velikost textu

Srovnání vývoje plodnosti a rodinné politiky v ČR a SR po roce 1989

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání vývoje plodnosti a rodinné politiky v ČR a SR po roce 1989
Název v angličtině:
Comparison of fertility trends and family policies in the Czech Republic and Slovakia after 1989
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ernest Gejdoš
Vedoucí:
RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.
Id práce:
67714
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (N1303)
Obor studia:
Demografie (DEM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Cílem práce je porovnání vývoje plodnosti v Česku a na Slovensku po roce 1989. Důraz analýzy plodnosti je kladen na srovnání vývoje podle specifických měr plodnosti dle věku a dle pořadí narozených dětí. Generační analýza má za cíl zhodnotit radikální změny plodnosti 90. let z dlouhodobého hlediska. V Česku došlo k rychlejší přeměně reprodukčního chování. Plodnost se přesunula do věku žen okolo 30 let. Úroveň plodnosti na Slovensku má z dlouhodobého hlediska nepříznivější vyhlídky než plodnost v Česku. Zamýšlím se nad možnými příčinami změn v reprodukčním chování pomocí teorií plodnosti a šetřeními populačního klimatu a srovnávám možný dopad rodinné politiky na úroveň plodnosti. Důvody propadu plodnosti v 90. letech spatřuji v kombinaci kulturních, ekonomických i institucionálních změn. Zvýšit úroveň plodnosti je zřejmě možné pouze pomocí rozsáhlých a koncepčních změn v rodinné politice, hlavně s důrazem na sladění práce a péče. Klíčová slova: plodnost, rodinná politika, Česko, Slovensko, 90. léta 20. stol, teorie plodnosti
Abstract v angličtině:
Abstract The goal of this thesis is to compare the development of fertility in Czech and Slovak after the year 1989. The comparison according to age specific fertility rates and children birth order is pointed out. Generational analysis aims to evaluate fundamental changes in fertility rates of 90's from the long- term point of view. In Czech the reproductive behaviour transformations were faster, the fertility shifted at the women's age about 30. The fertility rate in Slovak is expected to be more unfavourable than the fertility rate in Czech from the long-term view. I consider the possible causes of changes in reproductive behaviour using the fertility theory and population climate survey, and I compare the possible impact of family policy on fertility rate. I regard the combination of cultural, economic and institutional changes as a cause of fertility decrease in 90's. Increase in fertility rate is evidently possible only by means of extensive and conceptual changes in family policy, primarily with regard to harmonizing of work and child care. Key words: fertility, family policy, Czech, Slovak, 90's of the 20th century, fertility theory
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ernest Gejdoš 1.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ernest Gejdoš 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ernest Gejdoš 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 32 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 81 kB