velikost textu

Fetální hemoglobin u pacientů s myelodysplastickým syndromem.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fetální hemoglobin u pacientů s myelodysplastickým syndromem.
Název v angličtině:
Fetal hemoglobin in myelodysplastic syndrome patients.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Mgr. Nora Titman Staňková
Vedoucí:
Mgr. Monika Beličková
Oponent:
prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.
Id práce:
68054
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Antropologie a genetika člověka (NANTR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
HbF, MDS, CD34+, BCL11A
Klíčová slova v angličtině:
HbF, MDS, CD34+, BCL11A
Abstrakt:
Abstrakt Cíl Stanovení exprese gama globinového genu HBG1 u pacientů s myelodysplastickým syndro‑ mem (MDS) v pluripotentních hematopoetických buňkách CD34+ a souvislost výše exprese genu HBG1 s jednotlivými podtypy onemocnění MDS. Dále detekce bodových polymorfis‑ mů rs 4671393 a rs 11886868 u těchto pacientů a u zdravých dárců české populace a zjištění souvislosti mezi výskytem výše uvedených polymorfismů a zvýšenou expresí genu HBG1, jak bylo u některých hematologických onemocnění prokázáno. Soubor Zdrojem genetického materiálu pro zjištění exprese genu HBG1 bylo 80 vzorků RNA vyizo‑ lovaných z hematopoetických pluripotentních CD 34+ buněk pacientů s MDS. Jako vzorky zdravé kontroly bylo použito 6 vzorků komerčně zakoupených buněk CD 34+ od firmy Lonza. Zdrojem genetického materiálu pro detekci polymorfismů bylo 140 vzorků DNA vyizolované z granulocytů pacientů s MDS a dále 49 vzorků DNA vyizolované z granulocytů periferní krve od zdravých dárců české populace. Metody Pro stanovení exprese genu HBG1 i detekci bodových polymorfismů byla využita metoda Real‑Time PCR. Ke zjištění výše exprese byl využit Taqman Gene Expression Assay a výsledky byly hodnoceny pomocí komparativní metody ΔΔCT. Pro detekci bodových polymorfismů byl využit TaqMan Genotyping Assay. Výsledky Zvýšená exprese genu HBG1 se potvrdila u pacientů s počátečními fázemi onemocnění. Naproti tomu pokročilá stadia myelodysplastického syndromu vykazovala výši exprese HBG1 shodnou se zdravými kontrolami. Nejvýraznější rozdíl exprese mezi subtypy MDS vykazovaly skupiny RAEB‑1 a RAEB‑2, čímž se potvrdila správnost nové WHO klasifikace MDS z roku 2008. Četnost výskytu jednotlivých alel mezi souborem pacientů a souborem zdravých kontrol se signifikantně nelišila. Závěr Potvrdila se zvýšená exprese gama globinového genu HBG1 u pacientů s počátečními stadii MDS. Byla však vyloučena souvislost mezi výskytem polymorfismů rs 4671393 a rs 11886868 a zvýšenou mírou exprese genu HBG1. Zvýšená exprese hemoglobinového genu HBG1, který za běžných podmínek tvoří fetální hemoglobin (HbF) a u dospělého jednice se exprimuje v nízkých hladinách, může být pravděpodobně zapříčiněna inefektivní krvetvorbou a anémií, přičemž organismus trpí nedostatkem kyslíku pro tkáně. Vzhledem k tomu, že fetální he‑ moglobin má vyšší afinitu ke kyslíku, organismus se jeho produkcí může bránit nedostatku využitelného kyslíku. Klíčová slova HbF, MDS, CD34+, BCL11A 4
Abstract v angličtině:
Abstract Aims Determination of gene expression of HBG1 gamma globin in myelodysplastic syndrome (MDS) patients in CD34+ pluripotent hæmatopoietic cells and connection of HBG1 gene expression with various subtypes of MDS. Furthermore, detection of single nucleotide polymorphisms rs 4671393 and rs 11886868 in these patients and in healthy Czech population donors and to determine whether a connection exists between the occurrence of the above polymorphisms and HBG1 gene over‑expression, as demonstrated in some hæmatological disorders. Samples The source of genetic material to identify gene expression were 80 HBG1 RNA samples isolated from the pluripotent hematopoietic CD34+ cells of MDS patients. As a sample of healthy controls, 6 samples of commercially purchased CD 34+ cells from the Lonza com‑ pany were used. The source of genetic material for the detection of polymorphisms were 140 DNA samples isolated from purified granulocytes of MDS patients and 49 samples of DNA isolated from peripheral blood granulocytes from healthy Czech population donors. Methods Real‑Time PCR was used to determine HBG1 gene expression and detection of single nu‑ cleotide polymorphisms. Taqman Gene Expression Assay was used to determine the level of expression and the results were evaluated using the comparative ΔΔCT method. TaqMan Genotyping Assay was used to detect single nucleotide polymorphisms. Results HBG1 gene over‑expression was confirmed in patients with initial stages of the disease. In contrast, advanced stages of myelodysplastic syndrome showed the same HBG1 expression as the healthy controls. The most striking difference amongst the expression of MDS subtypes showed groups RAEB‑1 and RAEB‑2, which confirmed the accuracy of new 2008 WHO MDS classification. The frequency of alleles between the group of patients and the group of healthy controls was not significantly different. Conclusion We confirmed the increased expression of HBG1 gamma globin gene in patients with the initial stages of MDS. We, however, ruled out the connection of polymorphisms rs 4671393 and rs 11886868 with increased levels of HBG1 gene expression. Increased expression of HBG1 hæmoglobin gene, which under normal conditions forms the fetal hæmoglobin (HbF) and is expressed at low levels in an adult individual, is likely to be caused by anæmia and ineffective hæmatopoiesis, while the body suffers from the lack of oxygen distributed to the individual tissues. Given the fact that fetal hæmoglobin has a higher affinity to oxygen, the organism may by its production prevent the lack of available oxygen. Keywords HbF, MDS, CD34+, BCL11A 5
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Mgr. Nora Titman Staňková 12.59 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Mgr. Nora Titman Staňková 5.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Mgr. Nora Titman Staňková 53 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Mgr. Nora Titman Staňková 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Monika Beličková 77 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc. 254 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 160 kB