo gramatiky věnují tomuto tématu podrobněji, vycházejí z předpokladu, že grafické znaky obou kombinovaných systémů (vzdálených od sebe jeden až jeden a půl tisíce let) lze každý přiřadit jednotlivému fonému jazyka. Tento předpoklad zdá se neopouštějí ani specializované práce, které sice zvukovou stránku jazyka rozpracují do systému, ale zároveň jej zašifrují do podoby pro běžného studenta teologie prakticky nepřístupné. Nabízí se otázka, do jaké míry jde o stav, se kterým nezbývá než se smířit.
Abstract v angličtině:
Phonology of Masoretic Hebrew I Jiří Hedánek Any work dealing with phonology of Masoretic Hebrew must, first of all, cope with theThis work reflects a discontent of a student of the Hebrew Bible (abbreviated TN"K) with the condition of how the sound of its text is interpreted, i.e. largely its phonology. It is not difficult to accept the fact that much of it is not, or not clearly, known concerning an ancient or early Middle Ages record. No real phonetics can be spoken about unless authentic speech of native speakers is available. Phonology on the other hand which is a mental system showing in language behaviour can be processed in a similar manner as other language subsystems that, in spite of being mental, show in linguistic behaviour. What is disappointing is insufficient or lacking discernment between the phonetics and the phonology of the language._ It applies whether a student remains with a part one of a textbook or grammar of Biblical Hebrew, or turns to a specialized work. Even if textbooks or grammars deal with the topic in detail, they still suppose the graphic signs in the two combined systems (distant one to one-and-a-half millenium from each other) can be linked each to a single phoneme of the language._ This assumption seems to be kept also in specialized publications. They do work out the sound into a system but simultaneously they encrypt it into a shape virtually inaccessible to a common student of theology. A question appears if and how much this is a condition one cannot help but accept.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Hedánek, Th.D. 6.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Hedánek, Th.D. 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Hedánek, Th.D. 51 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jiří Hedánek, Th.D. 217 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSc. 1.65 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dr. Thomas Pola 2.2 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. 1.52 MB