velikost textu

Ontogenetické změny obličeje.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ontogenetické změny obličeje.
Název v angličtině:
Ontogenetic changes of the face.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Eliška Benešová
Vedoucí:
RNDr. Hana Eliášová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Daniel Dvořák
Id práce:
67913
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Antropologie a genetika člověka (NANTR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Geometrická morfometrie, metoda tenkých ohebných plátků, ontogenetický vývoj obličeje, věkové změny.
Klíčová slova v angličtině:
Geometric morphometrics, thin plate spline, ontogenetic development of the face, age changes.
Abstrakt:
Abstrakt Lidský obličej je charakterizován kombinací morfologických znaků, které jsou pro každého jedince unikátní. Jednotlivé znaky podléhají během ontogeneze změnám ovlivněných věkem, patologickými stavy, úrazy. Cílem této diplomové práce bylo sledování věkových změn obličeje u jedinců ve věkovém rozpětí od jednoho do osmnácti let. Materiálem byly černobílé portrétní fotografie dívek a chlapců. Analýza věkových změn faciální oblasti byla provedena pomocí metody geometrické morfometrie, kontrétně metody tenkých ohebných plátků (TPS). Na základě tvarové analýzy bylo potvrzeno, že mezi věkem a tvarovými změnami obličeje existuje významný vztah. Bylo zjištěno, že dochází zejména k zásadním změnám ve výškových a šířkových poměrech. Dochází k prodlužování a zužování obličeje, snížení výšky čela a zároveň nárůstu dolní čelisti do délky. Změny obličeje jsou také ovlivněny pohlavím jedince, přičemž u dívek je celkový růst obličeje zastaven kolem patnáctého roku, u chlapců pokračuje až do osmnácti let. Klíčová slova Geometrická morfometrie, metoda tenkých ohebných plátků, ontogenetický vývoj obličeje, věkové změny.
Abstract v angličtině:
Abstract The human face is characterized by a combination of morphological characters, which are unique for each individual. These characters are subject to change during ontogeny influenced by age, pathological conditions, injuries. The aim of this diploma thesis was an observation of age changes in the face of individuals in the age range from one to eighteen. Resource material were black and white photographs of girls and boys. Analysis of age changes in facial area was performed using methods of geometric morphometrics, specifically thin plate spine (TPS). The shape analysis confirmed, that between age and face shape exists significant relationship. It was found, that is mainly due to significant changes in height and width ratios. Face extends and narrows, forehead height is reduced and lower jaw grows to lenght. Facial changes are also influenced by the sex of individuals, while for girls the overall growth in the face stopps about age of fifteen, for boys continues to the age of eighteen years. Keywords Geometric morphometrics, thin plate spline, ontogenetic development of the face, age changes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Eliška Benešová 1.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Eliška Benešová 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Eliška Benešová 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Hana Eliášová, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Daniel Dvořák 42 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. 156 kB