text size

Možnosti osvětové činnosti v problematice biologických invazí u studentů SŠ

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Možnosti osvětové činnosti v problematice biologických invazí u studentů SŠ
Titile (in english):
The possibilities of further education in biological invasion issue for secondary school students
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Jan Bartoš
Supervisor:
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Luboš Král
Thesis Id:
68091
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Study programm:
Biology (N1501)
Study branch:
Teaching of Biology and Geography for Secondary Schools (UNBZ)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
15/09/2011
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Abstrakt Práce metodou dotazníkového šetření zjišťuje, jaká je informovanost gymnaziálních studentů o problematice rostlinných invazí. V rámci této problematiky byla navržena a v praxi vyzkoušena modelová vyučovací hodina. Modelová hodina byla odučena v 5 třídách. Dotazníkové šetření bylo realizováno i ve třídách, kde tato hodina neproběhla. Použitý dotazník byl rozdělený na dvě části. První část zaměřenou na znalosti o invazních rostlinách vyplnilo 255 respondentů. V druhé části byly převážně otázky propojující ochranu přírody s problematikou rostlinných invazí. Také zde byly otázky, pomocí nichž byla zjišťována účinnost modelové hodiny. O rostlinných invazích nikdy neslyšelo přibližně 40% respondentů. V rámci okruhu znalostí je relativní četnost správných odpovědí ještě mnohem menší. Bylo zjišťováno, jestli názor studentů na řešení situace okolo invazních rostlin je ovlivněn přístupem k ekologické etice, který vyznávají.
Abstract:
Abstract This diploma thesis identifies thanks a questionnaire investigation, what is awareness of high school students about the issue of plant invasion. In this issue has been suggested and in the practise tested model lesson. The model lesson was taught in 5 classes. The questionnaire investigation was realized in the classes, where this model lesson has not taken place. This questionnaire was divided into two parts. The first part focused on knowledge of invasive plants filled 255 respondents. In the second part questions were connected conservation with the issue of plant invasions. Also there were questions, which was determinate by the effectiveness of the model lesson. 40% of respondents have never heard about the plant invasions. Within the circle of knowledge is the relative frequency of correct answers much smaller. It was found if student´s view on solving the situation around invasive plants is affected with approach to environmental ethics, which they profess.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Jan Bartoš 1.24 MB
Download Abstract in czech Mgr. Jan Bartoš 20 kB
Download Abstract in english Mgr. Jan Bartoš 4 kB
Download Supervisor's review RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. 49 kB
Download Opponent's review Mgr. Luboš Král 67 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Leoš Jeleček, CSc. 81 kB