velikost textu

Amenitní migrace a regionální identita na Prachaticku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Amenitní migrace a regionální identita na Prachaticku
Název v angličtině:
Amenity migration and regional identity in region Prachatice
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Loquenz
Vedoucí:
RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Marie Novotná, CSc.
Id práce:
67640
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Regionální a politická geografie (NRPGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
regionální identita, amenitní migrace, periferie, turismus, pohraničí.
Klíčová slova v angličtině:
regional identity, amenity migration, peripheral region, tourism
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce nesoucí název Amenitní migrace a regionální identita na Prachaticku navazuje na předešlou bakalářskou práci Formy amenitní migrace na Prachaticku a zabývá se porovnáním síly regionální identity u stálých obyvatel a amenitních migrantů v oblasti zájmového území ORP Prachatice. Amenitní migrace je poměrně mladý termín, který se dá volně přeložit jako migrace požitková. Tento specifický druh migrace je motivován snahou lidí žít v oblastech s kvalitním životním prostředím. Zpravidla se jedná o pohyb obyvatelstva z městského prostředí do prostředí venkovského. Pro účely této práce bylo vybráno jako zájmová oblast území ORP Prachatice, která se skládá ze tří pověřených úřadů – PÚ Netolice, PÚ Prachatice a PÚ Volary. Celé zájmové území nabízí na poměrně malé ploše 3 zcela odlišná přírodní prostředí. Od rovinatého povrchu s převážně zemědělským využitím krajiny, přes podhorské oblasti až po vrcholové partie centrální Šumavy s nejvyšším stupněm ochrany přírody. Součástí této práce je taktéž porovnání míry regionální identity obyvatelstva v reakci na takto odlišné typy okolního prostředí. Výsledky práce, které jsou vyhodnoceny z dotazníkové šetření jsou zaměřeny na mobilitu obyvatelstva, hodnocení kvality složek okolního prostředí, symboliku regionu, pozitiva a negativa regionu, informovanosti obyvatelstva a na téma pohraničí. Klíčová slova: regionální identita, amenitní migrace, periferie, turismus, pohraničí.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This Master thesis named Amenity migration and regional identity in region Prachatice follows on the previous Bachrelor´s thesis Formy amenitní migrace na Prachaticku. It compares regional identity of permanent population and amenity migrants using exemplar of the Prachatice region. Amenity migration is a young term and can by easy translated like a enjoyment migration. This specific type of movement is motivated effort of people to live in a area with quality environment. Most often its movement from urban places to a rural places. For this thesis was selected area of interest ORP Prachatice, whitch consists of three administrative regions – PÚ Netolice, PÚ Volary a PÚ Prachatice. All area of interest has on a small surface three completely different natural environments. It starts with evennesses with intensive agriculture, next you can see there landscape of mountain foothills a it finished in mountain enironment with highest degree of nature protection. Part of this thesis is also comparison regional identity in reaction of soo much different types of natural environment. Results of this thesis are evaluated on questionnnaire research and focused on reviews on types of environment, symbol of region, pozitives and negatives of region, pulbic awarenesses and on the theme of border. Key words: regional identity, amenity migration, peripheral region, tourism.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Loquenz 2.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Loquenz 27 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Loquenz 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Dana Fialová, Ph.D. 17 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Marie Novotná, CSc. 41 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Leoš Jeleček, CSc. 81 kB