velikost textu

Srovnání kulturních hodnot vysokoškolských studentů na základě Hofstedeho dimenzí ve vybraných zemích (Česku, Slovensku a Rakousku)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání kulturních hodnot vysokoškolských studentů na základě Hofstedeho dimenzí ve vybraných zemích (Česku, Slovensku a Rakousku)
Název v angličtině:
Comparison of Cultural Values of University Students Based on the Hofstede's Dimensions in Selected Countries (the Czech Republic, the Slovak Republic and Austria)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Hana Morávková
Vedoucí:
doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Id práce:
68076
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Demografie (N1303)
Obor studia:
Demografie (DEM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kultura, Hofstedeho kulturní dimenze, VSM-94, studenti druhých ročníku geografických oborů
Klíčová slova v angličtině:
culture, Hofstede’s cultural dimensions, VSM-94, second years students of geography
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce aplikuje Hofstedeho interkulturní výzkum v oblasti Česka, Slovenska a Rakouska, konkrétně v Bratislavě, Praze a Vídni, na studentech druhých ročníků geografických oborů. Cílem práce je ověřit platnost Hofstedeho výsledků, diskutovat metodologické slabiny výzkumu a najít využití v oboru sociální geografie. Vzorek 160 studentů vykázal homogenitu a tedy vhodnost pro interkulturní výzkum. I když rakouský školní systém umožňuje vstup na vysoké školy již v 18 letech, tedy o rok dříve než v Česku a na Slovensku, zkoumaní studenti geografie byli stejného stáří. Výsledky hodnot kulturních dimenzí se v některých ohledech lišily od výsledů Hofstedeho s největší pravděpodobností vlivem působení univerzitního prostředí. Na základě zjištěných hodnot těchto dimenzí je možné lépe pochopit a vysvětlit mnohé důvody demografických či geografických trendů v Evropě. Základní problém interkulturních výzkumů je srovnatelnost vzorků, jejichž dosažitelnost je obecně velmi těžká. Od aplikace Hofstedeho verze dotazníku VSM-94 se interkulturní výzkum posunul dál, kultury jsou dnes porovnávány na základě grafů shluků hodnot. Sociální geografie by neměla opomíjet výsledky interkulturních studií, naopak ty by mohly dobře posloužit k vysvětlení některých sociálně-geografických jevů. Klíčová slova: kultura, Hofstedeho kulturní dimenze, VSM-94, studenti druhých ročníku geografických oborů
Abstract v angličtině:
Abstract The master thesis is focusing on Hofstede’s cultural dimensions in Prague, Bratislava and Vienna. There were 174 students who filled-in the questionnaire called “Value survey 1994”. The aim of this work is to verify results of Hofstede’s cultural dimensions and discuss obstacles of his methodology. One of the challenges is to create a comparable sample of respondents. Their characteristics should be as similar as possible except for nationality. The sample of 160 students was tested by Kruskal-Wallis test and groups were not significantly different. The interesting finding was the age of students. Although students in Austria enter university when they are 18, it is one year earlier than in Czechia and Slovakia, the student were same age. The results were litle bit different from Hofstedeho values because of university surrounding/enviroment. As this model is obsolete, today‘s cross-cultural researches are using cluster analysis which compares countries from made up graph of vaules which tend to group based on cross-national differencies. Hofstede´s model was used because of his availability and simplicity. In addition, this work is trying to utilize Hofstede’s model in Social Geography. However, this work found cross-cultural research very usefull for characterizing countries with possible use in explanation of some demographic trends and social-economic principles. Key words: culture, Hofstede’s cultural dimensions, VSM-94, second years students of geography
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Morávková 841 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Hana Morávková 106 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Morávková 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Morávková 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 81 kB