velikost textu

Penzijní reformy v Evropské unii: Můžeme se poučit?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Penzijní reformy v Evropské unii: Můžeme se poučit?
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Hana Peroutková
Vedoucí:
doc. Ing. Ondřej Schneider, M.Phil., Ph.D.
Oponent:
PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
Id práce:
68131
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 2. 2009
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem této práce je podat celistvý přehled penzijních systémů a reforem v zemích Evropské Unie. K tomuto účelu obsahuje tato práce komparativní typologii charakteristik penzijních systémů a strategií penzijních reforem. Tato analýza navíc přináší několik poznatků o vztahu mezi typy penzijních reforem a jednotlivými vlastnostmi penzijních systémů společně s demografickými charakteristikami zemí Evropské Unie. Analýza byla provedena pomocí principální komponentní analýzy kvalitativních data a preferenčního mapování (multidimenzionální preferenční analýzy). Mezi charakteristiky penzijních systému, které byly zahrnuty do analýzy, patří popis štědrosti penzijních systémů, rozšíření privátních penzijních systémů a zastoupení starších lidí na trhu práce. Aby byl přehled penzijních reforem v Evropské Unii úplný, práce také obsahuje výčet důvodů, které přispěly k nutnosti implementace penzijních reforem. Dále také popis jednotlivých pilířů penzijních systémů v zemích EU, popis věku odchodu do důchodu, hodnocení několika ekonomických charakteristik penzijních systémů a popis veřejných výdajů na penze. Srovnaní dvou hlavních způsobů financování penzijních systémů (PAYG a fondového systému) slouží jako základ pro pochopení hlavních strategií penzijních reforem, jejichž popis tvoří další významnou část této diplomové práce.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis tries to provide an overview of pension systems and pension reforms in the EU countries. To describe characteristics of pension systems together with latest reform steps more comprehensively, a comparative typology of pension systems and reforms was performed. Moreover, this analysis brings interesting findings about a link between pension reform strategies and characteristics of pension systems together with demographic situation of European Union countries. The analysis is based on principal component analysis of qualitative data and preference mapping (multidimensional preference analysis). The pension system characteristics include variables describing a pension generosity, a development of private pension schemes, and a labor force participation of older workers. To provide a compact overview of pension reforms in the European Union, at first the reasons for implementing necessary pension reforms are listed, followed by description of the first and second tier of pension systems, pension eligibility ages, several economic indicators of pension entitlements, and expenditures on public pension systems. Comparison of two main ways of financing the pension system (PAYG and funded) is important background for examination of main reform strategies of pension reforms that is also presented in this thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Peroutková 1.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Peroutková 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Peroutková 99 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Ondřej Schneider, M.Phil., Ph.D. 6.96 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Gregor, Ph.D. 7.83 MB