velikost textu

Regionalizace aktivní politiky zaměstnanosti v Česku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Regionalizace aktivní politiky zaměstnanosti v Česku
Název v angličtině:
Regionalisation of Active Labour Market Policy in Czechia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Štěpán Nosek
Vedoucí:
RNDr. Marie Feřtrová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tomáš Soukup
Id práce:
67775
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT: Práce se zabývá regionalizací aktivní politiky zaměstnanosti v Česku. Zabýváme se analýzou strategických dokumentů, které se snaží problém nezaměstnanosti řešit, a zjišťujeme, do jaké míry zdůrazňují podporu vybraným regionům. Dále se zabýváme mechanismem, jenž se používá pro rozdělování finančních prostředků mezi regiony. V další části provádíme regionální analýzu skutečné alokace finančních prostředků plynoucích do regionů přes národní aktivní politiku zaměstnanosti a skrze evropské programy realizované v období 2004-2006. V závěrečné části analýzy hodnotíme možnosti regionálních (lokálních) hráčů ovlivnit situaci na regionálním (lokálním) trhu práce a naznačujeme, že jejich role a vliv se mohou mezi regiony lišit. Výsledky naší studie ukazují, že přes proklamace o potřebě podpořit regiony nejvíce postižené nezaměstnaností a nehledě na mechanismus, který spíše upřednostňuje nezaměstnaností více postižené regiony, finanční prostředky nejsou jednoznačně alokovány do regionů s vyšší mírou nezaměstnanosti. Analýza také ukázala, že nejvýznamnějším hráčem na regionálním (lokálním) trhu práce je úřad práce, a že role dalších aktérů je spíše doplňková, ačkoliv situace se napříč regiony může lišit. Klíčová slova: explicitní regionální politika, aktivní politika zaměstnanosti, regionalizace, regionální dopady, Česko
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: Master’s thesis deals with the regionalisation of the active labour market policy in Czechia. We analyse strategic documents which deal with unemployment and we try to find out to what extent they stress support for certain regions. Then, we examine the mechanism which is used to distribute the money across regions. Further, we study the allocation of money distributed within the Czech national active labour market policy (1998-2009) and within the European programmes realized in 2004-2006. Lastly, we give an overview of the possibilities of regional (local) actors to influence the situation on regional (local) labour market and we recognize that their work can differ across regions. The results of our study show that despite claims about the need to support the regions which are badly affected by high rates of unemployment and notwithstanding the mechanism which is made in favour of these regions, the funds are not implicitly distributed to regions with the highest rates of unemployment. Our analysis also found out that the most important actor on regional (local) labour market is the labour office and that the role of other actors in merely complementary, although the situation regionally varies. Keywords: explicit regional policy, active labour market policy, regionalisation, regional impact, Czechia
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Štěpán Nosek 1.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Štěpán Nosek 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Štěpán Nosek 67 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Marie Feřtrová, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Soukup 48 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 81 kB