velikost textu

Martin Antonín Lublinský (1636-1690) jako inventor grafických listů: pohled do barokní grafiky druhé poloviny 17. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Martin Antonín Lublinský (1636-1690) jako inventor grafických listů: pohled do barokní grafiky druhé poloviny 17. století
Název v angličtině:
Martin Anton Lublinský (1636-1690) as a designer of prints: views into baroque graphics of the latter half of the 17th century
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Petra Zelenková, Ph.D.
Vedoucí:
PhDr. Martin Horyna, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Pavel Preiss, DrSc.
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Id práce:
68340
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce je věnována jednomu z nejvýznamnějším inventorů grafiky druhé poloviny 17. století ve střední Evropě, malíři a kreslíři Martinu Antonínu Lublinskému (1636-1690). Po dlouhá léta pozapomenutý Slezan, usazený od roku 1664 v Olomouci, se během posledního desetiletí octnul v centru uměleckohistorického bádání. Příčinou tohoto zájmu je Lublinského osamocené a v lecčems zakladatelské postavení v domácím moravském malířství a kreslířství 17. století. Především je ale poutavé ikonografické bohatství Lublinského známých děl, jejichž počet neustále narůstá. Cílem mé práce bylo sestavit katalog všech podchytitelných Lublinským navržených rytin a k nim se vážících kreseb a současně je důkladně interpretovat. Jednotlivá katalogová hesla jsou podrobně ikonograficky analyzována, je objasněn objednavatelský, historický a uměleckohistorický kontext. Katalog obsahuje v první řade univerzitní teze, které představují těžiště Lublinského tvorby invetora. Dále jsou pojednány Lublinským navržené frontispisy a knižní ilustrace, devocionální grafické listy, portréty a církevní znakové kalendáře. Jako kuriosum v katalogu figurují Lublinského dvě vlastní grafické realizace. Krom toho katalog doplňuje oddíl věnovaný Lublinského předlohovým kresbám a návrhům pro rytiny. Katalog uzavírá soupis ztracených a hypotetických děl. Na zpracování katalogové části byl kladem značný důraz. Rozbor jednotlivých rytin poskytl dobrý náhled do pestrosti barokní grafiky. Lublinského náročnější kompozice nejčastěji reprodukovali proslulí augsburští rytci, některé provedli rytci působící v Čechách a na Moravě. Katalogem jsou tedy reprezentováni jak nejvýznamnější středoevropští rytci druhé poloviny 17. století, tak rytci „regionální“. Katalogová hesla tak poskytují vhledy do barokní grafiky druhé poloviny 17. století ve střední Evropě, jejích zákonitostí a druhů, jak napovídá podtitul práce.
Abstract v angličtině:
This work deals with one of the most important central European print designers of the latter half of the 17th century, the painter and draftsman Martin Anton Lublinský (1636- 1690). A native Silesian, who settled in Olomouc, where in 1664 he entered a cloister of the Augustinian canons, and then devoted the rest of his life to the creation of art. Lublinský has been at the forefront of Bohemian art history research in the last decade. This was due to several reasons. One of them is Lublinsky’s scattered and in some ways founding role in the baroque painting and drawing of 17th century Moravia. Another is an increasing number of Lublinsky’s known art realizations. Especially engaging is the profusion of iconography in Lublinsky’s works. The main aim of this work was twofold, to assemble a comprehensive catalogue of all known prints drafted by Lublinsky, including related drawings and drafts, and secondly, to provide a thorough interpretation of these prints. Each catalogue note offers a detailed iconographic analysis; also provided are any known commission details and specifics relative to the historical and art historian context. The catalogue’s main thrust is the thesis prints drafted by Lublinsky. The ambitiousness of composition and the sheer amount of these prints represent the apex of Lublinsky’s skill as a designer. Further are treated book illustrations and frontispieces drafted by Lublinsky, devotional prints, portraits, ecclesiastical coat of arms calendars (Almanachs) and as a curiosity, two of Lublinsky’s personal graphic realizations. In addition, the catalogue contains a section devoted to the Lublinsky designs and sketches for these personal prints. The catalogue is closed with several engravings probably drafted by Lublinsky, yet lacking signature, and a listing of lost prints.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Zelenková, Ph.D. 7.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Zelenková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Zelenková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Pavel Preiss, DrSc. 503 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 142 kB