velikost textu

Revitalizace brownfields v městě Jihlava: stav a perspektivy rozvoje

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Revitalizace brownfields v městě Jihlava: stav a perspektivy rozvoje
Název v angličtině:
Revitalization of brownfields in Jihlava city: aspect and perspectives development
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Pavel Večeřa
Vedoucí:
RNDr. Jana Temelová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Ilík
Id práce:
67591
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Učitelství geografie a matematiky pro střední školy (UNZM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Tématem mé diplomové práce je zhodnocení problematiky brownfields ve městě Jihlava. V teoretické části je definován pojem brownfields, jeho vznik, klasifikace a srovnání s greenfields. Další kapitoly práce se zabývají popisem aktérů na poli brownfields a dotačními programy z EU pro možnost čerpání finančních prostředků. Stěžejní část práce je věnována analýze aktuální situace brownfields v kraji Vysočina a konkrétně ve městě Jihlava. Zmíněny jsou lokality bývalých brownfields, které jsou již revitalizovány a získaly nové funkční využití. V praktické části provádím terénní průzkum výskytu lokalit brownfields ve městě. Dotazníkovým šetřením zjišťuji atraktivnost brownfields z pohledu potenciálních investorů a developerů. V závěru práce se pokouším o možný nástin budoucího vývoje u dvou vybraných případových studií. Klíčová slova: brownfields, revitalizace, regionální rozvoj, operační program
Abstract v angličtině:
Anotation The subject of my graduation theses is to evaluate possibilities of brownfields in Jihlava city. There are the definitions of brownfields, their genesis, classification and compare with greenfields in the theoretical part. The next chapters deal with description of brownfields participants and program grants from the EU for funding resources of revitalization. The main part of my theses is devoted to analyzing actual brownfields situation in Highlands region and specialy in Jihlava city. Discussed are the former locality of brownfields, that are already reconstructed and acquired a new functional uses. In the practical part I make fieldwork identification of brownfields in the city. Attractiveness brownfields from view of potential investors and developers I find by questionnaire investigation. At the conclusion of the theses I present potential developments of two specific case studies. Key words: brownfield sites, revitalization, regional development, operating program
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Večeřa 2.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Večeřa 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Večeřa 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jana Temelová, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Ilík 37 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB