velikost textu

Komplexní školní exkurze s využitím chráněných území - CHKO Český kras

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komplexní školní exkurze s využitím chráněných území - CHKO Český kras
Název v angličtině:
Komplex school excursion with usage protected territorys - CHKO Czech karst
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Markéta Mikešová
Vedoucí:
doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc.
Oponent:
RNDr. Kateřina Mikešová
Id práce:
67703
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Učitelství biologie pro střední školy (jednooborové) (UNB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je zhodnocení edukačního potenciálu vybraného území a rozpracování modelu komplexní školní exkurze pro interaktivní práci žáků s využitím přírodních lokalit Českého krasu. Dalším cílem je vytvoření souboru učebních úloh k praktické aplikaci vědomostí z přírodovědných oborů a k posilování klíčových kompetencí žáků středních škol. Na základě zmíněných cílů byl zhodnocen edukační potenciál zájmového území, rozpracován a ověřen model komplexní školní exkurze s využitím CHKO Český kras. Exkurze je provedena v lokalitě obce Svatý Jan pod Skalou s využitím pracovních listů. Po exkurzi následuje její zhodnocení formou konference žáků. Následuje vyhodnocení pracovních listů a jsou navrženy změny učebních úloh v pracovních listech. Na základě zhodnocení komplexní školní exkurze v CHKO Český kras, vyhodnocení pracovních listů a z výsledků konference lze odvodit, že začlenění výuky formou exkurze je pro žáky přínosné. Při exkurzi byly uplatněny potřebné výchovně vzdělávací cíle. Získané poznatky z diplomové práce a vytvořená koncepce exkurze bude využita v praxi pedagoga na střední škole.
Abstract v angličtině:
The aim of the dissertation is to evaluate education potential of choice area and elaboration model of complex school excursion for interactive students work with usage natural places of Czech karst. Next point is creating a set of learning excercises in practical application knowledges from natural branches and for confirm keys competenses of students middle schools. An educational potential of a chosen area was evaluated on the bases of aims mentioned earlier, a model of a complex school excursion using conservation area Czech karst was developed and tested. The excursion takes place in the village Svatý Jan pod Skalou and it uses worksheets. An evaluation following the excursion is done as a form of a student conference. Evaluation of the worksheets follows and designs of changes of teaching tasks in the worksheets are proposed. Based on the evaluation of the complex scholar excursion in conservation area Czech karst worsheets and results from the conference, it is possible to deduce that the addition of excursions as a teaching form is benefitial to students. Particular educational aims were applied during the excursion. Knowledge obtained from the dissertation as well as the created conception of excursion will be utilized in a secondary school tearcher´s practice.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Mikešová 8.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Mikešová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Mikešová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc. 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Kateřina Mikešová 151 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 295 kB