velikost textu

Percepce krajinného dědictví a jeho ochrana - případová studie CHKO Kokořínsko

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Percepce krajinného dědictví a jeho ochrana - případová studie CHKO Kokořínsko
Název v angličtině:
Perception of Landscape Heritage and its Protection - Case Study of the Kokořínsko Protected Landscape Area
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Miloslav Husák
Vedoucí:
RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Id práce:
68214
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Učitelství geografie pro střední školy (UNZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Chráněná krajinná oblast je území, ve kterém jsou zastoupeny hodnoty představované harmonickým propojením díla člověka a přírody v jednom celku. Zachování a rozvoj především těchto hodnot je posláním zvláště chráněných oblastí, což zabezpečuje jejich Správa. Zájmovým územím je pro tuto práci chráněná krajinná oblast Kokořínsko. Práce na příkladě oblasti Kokořínska analyzuje, jakým způsobem vnímají hodnoty a proměny místní krajiny různé, s tímto územím spjaté, skupiny aktérů. Prvou jmenovanou skupinou je Správa chráněné krajinné oblasti, druhou skupinu představují místní obyvatelé v území trvale žijící aktéry a třetí obyvatele občasní – chalupáři. Poslední čtvrtou skupinou jsou pak starostové vybraných obcí zájmového území. Výběr těchto skupin odpovídá určitým předpokladům, co se týče (možného) rozdílného pohledu na krajinu Kokořínska a její vývoj. Názory zmiňovaných aktérů se projevují ve vnímání odrazu managementu v území a odrážejí v každodenním životě. Byl zjišťován nejen názor jednotlivých aktérů krajiny zájmového území, ale též na její nedávný vývoj. Klíčová slova: kulturní krajina, krajinné dědictví, ochrana krajiny, krajinný ráz, Kokořínsko.
Abstract v angličtině:
Protected Landscape Area is an area in which values are represented by the harmonious interconnection works of man and nature in one unit. Conservation and development primarily of these values is the mission of specially protected areas, which facilitates their administration. The territory of interest for this work is protected area Kokořínsko. The work evaluates on the example of Kokořínsko how different groups of participants, which are related with the territory, perceive the value of different landscape. The first group is designated as protected area administration, the second group are local residents representing permanently living participants in the area and the third groups are the occasional residents – cottagers. Last fourth group are then selected mayors of municipalities of the area. The selection of these groups corresponds to certain assumptions regarding the (potential) different perspective on the landscape and its development. The opinions of participants are manifested in perceptions of reflection in the management and reflected in everyday life. It has been investigated not only the view of individual participants who live in the landscape of the area, but also on its recent development. Keywords: cultural landscape, landscape heritage, landscape protection, landscape character, Kokořínsko
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Miloslav Husák 3.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Miloslav Husák 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Miloslav Husák 66 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. 96 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Leoš Jeleček, CSc. 81 kB
Stáhnout Errata Mgr. Miloslav Husák 104 kB