velikost textu

Formování globální občanské společnosti: reakce na problémy globalizace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Formování globální občanské společnosti: reakce na problémy globalizace
Název v angličtině:
Formation of Global Civil Society: Reaction to Problems of Globalization
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Naďa Novotná
Vedoucí:
prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
Oponent:
Mgr. David Festa
Id práce:
67629
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
globální občanská společnost, problémy ekonomické globalizace, nevládní neziskové organizace, kampaň Byznys a lidská práva, odpovědnost firem
Klíčová slova v angličtině:
global civil society, problems of economic globalization, nongovernmental organizations, Business and Human Rights campaign, corporate accountability
Abstrakt:
Diplomová práce zkoumá možnosti globální občanské společnosti zmírňovat negativní důsledky ekonomické globalizace. V obecné části je zvláštní pozornost věnována problémům plynoucím z nových strategií firem při výrobě v rozvojových zemích. Následně jsou představeny stávající mechanizmy regulace chování firem, které se jeví jako nedostačující. V posledních dekádách se vyvíjejí mechanizmy nové, na jejichž vzniku se významně podílí aktéři globální občanské společnosti. Proces formování globální občanské společnosti, její ambice a rizika jsou rovněž předmětem studia v obecné části práce. V teoretické rovině je diskutována role globální občanské společnosti a její možnosti ovlivňovat procesy globalizace v kontextu vybraných společenskovědních konceptů. Empirickou částí práce je kvalitativní analýza kampaně Byznys a lidská práva, kterou realizovali čeští aktéři globální občanské společnosti. Cílem kampaně je zabránit firmám v porušování lidských práv. V rámci studia kampaně je vedle hodnocení aktivit a cílů věnována pozornost vztahům, které těmito aktivitami vznikají v různých prostorových dimenzích. Závěry poukazují na potřebu vhodné spolupráce mezi odlišnými typy aktérů globální občanské společnosti. Zároveň je zdůrazňována nutnost dialogu globální občanské společnosti s vládními organizacemi a nejrůznějšími ekonomickými subjekty. Ke zmírnění negativních důsledků ekonomické globalizace by při tom výraznou měrou mohlo přispět prohloubení určitých globalizačních procesů, například globalizace zákonů, či informačních toků.
Abstract v angličtině:
This Master’s thesis focuses on the possibilities of a global civil society to reduce the negative consequences of economic globalization. In the opening general part, special attention is given to problems caused by corporate strategies in production in developing countries. The current official mechanisms of corporate accountability are also discussed and considered as insufficient. Some new tendencies to promote the corporate social and environmental responsibility have emerged in recent decades. The agencies of a global civil society have been playing a very important role in these processes. The formation of a global civil society, its ambitions and risks are also studied in the general part of the thesis. The global civil society roles and possibilities of influencing the globalization processes are discussed also from the perspective of relevant theoretical concepts in the theoretical part. The empirical part of the thesis is based on a qualitative analysis of the campaign Business and Human Rights carried out by Czech global civil society organizations. The objective of this campaign is to prevent the corporations from human rights violation. Within the empirical research, the different spatial relations among the global civil society participants are studied, along with the evaluation of the campaign activities and objectives. The thesis conclusions indicate the need for appropriate cooperation among the different global civil society players. The necessity for a dialogue among a global civil society, governments and corporations is also stressed. Certain globalization processes (e.g. globalization of the law or globalization of flow of information) and their deepening might be helpful in reducing the negative consequences of economic globalization.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Naďa Novotná 1.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Naďa Novotná 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Naďa Novotná 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. David Festa 47 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 81 kB