velikost textu

Možnosti osvětové činnosti v problematice biologických invazí u studentů SŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti osvětové činnosti v problematice biologických invazí u studentů SŠ
Název v angličtině:
The possibilities of further education in biological invasion issue for secondary school students
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Bartoš
Vedoucí:
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Luboš Král
Id práce:
68091
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Učitelství biologie a geografie pro střední školy (UNBZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Práce metodou dotazníkového šetření zjišťuje, jaká je informovanost gymnaziálních studentů o problematice rostlinných invazí. V rámci této problematiky byla navržena a v praxi vyzkoušena modelová vyučovací hodina. Modelová hodina byla odučena v 5 třídách. Dotazníkové šetření bylo realizováno i ve třídách, kde tato hodina neproběhla. Použitý dotazník byl rozdělený na dvě části. První část zaměřenou na znalosti o invazních rostlinách vyplnilo 255 respondentů. V druhé části byly převážně otázky propojující ochranu přírody s problematikou rostlinných invazí. Také zde byly otázky, pomocí nichž byla zjišťována účinnost modelové hodiny. O rostlinných invazích nikdy neslyšelo přibližně 40% respondentů. V rámci okruhu znalostí je relativní četnost správných odpovědí ještě mnohem menší. Bylo zjišťováno, jestli názor studentů na řešení situace okolo invazních rostlin je ovlivněn přístupem k ekologické etice, který vyznávají.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis identifies thanks a questionnaire investigation, what is awareness of high school students about the issue of plant invasion. In this issue has been suggested and in the practise tested model lesson. The model lesson was taught in 5 classes. The questionnaire investigation was realized in the classes, where this model lesson has not taken place. This questionnaire was divided into two parts. The first part focused on knowledge of invasive plants filled 255 respondents. In the second part questions were connected conservation with the issue of plant invasions. Also there were questions, which was determinate by the effectiveness of the model lesson. 40% of respondents have never heard about the plant invasions. Within the circle of knowledge is the relative frequency of correct answers much smaller. It was found if student´s view on solving the situation around invasive plants is affected with approach to environmental ethics, which they profess.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Bartoš 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Bartoš 20 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Bartoš 4 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. 49 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Luboš Král 67 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Leoš Jeleček, CSc. 81 kB