velikost textu

Tvar, velikost a proporce dlouhých kostí dolních končetin u lidských populací od pozdní doby kamenné po novověk.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tvar, velikost a proporce dlouhých kostí dolních končetin u lidských populací od pozdní doby kamenné po novověk.
Název v angličtině:
Shape, size and proportions of lower limb long bones among human populations from Eneolithic to the Modern Era.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Markéta Šídová
Vedoucí:
RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc.
Id práce:
68007
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Antropologie a genetika člověka (NANTR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dlouhé kosti dolní končetiny, velikost a tvar, vnější rozměry a indexy, asymetrie, pohlavní dimorfismus, mezi-populační rozdíly.
Klíčová slova v angličtině:
lower limb long bones, size and shape, external dimensions and indexes, asymmetry, sexual dimorphism, inter-population differences
Abstrakt:
Abstrakt Rozdíly v životním stylu různých populací mohou podmiňovat změny tvaru dlouhých kostí končetin. Jde o reakci na stupeň mechanické a environmentální zátěže, která na tyto kosti působí. Naše práce sleduje změny tvaru, proporcí a velikosti dlouhých kostí dolní končetiny (kost stehenní, kost holenní) v průběhu posledních zhruba pěti tisíc let, přesněji od pozdní fáze mladší doby kamenné do 20. století. Studovali jsme celkem kosti stehenní a holenní 520 dospělých jedinců − 313 mužů a 207 žen − ze sedmi odlišných období, resp. archeologických kultur. Hodnocení bylo založeno na vnějších, lineárních rozměrech studovaných kostí. Biologické proměnné byly hodnoceny s ohledem na pohlavní dimorfismus a stranovou asymetrii. Zvláštní pozornost jsme věnovali míře oploštění proximální třetiny těla kosti stehenní a holenní. Pohlavní dimorfismus se liší v jednotlivých populacích. Nejméně statisticky signifikantně pohlavně dimorfních proměnných nalézáme v nejstarších, eneolitických souborech, naopak obě pohlaví se lišila v nejvíce proměnných v období raného středověku. Stranová asymetrie byla nejčastěji prokázána u šířkových rozměrů diafýz femuru i tibie, což je plně v souladu s dřívějšími výzkumy. Větší stranové rozdíly byly prokázány u rozměrů kosti stehenní. S výjimkou šířkových rozměrů femuru u žen byly vyšší hodnoty zpravidla na levé straně těla. Asymetrie prokázané u kosti holenní jsou naopak zpravidla ve prospěch pravé strany těla. V případě indexů byly stranové rozdíly nejčastěji prokázány u indexů robusticity, které jsou větší na levé kosti stehenní. Ve všech obdobích vykazují kosti stehenní obvykle oploštění horní třetiny těla (jsou „platymérní“), zatímco kosti holenní jsou zpravidla „euryknemní“, tj. bez analogického oploštění horní třetiny diafýzy. Práce potvrdila i předpoklad, že neexistuje závislost mezi největší délkou kosti stehenní, resp. kosti holenní, a mírou oploštění jejích horní třetiny těla. V rámci mezi-populačního srovnání se nejvýrazněji od všech studovaných souborů odlišovala novověká populační skupina. Některé prokázané rozdíly ve velikosti, tvaru femuru a tibie lze interpretovat odlišným životním stylem studovaných populačních skupin. Klíčová slova: dlouhé kosti dolní končetiny, velikost a tvar, vnější rozměry a indexy, asymetrie, pohlavní dimorfismus, mezi-populační rozdíly.
Abstract v angličtině:
Abstract Differences in the lifestyle of various populations may lead to changes in the shape of the long limb bones. This involves a reaction to the degree of mechanical and environmental stress acting upon these bones. Our work examined changes in the shape, proportions and size of the lower limb long bones (femur, tibia) over roughly the past five thousand years, or more precisely from the later phase of the Early Stone Age up to the 20th century. We studied the femurs and tibias of a total 520 adult individuals − 313 males and 207 females − from seven different periods or rather archaeological cultures. Our evaluation was based on the external, linear dimensions of the bones studied. Biological parameters were evaluated in relation to sexual dimorphism and lateral asymmetry. We paid special attention to the degree of flattening of the proximal third of the femoral and tibial shafts. Sexual dimorphism differed in individual populations. We found the least statistically significant parameters of sexual dimorphism in the oldest, Eneolithic, samples. In contrast, both sexes differed in the greatest number of parameters in the Early Middle Ages. Lateral asymmetry was most frequently demonstrated for the width dimensions in the case of the femoral and tibial diaphyses, which are in complete concurrence with previous research. Greater lateral differences were demonstrated in the case of femoral dimensions. With the exception of femoral width dimensions in women, higher values occurred on the left side of the body. In contrast, asymmetry demonstrated in the case of the tibia as a rule favoured the right side of the body. In the case of parameter indexes, lateral differences were most often demonstrated for robusticity indexes, which are bigger on the left femurs. In all the periods studied, femurs usually demonstrated a flattening of the upper third of the shaft (they were platymeric), while tibias were usually eurycnemic i.e. without an analogical flattening of the upper third of the diaphysis. This work also confirmed the premise that there exists no relationship between the greatest length of the femur or tibia and the degree of flattening of the upper third of their shafts. On inter-population comparison, the Modern Era population group differed most significantly from all the samples studied. Some of the demonstrated differences in the size and shape of the femur and tibia may be interpreted as consequent to the different lifestyle of the studied population groups. Key words: lower limb long bones, size and shape, external dimensions and indexes, asymmetry, sexual dimorphism, inter-population differences.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Šídová 952 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Markéta Šídová 9.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Šídová 94 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Šídová 14 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Petr Velemínský, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc. 86 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 170 kB