velikost textu

Ekonomie rodiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ekonomie rodiny
Název v angličtině:
Economics of family
Typ:
Diplomová práce
Autor:
RNDr. Olga Sivková, Ph.D.
Vedoucí:
prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.
Oponent:
PhDr. Jiří Kameníček, CSc.
Id práce:
68134
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 2. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Rodina je považována nejen za nejstarší instituci lidské společnosti, která se vyskytuje ve všech známých kulturách, ale i za instituci, jež reflektuje daný vývoj ve společnosti. Proměny rodiny zaznamenané v 20. století ve vyspělých ekonomikách (zmenšení rodin, snížení úrovně plodnosti, vyšší věk snoubenců při sňatku, zvýšená rozvodovost, nárůst nesezdaných soužití v populaci, atd.), tak vyvolaly zvýšený zájem společenskovědních disciplín o tuto instituci, ekonomii nevyjímaje. Rodina je významným ekonomickým agentem nejen jako spotřebitel a zdroj práce, ale také jako původce lidského a sociálního kapitálu a pozitivních externalit. Diplomová práce se zabývá ekonomií rodiny z perspektivy vývoje této instituce, vztahu k tržnímu systému, základních ekonomických modelů a rodinné politiky s ohledem na aktuální vývoj v České republice. Část práce je zaměřena na finanční podporou českých rodin, jak přímou skrze systém sociálního zabezpečení, tak nepřímou skrze daňové nástroje, a analýzu základních dat statistiky rodinných účtů Českého statistického úřadu a populačního vývoje v České republice. Klíčová slova: Rodina, ekonomie rodiny, tržní ekonomika, rodinná politika v České republice
Abstract v angličtině:
Abstract Family is concerned as the oldest institution of human society, which has occurred in all known cultures around the world and which reflects the contemporary development of society. The changes in this institution that revealed in all developed economies in 20th century (family size reduced, low level of fertility, higher age at the first marriage, high divorce rate, cohabitation, etc.) arouse the interest in family in all socio-scientific disciplines, economics not excluded. Family is important economic agent on the market as consumer and supplier of work as well as provider of human and social capital and positive externalities. This thesis concerns about the family economics from perspective of family development and its relationship to the market economy. It introduces the basic economics models in economics and family policy related to the current development in the Czech Republic. The part of the thesis is also devoted to the form of financial support to Czech families via social security system and via tax policy. The basic data analysis available on family accounts from the Czech Statistical Office and population development in the Czech Republic is also involved. Keywords: Family, family economics, market economy, family policy in the Czech Republic
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Olga Sivková, Ph.D. 2.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Olga Sivková, Ph.D. 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Olga Sivková, Ph.D. 98 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. 7.18 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Kameníček, CSc. 4.39 MB